BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC SOẠNTHẢO ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TƯỢNG ĐÀI QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ DÂN NHÂN ANH HÙNG DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng7 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc banhành Kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếpảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh vàTriển lãm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo Đề án Quy hoạchtượng đài Quốc tổ Hùng vương và danh nhân anh hùng dân tộc thực hiện trong 2năm từ 2014 đến 2015.

Điều 2. Kinh phí soạn thảo Đề án Quy hoạchtượng đài Quốc tổ Hùng vương và danh nhân anh hùng dân tộc được cấp theo chế độhiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kếhoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL, MĐ (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên