BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10941/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG,ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC THEO TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀNTỈNH THANH HÓA, HÀ TĨNH THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾNQUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức ca Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quyhoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đếnnăm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 8302/UBND-KTTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 và đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 4769/UBND-TM ngày 21 tháng 9 năm 2015 về việc bổsung quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ1 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọctuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàngxăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một (01) cửa hàng kinhdoanh xăng dầu loại III tại Km 329+100 (phải tuyến) Quốc lộ 1, đoạn tránh thànhphố Thanh Hóa thuộc địa bàn thôn Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố ThanhHóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Bổ sung một (01) cửa hàng kinhdoanh xăng dầu loại III tại Km 491+830 (trái tuyến) Quốc lộ 1, thuộc địa bànthị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2.Cácnội dung khác được quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăngdầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025không thay đổi; các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tưxây dựng cơ bản và bo đảm an toàn hành lang đường bộ đượcthực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ; Kế hoạch, Thtrường trong nước, Giám đốc Sở Công Thương cáctỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Các Bộ: KHĐT; TC: GTVT;
-
UBND tnh Thanh Hóa;
- U
BND tỉnh Hà Tĩnh;
-
Website Bộ Công Thương,
-
Lưu: VT, KH (2b).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng