THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện ý kiến của Thường trực Bộ Chính trị (văn bản thông báo số 928 CV/VPTW ngày 31 tháng 7 năm 1997 của Văn phòng Trung ương Đảng) và để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Cơ khí Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 1997 (thông báo số 104/TB ngày 26 tháng 8 năm 1997 của Văn phòng Chính phủ);

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Cơ khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Hội Cơ khí Việt Nam tham gia ý kiến tư vấn về các dự án, chính sách phát triển lĩnh vực cơ khí.

Điều 2. Nội dung, phạm vi tham gia ý kiến tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam cụ thể như sau:

1. Các dự án chiến lược, quy hoạch, chương trình Quốc gia, chính sách lớn về phát triển cơ khí mà Chính phủ trình Trung ương, Bộ Chính trị;

2. Các dự án luật, pháp lệnh về quản lý cơ khí, các dự án đầu tư quan trọng về cơ khí mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

3. Các chính sách, dự án đầu tư phát triển ngành cơ khí thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

4. Góp ý kiến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét những vấn đề về cơ khí trước khi trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

5. Đối với các tổ chức kinh tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí thì việc tư vấn theo thoả thuận giữa các tổ chức đó với Hội Cơ khí Việt Nam.

Điều 3.- Bộ Công nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội Cơ khí Việt Nam thực hiện tốt việc tư vấn của Hội nói tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ vừa sử dụng việc tư vấn của Hội, vừa tạo điều kiện giúp đỡ Hội Cơ khí Việt Nam thực hiện việc tư vấn có hiệu quả.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản.

Hội Cơ khí Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có nhu cầu tư vấn về cơ khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải