ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘPHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ MỚI THÀNH LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyđịnh chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân,tiểu khu trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghịcủa Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 836/TTr-SNV ngày 25/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp hàng thángcho Bí thư Chi bộ thôn Nà Nghè thuộc Đảng bộ xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh BắcKạn.

Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thưChi bộ là 0,83 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 6 năm2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủtịch UBND huyện Ba Bể, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Bí thư Chi bộ có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải