HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 109-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỎ KHOẢN TRỢ CẤPTẠM THỜI VÀ THAY THẾ BẰNG PHỤ CẤP KHU VỰC CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN MỘTSỐ NƠI Ở MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thống nhất chế độ tiền lương, sau khi đã thống nhất tiềntệ trong cả nước ;
Theo đề nghị của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Bỏ khoản trợ cấp tạm thời 25% lươngchính/tháng cho cán bộ, công nhân, nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh, khu côngnghiệp Biên Hoà và thị xã Biên Hoà, các nông trường quốc doanh cao su ở miềnNam.

Bỏ khoản trợ cấp tạm thời 6 đồng-9đồng/tháng của cán bộ, côngnhân, nhân viên ở các tỉnh miền Nam.

Điều 2: - Áp dụng chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ,công nhân, nhân viên ở một số nơi sau đây:

- 12% lương chính cho nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, khucông nghiệp Biên Hoà và thị xã Biên Hoà;

- 12% lương chính cho các nông trường quốc doanh cao su ở miềnNam(nơi nào có phụ cấp khu vực cao hơn, thì cán bộ, công nhân, nhân viên nôngtrường quốc doanh cao su được hưởng tỷ lệ phụ cấp khu vực

cao hơn);

- 10% lương chính cho ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh;

- 6% lương chính cho thành phố Đà Nẵng (thuộc tỉnh QuảngNam-Đà Nẵng);

- 6% lương chính cho thành phố Huế thuộc tỉnh Bình Trị Thiên;

- Từ 15% đến 40% lương chính cho các tỉnh ở Tây Nguyên và các hảiđảo.

Điều 3: - Quyết định này thi hành từ ngày 01 tháng 6năm 1978. Các văn bản trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: - Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quanngang Bộ và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố ở miền Nam và tỉnh Bình Trị Thiên thi hànhquyết định này.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố thi hành đúng các mức phụ cấp khu vực (ở điều 2)nói trên.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị