UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM TIỀNTHUÊ ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm mộtsố khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Xét Tờ trình số 15/TTr-CT ngày 20 tháng 5 năm2013 của Cục trưởng Cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết02/NQ-CP ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giảm tiền thuê đất năm2013 và năm 2014 cho 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng sốtiền 1.317.282.739 đồng (một tỷ, ba trăm mười bảy triệu, hai trăm tám mươi haingàn, bảy trăm ba mươi chín đồng). (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Thuế thông báo giảm tiềnthuê đất năm 2013 và năm 2014 cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định củaLuật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cụctrưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

BẢNGTỔNG HỢP GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2013 - 2014

(Banhành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnhVĩnh Long)

ĐVT:Đồng

STT

TÊN ĐƠN VỊ
(ĐỊA CHỈ ĐẤT THUÊ)

MÃ SỐ THUẾ

DIỆN TÍCH ĐẤT THUÊ

TIỀN TĐ NĂM 2010

TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP BẰNG 2 LẦN NĂM 2010

TIỀN TĐ NĂM 2013 ĐC THEO NĐ 121 ( CHƯA TRỪ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỔ TRỢ)

TTĐ ĐƯỢC GIẢM NĂM 2013 - 2014

NGÀY ĐIỀU CHỈNH

TIỀN THUẾ ĐẤT PHẢI NỘP 2013

Số lần tăng so 2010

TTĐ còn lại sau giảm 50%

Số lần sau giảm 50% so với năm 2010

TTĐ được giảm năm 2013 - 2014

TỔNG CỘNG

26,636

316,977,300

633,954,600

1,886,781,009

943,390,505

1,317,282,739

1

CT CPĐTXD Cửu Long (107/3 Phạm Hùng, P.9-TPVL)

1500184170

14342.4

186,451,200

372,902,400

18.9.11

1,398,384,000

7.50

699,192,000

3.75

1,025,481,600

2

Công ty CP Xây dựng VL (phường 4 TPVL )

1500169239

1046.6

17,007,250

34,014,500

21.8.11

68,029,000

4.00

34,014,500

2.00

34,014,500

3

CTCP LTTP Vĩnh Long

1500170900

5,298

96,635,825

193,271,650

260,505,700

2.70

130,252,850

1.35

131,361,100

Khóm Hùng Vương P.1-TPVL

341

13,299,000

26,598,000

01.8.11

55,412,500

4.17

27,706,250

2.08

28,814,500

Khóm Hùng Vương P.1-TPVL

95.4

4,340,700

8,681,400

01.8.11

15,502,500

3.57

7,751,250

1.79

7,751,250

Khóm 3 P4 - TPVL

2885.5

46,889,375

93,778,750

27.7.12

112,534,500

2.40

56,267,250

1.20

56,267,250

Khóm 3 P4 - TPVL

1975.8

32,106,750

64,213,500

27.7.12

77,056,200

2.40

38,528,100

1.20

38,528,100

4

Điện lực Vĩnh Long (thị trấn Tam Bình)

0300942001-021

419

1,685,775

3,371,550

6,311,340

3.74

3,155,670

1.87

3,269,070

Thị trấn Tam Bình

313.6

1,646,400

3,292,800

06/8/12

5,927,040

3.60

2,963,520

1.80

2,963,520

Bình Hoà Phước Long Hồ

105

39,375

78,750

10/01/13

384,300

9.76

192,150

4.88

305,550

5

NH Nông nghiệp và PTNT

1500178674

63.9

2,076,750

4,153,500

12,460,500

6.00

6,230,250

3.00

8,307,000

Phường 2 TP Vĩnh Long

63.9

2,076,750

4,153,500

05.4.11

12,460,500

6.00

6,230,250

3.00

8,307,000

6

DNTN Ngọc Vân (Hoà Phú Long Hồ)

1500382662

5467

13,120,500

26,241,000

09.3.11

141,090,469

10.75

70,545,235

5.38

114,849,469