UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ mục 5 tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND

ngày 31/3/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về giá thu một phần viện phí

tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của các Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 956/TC-VGCS ngày 11 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ mục 5 phần các thủ thuật chung tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mức thu của dịch vụ này tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Hòa