UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển

công chức Nhà nước thành phố Hải Phòng

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ và Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quy chế về việc tổ chức thi tuyển công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ);

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn và bổ sung thành viên Hội đồng thi tuyển công chức Nhà nước thành phố Hải Phòng như sau :

Chủ tịch Hội đồng: Bà Bùi Thị Sinh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Phó chủ tịch thường trực: Ông Hoàng Kim Thắng, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố .

Phó chủ tịch: Ông Trần Xuân Đình, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo.

Thư ký: Ông Phạm Văn Thuộc, Trưởng phòng Công chức- Thanh tra, Ban Tổ chức chính quyền Thành phố .

Các ủy viên :

- Ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở y tế

- Ông Đào Trọng Vinh, Giám đốc Sở văn hoá thông tin .

- Ông Trần Hiếu, Phó giám đốc Sở Tài chính-vật giá .

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển công chức Nhà nước thành phố Hải Phòng thực hiện theo Qui chế về việc tổ chức thi tuyển công chức, ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/8/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố .

Điều 3. Các ông; bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã, các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức Nhà nước Thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho các quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc thành lập các Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Nhà nước chuyên ngành trước đây ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng