ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 1090/2005/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 08 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có

sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước tên địa bàn tỉnh Hà Nam

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2004/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung định mức xăng dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 của UBND tỉnh Hà Nam như sau:

1. Về định mức nhiên liệu (định mức ban đầu).

- Điều chỉnh đối với xe CRESIDA:

+ Không có điều hoà: 10lít/100Km.

+ Có điều hoà: 12lít/100Km.

- Điều chỉnh tăng thêm 01lít/100Km cho tất cả các loại xe CAMRY (xe có sử dụng điều hoà hoặc không sử dụng điều hoà).

2. Bổ sung thêm 01lít/100Km cho tất cả các loại xe chạy trên 20 vạn Km (tính từ khi mua mới đưa vào sử dụng đến khi chưa được đại tu, hoặc kể từ khi xe đã được đại tu tiếp tục chạy trên 20 vạn Km).

3. Bổ sung thêm một số xe chưa có trong quyết định số: 78/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 (Có chi tiết danh mục xe đính kèm).

4. Điều chỉnh lại chỉ tiêu dung tích xi lanh theo Cm3 (tại cột 4 trong biểu định mức).

Ngoài những loại xe nằm trong danh mục đã ban hành, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải xác định mức nhiên liệu ban đầu, Sở Tài chính hướng dẫn áp dụng các hệ số để thực hiện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong Quyết định 78/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 còn các nội dung khác vẫn có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn hình thức quản lý xăng xe theo quyết định trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Đậu