BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ
TỈNH NGHỆ AN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN
-------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Theo đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 3054/UBND-NN ngày 12/5/2014 về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất Chlorine;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 20 tấn hóa chất Chlorine (65%) thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để xử lý môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?