ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/VTHÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 3254/HTPT-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ pháttriển v/v kiêm nhiệm điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 1561-CV/TU,ngày 15-11-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v thống nhất phương án tổ chức bộmáy nhân sự của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (sauđây viết tắt là HĐQL Quỹ), thành phần gồm:

1. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ.

2. Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ.

3. Các thành viên Hội đồng là Thủtrưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chinhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh.

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum chịu sự chỉ đạotrực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn và làm việctheo quy chế được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triểntỉnh Kon Tum.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ banhành quy chế làm việc của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho từng thành viênHội đồng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nộivụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (B/c);
- TT Tnh ủy (B/c);
- TT HĐND tnh (báo cáo);
- Quỹ HTPT (báo cáo);
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các s ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban