ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 11/2002/QĐ .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/v ban hành qui định hành lang bảo vệ công trình kênh tiêu nước Bình Hoà và kênh tiêu nước Sóng Thần-Đồng An- huyện Thuận An

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994.

- Căn cứ pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 4/4/2001.

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tờ trình số 19/CV .NN ngày 9/01/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay qui định hành lang bảo vệ công trình kênh tiêu nước Bình Hoà và kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An huyện Thuận An tỉnh Bình Dương như sau:

1) Đối với bờ kênh tiêu : phạm vi bảo vệ tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 3 m.

2) Đối với công trình trên kênh : phạm vi bảo vệ công trình là 5m tính từ bên ngoài của kết cấu công trình.

Điều 2 : Nghiêm cấm các hành vi sau đây :

1) Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố.

2) Các hành vi gây mất an toàn cho công trình như : khoan, đào, xây dựng trái phép, sử dụng chất nổ gây hại, tự ý tháo dỡ hoặc lấp công trình phục vụ lợi ích công cộng...

3) Thải chất độc hại, nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn qui định vào công trình.

4) Vận hành công trình trái với qui trình, qui phạm kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền qui định.

Điều 3 : Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty khai thác thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Thị Kim Vân