BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN
-------------

Số 1087/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CÀ PHÊ 720 THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo qui định hiện hành;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại: văn bản số 191/TCT- HĐQT ngày 23/3/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê 720; Tờ trình số 233/TCT-TCCB /TT ngày 03/4/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án và quyết định chuyển đổi Công ty Cà phê 720 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê 720 (có trụ sở chính thôn 4, xã Cưni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lăk; số tài khoản 5202201000178 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lăk) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720.

- Tên giao dịch: Công ty Cà phê 720.

- Tên giao dịch quốc tế: 720 Coffee Company Limited.

- Tên viết tắt: Vinacafe 720.

- Vốn điều lệ (theo xác nhận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty) là: 22.000.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng chẵn). Phần chênh lệch giữa vốn điều lệ với vốn nhà nước thực có tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm bổ sung đủ bằng các nguồn vốn hợp pháp theo qui định hiện hành.

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn 4, xã Cưni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lăk.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: trồng cà phê, sản xuất lúa giống, chế biến kinh doanh cà phê, nông sản, thực phẩm. Kinh doanh vật tư nông nghiệp, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ. Kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: số 211- 213 - 213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty Cà phê 720 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng qui định.

Điều 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Cà phê 720.

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng qui định của pháp luật.

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Cà phê 720 và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 720 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?