ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1096/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH KHÁNH HÒA GIAIĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứcông văn số 87/UBQG-VP ngày 29/10/2012 của Ủy banQuốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế hướng dẫn triểnkhai công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triểnkhai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBQG về HTKTQT;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, HB, HP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số1096/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013của UBND tnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghịquyết 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trìnhhành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ-TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóaX về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế pháttriển nhanh và bền vng khi Việt Nam là thành viên củaWTO; đồng thời triển khai nội dung công tác hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT)của tỉnh trong giai đoạn 2013-2015.

- Công tác HNKTQT phải bảo đảm tínhthực chất, hiệu quả, nhm thúc đytiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nướcnói chung.

- Công tác HNKTQT phải có sự phối hợpchặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa địa phương và trung ương; giữa các cơ quansở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước vàdoanh nghiệp; giữa việc triển khai công tác hội nhập trongnước và công tác hội nhập ngoài nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mộtcách đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức củacán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơsở sản xuất kinh doanh và nhân dân về HNKTQT theo từng lĩnh vực, địa bàn đượcphân công. Nội dung tuyên truyền tập trung theo hướng kịpthời phổ biến những vấn đề hội nhập mang tính thời sự, những vấn đề mới vànhững vấn đề mang tính định hướng; tạo được sự kiên định và đồng thuận cao đốivới những chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước vềHNKTQT trong các tầng lớp nhân dân.

- Đa dạng hóa các hình thức và nội dungthông tin truyền thông phù hợp, dễ hiểu và dễ nắm bắt đếnđi tượng thụ hưởng. Ưu tiên và chú trọng các đối tượng là cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác HNKTQTcủa các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố. Các hìnhthức thông tin tuyên truyền đa dạng gm có: tchức các hội nghị, hội thảo, lớp tập hun, xuấtbản các ấn phẩm, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin truyềnthông, báo viết và báo mạng,

- Tập trung thông tin tuyên truyền,phổ biến chuyên sâu các nội dung cam kết HNKTQT và lộ trình thực thi cam kếtcủa Việt Nam; đặc biệt tập trung phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nhằm giúp doanh nghiệp tận dụngtốt những cơ hội tiếp cận mở rộng thị trường ... do HNKTQT mang lại để nâng caosức cạnh tranh trên trường quốc tế.

- Phi hợp vớiỦy ban Quốc gia về hp tác kinh tế quốc tế (UBQG về HTKTQT) thiết lập hệ thống thông tin truyền thông 2 chiều xuyênsuốt, hiệu quả giữa UBQG vHTKTQT và Ban Hội nhập kinh tếquốc tế tỉnh.

2. Côngtác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác HNKTQT

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cần đẩymạnh thông qua nhiu hình thức đàotạo đa dạng và tiến hành thường xuyên, liên tục; tạo điềukiện cho các cán bộ làm công tác quản lý và công tác chuyên mônliên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới HNKTQT tham gia các khóa đào tạo để nângcao khả năng chuyên môn và các kỹ năng trong triển khaicông tác HNKTQT (như lập kế hoạch, tổ chức công việc, thuyết trình, đàm phán,giao tiếp quốc tế).

- Tích cực phối hợp với UBQG vHTKTQT và các cơ quan trung ương để tổ chức các lớp tập huấn, đàotạo phổ cập và chuyên sâu các kiến thức về HNKTQT.

- Chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ để xây dựng, triển khai các chươngtrình bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác HNKTQT.

3. Côngtác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT:

- Các sở, ban, ngành và địa phươnghuyện, thị, thành phố thường xuyên nắm bắt thuận lợi, khó khăn phát sinh trongquá trình thực hiện các cam kết HNKTQT thông qua thông tinphản ảnh từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát,đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT; chủ độngnghiên cứu và đề xuất lên UBND tỉnh phương hưng, giảipháp triển khai hiệu quả các cam kết HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Cơ quan thường trực Ban Hội nhậpkinh tế quốc tế tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cáccam kết HNKTQT n lãnh đạo Ủy bannhân dân tỉnh và lãnh đạo y ban Quốc gia về Hợp tác kinhtế quốc tế.

4. Côngtác hướng dẫn và theo dõi triển khai các Chiến lược,Nghị quyết, Chương trình hành động về HNKTQT:

- Các s, ban,ngành tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về cácchiến lược, đề án, dự án, các báo cáo chuyên đề có nội dung liên quan đến tiến trình HNKTQT của tỉnh.

- Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành khác xây dựng chương trình, kế hoạch HNKTQT của tỉnh; tham vấn và phốihợp với UBQG về HTKTQT, các Bộ, ngành và các địa phương khác để đảm bảo tínhliên kết vùng.

+ Hướng dẫn, rà soát, đánh giá việccụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết, Chương trình hànhđộng, Chiến lược v HNKTQT tại địa bàn tỉnh; tng hợp, báo cáo tình hình thựchiện lên UBND tỉnh và UBQG về HTKTQT.

+ Phi hợp với cácsở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách,chiến lược liên quan đến HNKTQT, đề xuất các phương án lồngghép các nội dung về HNKTQT vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tếxã hội của vùng và của tỉnh.

5. Công tác củngcố kiện toàn hệ thống đầu mối HNKTQT:

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộphận đầu mối phụ trách công tác hội nhập KTQT theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ vàcủa UBQG về HTKTQT. Công tác kiện toàn Ban HNKTQT tỉnh đảmbảo có đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc điều phi công tác HNKTQT của tỉnh; cần có nhân sự giúpviệc chuyên trách ổn định để có thể theo dõi vn đề hộinhập thường xuyên và lâu dài.

- Hoạt động của Ban HNKTQT phải phối hợp, gắn kết chặt chẽ với hoạt động của UBQG về HTKTQT để tạo thành mạng lưới triển khaicông tác HNKTQT xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

- Kinh phí ngân sách hoạt động củaBan HNKTQT được xây dựng hàng năm và bố trí vào kế hoạch của cơ quan thườngtrực Ban HNKTQT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- SCông Thươnglà cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quc tế, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, theodõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương huyện, thị,thành phố triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế theo lĩnh vực và địabàn được phân công. Tổng hợp những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm thựchiện tốt công tác hội nhập; định kỳ 6 tháng, 1 năm lập báo cáo tình hình triểnkhai công tác hội nhập kinh tế quốc tế cho UBND tỉnh và UBQG về HTKTQT.

- Các s, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổ chức triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công. Đề xuất cácgiải pháp và lập báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm v kết quả trin khai công tác HNKTQT cho UBND tỉnh(báo cáo gửi SCông Thương tổng hợp)./.

PHỤ LỤC

NHỮNGNHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo K
ế hoạch triển khai công tác HNKTQT tỉnh Khánh Hòagiai đoạn 2013-2015)

STT

Nội dung nhim vụ

quan chủ trì

quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Công tác thông tin tuyên truyền

1

Phi hợp với Văn phòng UBQG vHT KTQT tuyên truyền, cung cấp thông tin về đường lối, chtrương và tình hình HNKTQT của Việt Nam

Sở Công Thương

Hàng năm

2

Phi hợp với Văn phòng UBQG vHTKTQT tuyên truyền, phổ biến: các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết, Chiến lược tham gia các FTA của Việt Nam và các hoạt động hội nhập KTQT khác của Việt Nam.

Sở Công Thương

Hàng năm

3

Tchức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến HNKTQT theo lĩnh vực, địa bàn được phân công. Thường xuyên cập nhật và đưa các nội dung cần thông tin lên trang web của cơ quan.

Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành ph

Thưng xuyên

4

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia về HTKTQT thiết lập hthống thông tin 2 chiều xuyên suốt, hiệu quả giữa UBQG về HTKTQT và Ban HNKTQT.

Sở Công Thương

Các sở ban ngành liên quan

2013-2015

5

Liên tục cập nhật thông tin vđường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trung ương và địa phương về HNKTQT trên Cổng thông tin điện tử của tnh.

S Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Tiếp tục nâng cao cht lượng nội dung, thời lượng phát sóng các chuyên mục liên quan hoạt động HNKTQT.

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

7

Tăng cường slượng và cht lượng bản tin, bài viết, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động HNKTQT của tnh.

Báo Khánh Hòa

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

II

Công tác đào tạo bồi dưng cán bộ làm công tác HNKTQT

1

Phi hợp với Văn phòng UBQG v HTKTQT tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến hoạt động HNKTQT.

Sở Công Thương

Hàng năm

2

Phi hợp với các cơ quan trung ương, ... tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bi dưỡng kiến thức chuyên ngành liên quan đến hoạt động HNKTQT.

Các sở, ban, ngành

Hàng năm

3

Tạo điu kiện cho các cán bộ làm công tác HNKTQT tham gia các khóa đào tạo nâng cao khả năng chuyên môn và các kỹ năng trong triển khai công tác HNKTQT.

Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố

Hàng năm

III

Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HTNKTQT (lồng ghép vào nội dung báo cáo tình hình triển khai công tác HNKTQT định kỳ 6 tháng và 1 năm)

Các s, ban, ngành, huyện, thị, thành ph

Định kỳ 6 tháng và 1 năm

2

Báo cáo hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế tnh Khánh Hòa

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố

Định kỳ 6 tháng và 1 năm

IV

Công tác hướng dn, theo dõi trin khai các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình hành đng về HNKTQT

1

Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố

Thường xuyên

V

Công tác củng c kiện toàn hệ thng đầu mối HNKTQT

1

Kiện toàn bộ phận đầu mối phụ trách công tác HNKTQT.

Sở Nội vụ

Sở Công Thương

2013-2015

2

Xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí ngân sách hoạt động của Ban HNKTQT.

S Công Thương

Sở Tài chính

Hàng năm