UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGNHẬN CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRÊN PHẠM VI TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội; và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội cótính chất đặc thù;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 216/TTr-SNV ngày 11/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các hội cấp tỉnh có tính chất đặc thù, gồm:

1. Liên minh các hợp tác xã.

2. Hội Chữ thập đỏ.

3. Hội Văn học nghệ thuật.

4. Liên hiệp các hội khoa họckỹ thuật.

5. Liên hiệp các tổ chức hữunghị.

6. Hội Đông y.

7. Hội Nhà báo.

8. Hội Người cao tuổi.

9. Hội Nạnnhân chất độc Da cam/Dioxin.

10. Hội Khuyến học.

11. Hội Bảo trợ người tàn tật,trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo.

12. Hội Sinh viên.

13. Hội Người mù.

14. Hội Người tù kháng chiến.

15. Hội Luật gia.

16. Hội Châm cứu.

Điều 2.Đối với các tổ chức hội cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung làcấp huyện); cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) căn cứ vào Nghị địnhsố 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 củaChính phủ và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chínhphủ và tuỳ vào tình hình điều kiện ngân sách của địa phương, giao Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trongphạm vi cấp huyện, cấp xã.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định có hiệu lực kể từngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận hội có tính chất đặc thù và Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận bổsung 03 (ba) hội có tính chất đặc thù.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, và Chủ tịch các hội nêu tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thực hiện Quyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh