BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 11/2007/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 05 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổsung Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật này;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Văn bảnsố 961/BTĐKT-V2 ngày 04 tháng 06 năm 2007 và theo đề nghị của Cục trưởng CụcQuản lý thị trường, Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷniệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" để tặng cho cá nhân cónhiều đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng Quản lý thị trường.

Điều 2. Việcxét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" thực hiệntheo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thịtrường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại (Thương mại - Du lịch) cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường vàThường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển