BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN VÀ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ
TỈNH KON TUM PHÒNG CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG
-----------------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ? Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ?

Theo đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Kon Tum tại tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 06/5/2014 về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin type A và hóa chất xử lý dịch Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 5.000 liều vắc xin LMLM tam giá (type O,A,Asia1) và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để phòng, chống dịch LMLM. Việc xuất cấp, giao nhận số vắc xin và hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số vắc xin và hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, TY.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?