ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu giường bệnh, biên chế, định mức chi ngân sách

cho sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã năm 2006

_______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Cán cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 06/01/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XIII - kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn việc giao chỉ tiêu giường bệnh, biên chế, định mức chi ngân sách cho sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu giường bệnh đối với bệnh viện huyện và phòng khám đa khoa khu vực năm 2006 như sau:

1. Đối với các bệnh viện: tổng số 530 giường bệnh (chi tiết các huyện, thành phố theo Biểu số 01 đính kèm Quyết định này).

2. Đối với các phòng khám đa khoa khu vực: Định mức của một phòng khám là 10 giường bệnh. Tổng số giường bệnh của các phòng khám đa khoa khu vực là 360 giường bệnh (chi tiết các huyện, thành phố theo Biểu số 01 đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Giao chỉ tiêu biên chế cho sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã năm 2006 như sau:

l- Đối với bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực:

Định mức biên chế được tính trên cơ sở số giường bệnh được giao, theo mức tối đa như sau:

- Đối với Bệnh viện huyện Bảo Thắng: 01 biên chế /01 giường bệnh;

- Đối với các bệnh viện khác: 0,9 biên chế /01 giường bệnh;

- Đối với các phòng khám đa khoa khu vực: 0,9 biên chế/01 giường bệnh. (chi tiết cấc huyện, thành phố theo Biểu số 01 đính kèm Quyết định này).

2. Đối với y tế dự phòng tuyến huyện: Tổng số biên chế giao là 251 biên chế (chi tiết các huyện, thành phố theo Biểu số 01 đính kèm Quyết định này).

3. Đối với trạm y tế xã: Tổng số biên chế giao là 675 biên chế (chi tiết các huyện, thành phố theo Biểu số 01 đỉnh kèm Quyết định này).

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của liên bộ Y tế -Tài chính - Lao động TBXH và tình hình thực tế của huyện, UBND huyện (thành phố) quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho từng trạm y tế xã.

Điều 3. Giao định mức chi sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã năm 2006 như sau:

(theo Biểu số 02 đính kèm Quyết định này)

Điền 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim