UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPTIẾP NHẬN DỰ ÁN “CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NÔNG HỘ NGHÈO TẠI TỈNH VĨNH LONG, GIAIĐOẠN 2013 - 2018”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phiChính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày30/3/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợphi Chính phủ nước ngoài;

Xét Công văn số 873/SKHĐT-GS ngày 12/6/2013của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và triển khai dự án "Cải thiệnsinh kế cho nông hộ nghèo tại tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013 - 2018” với cácnội dung như sau:

1. Tổ chức tài trợ: Heifer InternationalViệt Nam.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Chi cục Thú ytỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyệnTam Bình.

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 4,66 tỷđồng (bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu đồng); trong đó: Tổ chức Heifer tài trợ:03 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng: 1,66 tỷ đồng).

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng7/2013 đến tháng 6/2018.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Hoà Lộc, huyệnTam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữunghị tỉnh, UBND huyện Tam Bình và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dựán theo đúng các qui định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện dự án về UBNDtỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình vàthủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu