UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1084 /QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê trong quản lý

Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp

tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và thống kê ban hành ngày 20/5/1999;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty ban hành ngày 2/1/1991;

Căn cứ Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty ban hành ngày 5/7/1994;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thống kê Thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê trong quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục Thống kê chủ trì phối hợp cùng các cấp, các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn và thực hiện quy định này.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng