BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được cácBên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

KOSTEC Co., Ltd. – KR0041
Địa chỉ: #180-254, Annyeong-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
(đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
Điều 2.Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 25/07/2016.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 08 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

1. Thông tin về Phòng đo kiểm
Tên phòng đo kiểm: KOSTEC Co., Ltd. – KR0041
Địa chỉ: #180-254, Annyeong-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
Người liên lạc: GyeongHyeon Park
Điện thoại: +82-31-222-4251
2. Phạm vi được thừa nhận

TT
Tên sản phẩm
Quy định kỹ thuật
1.
Thiết bị đầu cuối
1.1
Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
TCVN 7189: 2009
TCVN 7317: 2003
1.2
Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)
QCVN 18: 2010/BTTTT
TCVN 7317:2003
1.3
Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)
TCVN 7189: 2009
TCVN 7317: 2003
2.
Thiết bị vô tuyến
2.1
Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ
QCVN 54: 2011/BTTTT
2.2
Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz
QCVN 18:2010/BTTTT
3.
Thiết bị công nghệ thông tin
3.1
Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
TCVN 7189: 2009
3.2
Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
TCVN 7189: 2009
3.3
Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
TCVN 7189: 2009
3.4
Thiết bị định tuyến (router)
TCVN 7189: 2009
3.5
Thiết bị tập trung (hub)
TCVN 7189: 2009
3.6
Thiết bị chuyển mạch (switch)
TCVN 7189: 2009
3.7
Thiết bị cổng (gateway)
TCVN 7189: 2009
3.8
Thiết bị cầu (bridge)
TCVN 7189: 2009
3.9
Thiết bị tường lửa (firewall)
TCVN 7189: 2009

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?