BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày06/11/2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căncứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệtkế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựnggiai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BXD ngày10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạtđộng của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BXD ngày20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao Trung tâm Thông tin Bộ Xâydựng làm chủ đầu tư 05 dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng côngnghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra số 0809/TT-TVC ngày 25/10/2012 của Công ty Cổ phần công nghệ Trường Việt về việc thẩm tra Báocáo đầu tư dự án "Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật";

Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin tại tờtrình số 114/TTr-TTTT ngày 23/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Nâng cấp hệthống an toàn thông tin và bảo mật" với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống an toàn thôngtin và bảo mật.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phầncông nghệ VSD Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

4.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng các giải pháp an toàn, phòng chống tintặc và thảm họa CNTT nhằm nâng cao khả năng an toàn và bảo mật thông tin cho hệthống tin học của cơ quan Bộ Xây dựng.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phòng chống nguy cơ nhiễm virus, phần mềm giánđiệp,… từ môi trường Internet; chống thư rác;

- Tăng cường khả năng giám sát an ninh toàn bộhệ thống mạng, máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Xây dựng.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảomật có nội dung và quy mô đầu tư như sau:

- Đầu tư mới thiết bị firewall cứng. Thiết bịđược lắp đặt, cấu hình và vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Xây dựng.

- Xây dựng giải pháp giám sát hoạt động, giámsát bảo mật. Giải pháp được xây dựng, vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệuBộ Xây dựng.

- Xây dựng sổ tay bảo mật. Sổ tay bảo mật là cơsở về kỹ thuật để xây dựng quy chế bảo mật thông tin; làm nền tảng cho ý thứcbảo mật; thực hiện các giải pháp bảo mật thông tin cho hệ thống mạng máy tínhcủa Bộ Xây dựng.

- Đào tạo cán bộ quản trị hệ thống.

6. Địa điểm đầu tư:

Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - HàNội

7. Thiết kế sơ bộ:

■ Giải pháp thiết kế sơ bộ được áp dụng thể hiệnđược các nội dung và thông số chủ yếu của hạ tầng kỹ thuật, như:

- Bảo vệ nhiều lớp;

- Các hệ thống giám sát, firewall cho phép truycập và quản trị từ xa bằng SSH hoặc HTTPS;

- Cung cấp giao diện dạng web cho phép khả năngquản trị tập trung toàn hệ thống;

- Firewall cứng có tính năng dự phòng lẫn nhau,có các chức năng tích hợp: phòng chống virus, spam, madware, spyware,webfilter, IPS,…

- Cung cấp khả năng giám sát thường xuyên, liêntục và được ghi lại nhật ký;

- Các hạ tầng CNTT khác như UPS, kết nối mạng,…được đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục;

- Xây dựng sổ tay bảo mật.

■ Hệ thống an toàn thông tin và bảo mật lựa chọngiải pháp công nghệ như sau:

- Sử dụng phần mềm ZABBIX cho giải pháp giám sáthoạt động của hệ thống mạng;

- Sử dụng phần mềm OSSIM kết hợp với các phầnmềm như Snort (network Intrusion Detection System), OSSEC (Host-based IntrusionDetection System) cho việc giám sát bảo mật hệ thống;

- Sử dụng 02 Firewall Fortinet FortiGate-200A đểbảo vệ vòng ngoài của hệ thống mạng.

■ Hệ thống an toàn thôngtin và bảo mật tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn CNTT gồm:

- Chuẩn về kết nối;

- Chuẩn về an toàn thôngtin.

■ Hệ thống an toàn thông tin và bảo mật được càiđặt và vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Xây dựng.

8. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng: 1.212.379.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 758.269.291 đồng.

- Chi phí thiết bị: 380.550.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 19.441.375 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư: 30.650.417 đồng.

- Chi phí khác: 11.464.630 đồng.

- Chi phí dự phòng: 12.003.757 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Kinh phí chi ứngdụng CNTT).

10. Hình thức quản lý dự án:

Trực tiếp quản lý dự án (Chủ đầu tư thành lậpBan Quản lý dự án giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án).

11. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng kể từngày khởi công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Thông tin căn cứ vào các nội dung dựán được phê duyệt ở Điều 1, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong cơ quanBộ để triển khai và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện dự án theođúng các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồnvốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm thôngtin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ TTTT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Lưu: VT, TTTT(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam