BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
TẠM DỪNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
CHO NHỮNG NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
MUỐN TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.
Điều 2. Chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Văn Ga
Danh sách cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục

Thứ tự
Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD
I. Các trường đại học sư phạm
1
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
4
Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên
5
Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế
6
Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng
7
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
8
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh
9
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
10
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
11
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
12
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
13
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
14
Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
II. Các trường đại học có khoa / ngành sư phạm
15
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
16
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
17
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
18
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
19
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
20
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
21
Trường Đại học Hùng Vương
22
Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên
23
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên
24
Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên
25
Trường Đại học Tây Bắc
26
Trường Đại học Hải Phòng
27
Trường Đại học Hoa Lư
28
Trường Đại học Hồng Đức
30
Trường Đại học Hà Tĩnh
31
Trường Đại học Quảng Bình
32
Học viện Âm nhạc Huế
33
Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế
34
Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế
35
Trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế
36
Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Đại học Huế
37
Trường Đại học Noại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng
38
Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng
39
Trường Đại học Quảng Nam
40
Trường Đại học Quy Nhơn
41
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
42
Trường Đại học Phú Yên
43
Trường Đại học Tây Nguyên
44
Trường Đại học Đà Lạt
45
Nhạc viện TP Hồ Chí Minh
46
Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
47
Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
48
Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
49
Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
50
Trường Đại học Hoa sen
51
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
52
Trường Đại học Sài Gòn
53
Trường Đại học Tiền Giang
54
Trường Đại học Trà Vinh
55
Trường Đại học Bạc Liêu
56
Trường Đại học Cần Thơ
57
Trường Đại học An Giang
58
Trường Đại học Đồng Tháp
59
Trường Đại học Bình Dương
60
Trường Đại học Thủ Dầu Một
61
Trường Đại học Đồng Nai
62
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
63
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
64
Trường Đại học Tân Trào (Cao đẳng Tuyên Quang)
65
Học viện Quản lý Giáo dục
66
Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh