THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPỦY BAN QUỐC GIA APEC 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức vàhoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Để chuẩn bị đăng cai tổ chức các hội nghị và hoạt động liênquan của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Namnăm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấpcao lần thứ 25 và các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC tại ViệtNam năm 2017, được gọi là Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (sau đây gọi tắt là Ủy banQuốc gia).

Điều 2.Ủy ban Quốc gia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoPhạm Bình Minh làm Chủ tịch và gồm các thành viên dưới đây:

1. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủtịch, Chủ tịch SOM.

2. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủtịch.

3. Ông Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

4. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

5. Ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

6. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

7. Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

9. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông.

11. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

12. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

13. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

14. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội.

15. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường.

16. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ.

17. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

18. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

19. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trungương.

21. Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

22. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam.

23. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng.

24. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội.

25. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thànhphố Hồ Chí Minh. Căn cứ thực tế và xét yêu cầu của tính chất công việc, Chủtịch Ủy ban Quốc gia xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên làlãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan.

Điều 3.Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc vàphối hợp việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Namtrong năm 2017 và trong quá trình chuẩn bị của các cơ quan, địa phương liênquan.

Điều 4.Ủy ban Quốc gia bao gồm 5 Tiểu ban:

1. Tiểu ban Nội dung: Do Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thươngđồng chủ trì, gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ vàcác Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng,Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thôngtin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoahọc và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đàotạo, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thành viêncủa Tiểu ban có thể được bổ sung từ các cơ quan liên quan đến quá trình chuẩnbị nội dung, tài liệu, xây dựng văn kiện.

2. Tiểu ban Vật chất và Hậu cần: Do Văn phòng Chính phủ chủtrì, gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kếhoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Côngan, Quốc phòng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân dân các thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh.

3. Tiểu ban An ninh và Y tế: Do Bộ Công an chủ trì, gồm đạidiện của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại giao, Giao thông vận tải (CụcHàng không dân dụng), Thông tin và Truyền thông, Tài chính (Tổng cục Hải quan).

4. Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa: Do Bộ Ngoại giao chủtrì, gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước và các Bộ: Ngoại giao, Thông tinvà Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ban Tuyên giáo Trungương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Tiểu ban Lễ tân: Do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diệncủa Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Côngan, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì và đồng chủ trì cácTiểu ban soạn thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của các Tiểu ban,trong đó quy định cụ thể thành phần cơ quan tham gia, tổ chức, chức năng, nhiệmvụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp,... trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xemxét, quyết định trong vòng từ 20 đến 30 ngày sau khi Ủy ban Quốc gia được thànhlập.

Điều 5.Bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia là BanThư ký Quốc gia APEC 2017 (sau đây gọi tắt là Ban Thư ký), do Bộ Ngoại giao chủtrì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, gồm đại diện của Vănphòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên vàMôi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giao thông vận tải, Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam.

Bộ Ngoại giao soạn thảo quyết định thành lập Ban Thư ký,trong đó quy định cụ thể thành phần cơ quan tham gia, tổ chức, chức năng, nhiệmvụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp,... trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xemxét, quyết định trong vòng từ 20 đến 30 ngày sau khi Ủy ban Quốc gia được thànhlập.

Điều 6.Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia, bao gồm các Tiểuban và Ban Thư ký, được bảo đảm từ ngân sách nhà nước; kinh phí cho công tácchuẩn bị và tổ chức hội nghị, hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam năm 2017được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

Điều 7.Ủy ban Quốc gia sẽ chấm dứt hoạt động trong vòng 09 thángsau khi các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam năm 2017 và các hoạt độngliên quan kết thúc.

Điều 8.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 9.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương liên quan và các thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng