ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/v bàn giao nhiệm vụ thẩm định và cấp giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh giết mổ gia súc

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ thẩm định và xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giết mổ gia súc cho các đơn vị cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Sở Thương mại – Du lịch bàn giao nhiệm vụ , các hồ sơ tài liệu có liên quan về đề án quy họach lò giết mổ gia súc của tỉnh thời kỳ 1998-2000 cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tiếp tục thực hiện.

Điều 3: Ông Chánh văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc sở Thương mại – Du lịch, sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch UIBND huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Minh Phương