ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14/5/2013CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNGKIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định liênquan đến hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 19/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này "Kế hoạchtriển khai thực hiện Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi b sung một s điu các Nghị định liên quan đến hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnhCà Mau".

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tnh (b/c)
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TCH
Dương Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔIBỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
:1085/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ch tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phủ sửa đổi bsung một số điều các Nghị định liên quan đến hoạt động Kim soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định s48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiệnnhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường tráchnhiệm của các ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thực hiện hiệu quả việc triểnkhai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đưa công tác kiểm soát thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cácquy định về kiểm soát thtục hành chính;

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm công khai, minh bạch cácthông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếpcận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thtục hànhchính.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời nhữngphn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy địnhthủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tụchành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất,kinh doanh và đời sống của nhân dân; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cánbộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hànhchính.

- Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức chuyn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tnh sang Sở Tư pháp quản lý, đảm bảo sau khi chuyển giao hoạt động bình thường.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tnh.

Tháng 7/2013

2

Chuyển kinh phí hoạt động KSTTHC năm 2013 từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý.

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Tháng 7/2013

3

Sửa đổi Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 ban hành quy chế phối hợp công bố thủ tục hành chính trên đa bàn tỉnh Cà Mau.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 8/2013

4

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tnh Ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 9/2013

5

Sửa đổi Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tnh Cà Mau.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 8/2013

6

Ban hành quy định vchức năng nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tc hành chính

Sở Tư pháp

Tháng 8/2013

7

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố Cà Mau.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 9/2013

8

- Tiếp tục duy trì công tác cập nhật, rà soát, thống kê đề nghị công bố thủ tục hành chính chậm nht trước 05 (năm) ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

- Thực hiện công khai TTHC theo quy định.

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

9

Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên

10

Đẩy nhanh tiến độ thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

15/8/2013

11

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn sâu cán bộ làm công tác KSTTHC và cán bộ đầu mối (3 đợt)

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

10/2013

12

Xây dựng biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ rà soát thống kê, công bố công khai, sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ TTHC.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

9/2013

13

Cho ý kiến về thtục hành chính quy định trong dự tho văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên

14

Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền qun lý của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

Thường xuyên

16

Thực hiện các chương trình công tác về kiểm soát thủ tục hành chính do TW ban hành.

Các đơn vị liên quan

Sở Tư pháp

Theo quy định của TW

17

Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

Theo kế hoạch cụ thể

18

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Theo định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch này, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mauxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của ngành, địa phương mình. Tổng hợp kếtquả thực hiện trong báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chínhgửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tnh.

2. Để đảm bảo về tiến độ thực hiệntheo thời gian quy định, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chủ độngtriển khai thực hiện các công việc được phân công và làm tốt công tác phối hợptrong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cânđối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quyđịnh.

4. Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức theodõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp - Thườngtrực HĐPH công tác PBGDPL tỉnh) để được hướng dẫn./.