UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/1998/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 14 tháng 01 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN XI MĂNG LÀOCAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 11/TT-TC ngày 05/01/1998 về việc quy định giá bán xi măng Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán xi măng Lào Cai tại nhà máy trên phương tiện bênmua là: 720.000 đ/tấn.

- Giá bán lẻ xi măng tại các huyện, thị xã do Công ty Ximăng quyết định sau khi có thỏa thuận với Sở Tài chính vật giá.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giámđốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công ty Xi măng,Thủ trưởng các ngành có liên quan căncứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/1998.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng