THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCHỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH YÊN BÁI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhYên Bái tại văn bản số 61/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thutiền) 377.190 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái để cứu đói nhândân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sử dụngsố gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói.Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạođược cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hìnhthực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính,Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh