Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1084/2003/QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VNĐ ĐỐI VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Luật Các tổchức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quanngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chứctín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tạiViệt Nam;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (trừcác chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ) được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạnvà tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam và pháp nhân làtổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng tối đa bằng 50% vốnđược cấp.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2003. Các quyđịnh trước đây trái với quy định tại Điều 1 của Quyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3.

Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ các Ngânhàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quanthuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngânhàng nước ngoài (trừ các chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ) hoạt động tại Việt Namchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.