ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành mức thu một phần viện phí

ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số:95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số: 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số:95-CP của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Theo đề nghị số: 330/TTr .YT-TC-LĐTB&XH của các ông Giám đốc sở Y tế, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc sở Y tế chủ trì và phối hợp với Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng báo Vĩnh Long và công báo của tỉnh.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Thanh Xuân