BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬNPHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin vàTruyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên thamgia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông vớiViệt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học vàCông nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

CTK Co., Ltd. – KR0025

Địachỉ: 386-1, Ho-Dong, Yongin city, Kyoungki-do, Korea

(đã được Cơ quan nghiên cứu vềVô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêucầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuậnthừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉđịnh theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2.Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theoquy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 25/07/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểmcó tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪANHẬN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTTngày tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: CTK Co., Ltd.– KR0025

Địa chỉ: 386-1, Ho-Dong, Yongincity, Kyoungki-do, Korea

Người liên lạc: Dong Kyu, SHIN

Điện thoại: +82-31-339-9970

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189: 2009

TCVN 7317: 2003

1.2

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18: 2010/BTTTT

TCVN 7317:2003

1.3

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)

TCVN 7189: 2009

TCVN 7317: 2003

2.

Thiết bị vô tuyến

2.1

Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ

QCVN 54: 2011/BTTTT

2.2

Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

QCVN 18:2010/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189: 2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189: 2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189: 2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189: 2009

3.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189: 2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189: 2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189: 2009

3.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189: 2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189: 2009