ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 09 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN PHÍ, LỆ PHÍTHU ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND –UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí, ngày 28/8/2001; Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí; Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tưsố: 63/2003/TT-BTC ngày 26/06/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu nộp, sửdụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập bán công; Thông tưsố: 28/2003/TTLB-BTC-BGD và ĐT ngày 04/04/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dụcvà Đào tạo Qui định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyểnsinh) vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thôngtư số: 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu,chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá; Thông tư số: 69/2005/TTLT-BTC-BGD và ĐT ngày 29/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịchsố: 28/2003/TTLT-BTC-BGD và ĐT ngày 04/4/2003;
Căn cứ Nghị quyết số: 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 về việc Quy định danh mục,mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàntỉnh Điện Biên;
Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính, Cục thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về danh mục, mức thu phí, lệ phí vàtỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. GiaoCục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra,tổ chức thu phí, lệ phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý chặt chẽviệc sử dụng các loại phí, lệ phí theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyếtđịnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2007 và thay thế Quyết định số: 54/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

QUY ĐỊNH

DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN PHÍ,LỆ PHÍ THU ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm2007 của UBND tỉnh Điện Biên)

A - DANHMỤC, MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN.

I - Danh mục,mức thu các loại phí.

1. Phí xây dựng:

1.1- Đối với nhà ở của hộ giađình, cá nhân.

Mức thu được phân theo cấp nhànhư sau:

Nhà cấp 4: 5.000đ/ m2 xây dựng

Nhà cấp 3: 6.000đ/ m2 xây dựng

Nhà cấp 2 trở lên: 10.000đ/ m2 xâydựng

1.2- Đối với nhà ở hoặc công trìnhxây dựng để sản xuất kinh doanh, Trụ sở làm việc, nhà ở các cơ quan hành chínhsự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phầnkinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp...

Mức thu:

Công trình nhóm A là: 0,2% giá trịcông trình không bao gồm chi phí thiết bị.

Công trình nhóm B là: 0,5% giá trịcông trình không bao gồm chi phí thiết bị.

Công trình nhóm C là: 1,0% giá trịcông trình không bao gồm chi phí thiết bị.

2. Phí đo đạclập bản đồ địa chính.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân:200đ/m2

- Đối với tổ chức, các doanh nghiệp500đ/m2

3. Phí thẩmđịnh cấp quyền sử dụng đất.

3.1- Đối với hộ gia đình, cánhân.

- Đất xây dựng nhà ở: 50.000đ/ 1bộ hồ sơ

- Đất sử dụng mục đích khác:100.000đ/ 1 bộ hồ sơ

- Đất sử dụng vào mục đích kinh doanhnông nghiệp, lâm nghiệp: không thu.

3.2- Đối với các tổ chức các cơ quanhành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp:

- Đất xây dựng làm nhà ở, trụ sởlàm việc: 1.000.000đ/ 1 bộ hồ sơ

- Đất sử dụng vào mục đích khác:2.000.000đ/ 1 bộ hồ sơ

- Đất sử dụng để sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp: Không thu

4. Phí chợ.

+ Đối với các tổ chức, cá nhân cócửa hàng, cửa hiệu, kiốt mà các cửa hàng, cửa hiệu, kiốt đó có nguồn gốc đầu tưtừ ngân sách nhà nước. Mức thu là 2.000đ/m2/tháng.

+ Đối với các cửa hàng, cửa hiệu,kiốt trong các chợ do cá nhân hoặc một nhóm cá nhân đầu tư, xây dựng cho các hộhoặc các đơn vị thuê để kinh doanh buôn bán thu không quá 100.000đ/m2/tháng.

+ Đối với các tổ chức, cá nhân khôngcó cửa hàng, cửa hiệu, Ki ốt khi mang sản phẩm, hàng hoá bày bán không thườngxuyên, không cố định (kể cả các chợ họp phiên): Mức thu phí như sau:

- Đối với các chợ loại 1. Mức thu:1.000đ/1 lần ra vào chợ.

- Đối với các chợ loại 2. Mức thu:500đ/1 lần ra vào chợ.

- Đối với các chợ loại 3 và các chợcòn lại. Mức thu: 200đ/1 lần ra vào chợ.

+ Riêng các tổ chức cá nhân có quầybán thực phẩm tươi sống (thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, tôm, cua, cá...)Mức thu phí được qui định như sau:

- Đối với các chợ loại 1. Mứcthu: 2.000đ/ngày.

- Đối với các chợ loại 2. Mứcthu: 1.000đ/ngày.

- Đối với các chợ loại 3 và các chợcòn lại. Mức thu: 500đ/ngày.

Ghi chú: Việc phân loại chợ thựchiện theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triểnvà quản lý chợ.

5. Phí đấuthầu, đấu giá.

5.1- Mức thu phí đấu giá áp dụngtại đơn vị thu tại cơ quan địa phương.

a) Mức thu đấu giá đối với ngườicó tài sản đấu giá:

Số TT

Giá trị tài sản bán được

Mức thu

1

Từ 1.000.000đ trở xuống.

50.000đ

2

Từ trên 1.000.000đ đến 100.000.000đ

5% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 100.000.000đ đến 1.000.000.000đ

5.000.000đ cộng thêm 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000đ

4

Từ trên 1.000.000.000đ

18.500.000đ cộng thêm 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 5.000.000.000đ

b) Mức thu đấu giá đối với ngườitham gia đấu giá:

Số TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20.000.000đ trở xuống

20.000đ

2

Từ trên 20.000.000đ đến 50.000.000đ

50.000

3

Từ trên 50.000.000đ đến 100.000.000đ

100.000

4

Từ trên 100.000.000đ đến 500.000.000đ.

200.000

5

Trên 500.000.000đ

500.000

c) Mức thu đối với việc bán đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

- Trường hợp bán đấu giá quyền sửdụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình cá nhân.

Số TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200.000.000đ trở xuống

100.000

2

Từ trên 200.000.000đ đến 500.000.000đ

200.000

3

Trên 500.000.000đ

500.000

- Trường hợp bán đấu giá quyền sửdụng đất khác qui định theo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất mức thu tính theodiện tích đất như sau:

Số TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Trên 5 ha

5.000.000

5.2- Mức thu phí đấu thầu do cơ quan,đơn vị địa phương tổ chức. Mức thu: 800.000đ/1 bộ hồ sơ

6. Phí thẩmđịnh kết quả đấu thầu: Mức thu 0,025% giá trị một gói thầu và số tiền phí thuđược không vượt quá mười lăm triệu đồng một gói thầu.

7. Phí sử dụnglề đường, bến, bãi, mặt nước.

7.1- Phí sử dụng lề đường.

- Xe con, xe du lịch dưới 15 chỗngồi, xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. Mức thu: 3.000đ/lượt/1 lần dừngxe.

- Xe du lịch từ 15 chỗ ngồi trở lên;xe tải có tải trọng trên 3,5 tấn và xe chuyên dùng. Mức thu: 5.000đ/lượt/1 lầndừng xe.

7.2- Phí sử dụng bến xe, bãi đỗxe.

- Đối với xe khách vận chuyển hànhkhách trên các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề. Mức thu bằng 1,5%/giá vé/ghếxe thiết kế.

- Đối với xe khách vận chuyển hànhkhách trên các tuyến liên tỉnh. Mức thu bằng 1%/giá vé/ghế xe thiết kế.

Ghi chú: Việc xác định tuyến xe nộitỉnh, liên tỉnh và liên tỉnh liền kề, thực hiện theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh.

7.3- Phí sử dụng mặt nước.

Mức thu bằng 1,5%/doanh thu thu đượctừ việc sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân được phép sử dụng mặt nước vàosản xuất kinh doanh.

8. Phí khai thácvà sử dụng tài liệu đất đai.

- Đối với tra cứu tài liệu đất đaitại xã, phường, huyện, thị xã, thành phố. Mức thu: 50.000đ/ hồ sơ tài liệu.

- Đối với tra cứu tài liệu đất đaitại trung tâm lưu trữ tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh. Mức thu: 100.000đ/ hồsơ, tài liệu.

(Mức thu phí trên không bao gồm chiphí in ấn, sao chụp tài liệu).

9. Phí thư viện.

- Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu.

+ Đối với người lớn:10.000đ/thẻ/năm.

+ Đối với trẻ em: 5.000đ/thẻ/năm.

- Phí sử dụng phòng đọc đa phươngtiện, phòng đọc tài liệu quí hiếm, phòng đọc tài liệu đặc biệt. Mức thu: 15.000đ/thẻ/năm.

10. Phí anninh, trật tự.

10.1- Đối với hộ gia đình, cá nhânkhông sản xuất kinh doanh.

Mức thu:

- Đối với hộ gia đình ở thành phốĐiện Biên Phủ: 10.000đ/hộ/năm

- Đối với hộ gia đình ở các huyệnthị xã còn lại: 5.000đ/hộ/năm

- Miễn thu: phí an ninh, trật tựđối với các hộ nghèo trong toàn tỉnh.

10.2- Đối với hộ gia đình, cá nhâncó sản xuất kinh doanh.

- Các hộ kinh doanh có cửa hàng,quầy hàng, ki ốt tại các chợ (gọi chung là cửa hàng): Mức thu: 50.000đ/cửahàng/năm.

- Các hộ sản xuất kinh doanh tạinhà riêng, (nhà ở). Mức thu: 20.000đ/cửa hàng/năm.

Nếu là hộ kinh doanh tại nhà, phían ninh trật tự chỉ thu một nơi. Mức thu theo mức các hộ sản xuất kinh doanhtại nhà riêng (nhà ở).

10.3- Đối với cơ quan hành chínhsự nghiệp. Mức thu: 300.000đ/đơnvị/ năm.

10.4- Đối với các doanh nghiệp baogồm: DNNN, DNTN, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, các HTX (gọi chung là cơ sở kinhdoanh). Mức thu: 500.000đ/1 cơ sở/năm.

11. Phí trônggiữ xe đạp, xe máy, ô tô.

11.1- Phí trông giữ xe đạp, xe máy,ô tô tại các điểm tổ chức trông giữ xe.

- Đối với xe đạp: 500đ/lượt; gửiqua đêm: 1.000đ/lượt.

- Đối với xe máy: 1.000đ/ lượt; gửiqua đêm: 2.000đ/ lượt

- Đối với ô tô du lịch, xe ô tô chởkhách đến 15 chỗ ngồi, xe ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn. Mức thu:5.000đ/xe/lượt; gửi qua đêm 10.000đ/xe/lượt.

- Đối với xe du lịch, xe chở kháchtrên 15 chỗ ngồi, xe ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn. Mức thu: 8.000đ/xe/lượt; gửi qua đêm: 15. 000/xe /lượt.

11.2- Phí trông giữ xe đạp, xe máytại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng,trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cáchuyện thị xã, thành phố.

- Đối với xe đạp: 5.000đ/xe/tháng

- Đối với xe máy:15.000đ/xe/tháng

11.3- Phí trônggiữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ hành chính do vi phạm.

- Đối với xe đạp:2.000đ/xe/ngày, đêm

- Đối với xe máy:4.000đ/xe/ngày, đêm

- Đối với ô tô và các loại xe cơgiới khác: 20.000đ/xe/ngày, đêm

12. Phí thămquan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá.

- Người từ 18 tuổi trở lên. Mức thu:5.000đ/người/ lượt/điểm.

Riêng phí thăm quan hầm Đờ Cát. Mứcthu: 3.000đ/người/lượt và tạm thời chưa thu đối với tham quan các nghĩa trangliệt sĩ, Di tích thành Bản Phủ.

- Miễn thu đối với các đối tượnglà: Cựu chiến binh; người có công với cách mạng.

13. Phí thẩmđịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Mức thu: 1.500.000đ/1 lần thẩm định.

14. Phí thẩmđịnh báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Báo cáo chính thức:3.000.000đ/1 báo cáo.

- Báo cáo bổ sung: 1.500.000đ/1báo cáo.

15. Phí vệsinh.

15.1- Đối với cá nhân, hộ gia đìnhkhông sản xuất kinh doanh trên các địa bàn dân cư thực hiện thu theo các mứcsau đây:

- Đường phố loại I: 5.000đ/hộ/tháng.

- Đường phố loại II:4.000đ/hộ/tháng.

- Đường phố loại III:3.000đ/hộ/tháng.

- Đường phố loại IV:2.000đ/hộ/tháng.

- Đường phố còn lại và các hộ giađình trên địa bàn dân cư: 1.000đ/tháng.

15.2- Đối với các hộ kinh doanh buônbán nhỏ, nộp thuế khoán ổn định thực hiện thu theo ngành, nghề kinh doanh vàtheo bậc môn bài:

+ Hộ kinh doanh ăn uống, giải khát,khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ sửa chữa cơ khí, chụp ảnh, chế tác gia công vàngbạc đá quí:

- Bậc 1: 60.000đ/hộ/tháng

- Bậc 2: 50.000đ/hộ/tháng

- Bậc 3: 40.000đ/hộ/tháng

- Bậc 4: 30.000đ/hộ/tháng

- Bậc 5: 20.000đ/hộ/tháng

- Bậc 6: 10.000đ/hộ/tháng

+ Đối với các hộ kinh doanh vận tảihàng hoá, hành khách, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng có bao thầu, khôngbao thầu.

- Bậc 1, bậc 2, bậc 3: 20.000đ/hộ/tháng

- Bậc 4, bậc 5, bậc 6: 10.000đ/hộ/tháng

+ Đối với hộ sản xuất chế biến lâmsản, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Bậc 1: 40.000đ/hộ/tháng.

- Bậc 2: 30.000đ/hộ/tháng.

- Bậc 3: 20.000đ/hộ/tháng.

- Các bậc còn lại:10.000đ/hộ/tháng.

+ Đối với các hộ kinh doanh thươngnghiệp, bán thực phẩm tươi sống, bán rau xanh hoa quả tươi, dịch vụ may, giặtlà, uốn sấy tóc, cắt tóc và các dịch vụ khác. Thu theo mức: 10.000đ/hộ/tháng.

15.3- Đối với các cơ quan đơn vịbao gồm: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các DNNN, DNTN, Công ty TNHH, Côngty cổ phần, các HTX, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các đoàn thể khác (gọi chung là đơnvị).

Thu theo các mức như sau:

- Có đến 10 biên chế hoặc lao độngthường xuyên tại đơn vị: 10.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 11 đến 20 biên chế hoặc laođộng thường xuyên tại đơn vị: 20.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 21 đến 40 biên chế hoặc laođộng thường xuyên tại đơn vị: 30.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 41 đến 70 biên chế hoặc laođộng thường xuyên tại đơn vị: 40.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 71 đến 90 biên chế hoặc laođộng thường xuyên tại đơn vị: 60.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 91 đến 100 biên chế hoặclao động thường xuyên tại đơn vị: 80.000đ/đơn vị/tháng.

- Có từ 101 biên chế hoặc lao độngthường xuyên trở lên: 100.000đ/đơn vị/tháng.

- Đối với các Chi nhánh, cửa hàng,cửa hiệu hạch toán phụ thuộc của các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp có trụ sởchính đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đơn vị trực thuộc). Thu bằng 50% mứcthu qui định tương ứng trên.

15.4- Đối với các cơ sở giáo dụcđào tạo. Mức thu: 40.000đ/cơ sở/tháng

- Riêng các trường cao đẳng các trườngtrung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên.Mức thu: 60.000đ/cơ sở/tháng.

15.5- Đối với các nhà hàng kinh doanhkhách sạn, kinh doanh ăn uống thực hiện nộp thuế theo kê khai và hộ kinh doanhgiết mổ trâu, bò, lợn, (kể cả giết mổ tại gia đình) gọi chung là cơ sở. Mức thunhư sau:

Bậc 1: 100. 000/cơ sở/tháng

Bậc 2: 80.000/cơ sở/tháng

Bậc 3: 60.000/cơ sở /tháng

Các bậc còn lại: 40.000/cơ sở/tháng

15.6- Đối với bến xe khách. Mứcthu: 200.000đ/tháng.

15.7- Đối với các đơn vị y tế:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh. Mức thu:80.000đ/m3 rác thải (thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa công ty môi trường đôthị với bệnh viện đa khoa tỉnh).

- Trung tâm y tế có bệnh viện, bệnhviện các huyện, các bệnh viện khác của tỉnh. Mức thu: 100.000đ/cơ sở/tháng.

- Trung tâm y tế không có bệnh việnvà các cơ sở y tế còn lại: Mức thu: 80.000đ/cơ sở/tháng.

Ghi chú: Các hộ kinh doanh thuộckhu vực kinh tế ngoài quốc doanh quy định tại mục này bao gồm các hộ kinh doanhcó cửa hàng, cửa hiệu tại các chợ và các hộ kinh doanh cửa hàng, cửa hiệu tại nhàở.

Quy định về mức phí vệ sinh tại Mục15 áp dụng cho khu vực thành phố Điện Biên Phủ. Các huyện, thị xã khác (nếu cóđơn vị tổ chức việc thu gom rác thải) được áp dụng bằng 50% mức quy định trên.

Việc thu phí vệ sinh theo mức trênchỉ áp dụng đối với các địa phương có tổ chức thu gom rác thải; nơi nào, địaphương nào chưa tổ chức thu gom rác thải thì tạm thời chưa thu.

Việc xác định loại đường phố, thựchiện theo Thông tư số 83/1994/TT-BTC ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính.

Việc xác định Bậc thuế môn bài, thựchiện theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 củaBộ Tài chính.

16. Phí phòng,chống thiên tai.

16.1- Trường hợp không có tác độngxấu đến môi trường.

+ Đối với hộ gia đình: Mức thu:5.000đ/hộ/năm.

+ Đối với hộ gia đình có hoạt độngSXKD. Mức thu: 10.000đ/cơ sở/năm

+ Đối với các cơ sở kinh doanh, baogồm: Công ty nhà nước, DNTN, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, các HTX… Mức thu:100.000đ/cơ sở/ năm.

16.2- Trường hợp có tác động xấuđến môi trường: Thu bằng 2 lần mức quy định tại điểm 16.1 nêu trên.

17. Phí thẩmđịnh đề án; báo cáo thăm dò; khai thác sử dụng nước ngầm; khai thác sử dụngnước mặt; xả nước vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi.

17.1- Thẩm định đề án, báo cáo thămdò, khai thác sử dụng nước dưới đất.

+ Đề án thiết kế giếng có lưu lượngnước dưới 200m3/ngày đêm. Mức thu: 100.000/1đề án.

+ Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượngnước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm. Mức thu: 250.000đ/1đề án, báo cáo.

+ Đề án, báo cáo thăm dò có lưulượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm. Mức thu: 500.000đ/1đề án, báocáo.

+ Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượngnước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm. Mức thu: 1.000.000đ/1đề án, báo cáo.

17.2- Thẩm định, đề án báo cáo khaithác, sử dụng nước mặt.

+ Đối với đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, với lưu lượng nước dưới 0,1 m3/giây;hoặc để sử dụng phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khácvới lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm. Mức thu: 150.000đ/đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, với lưu lượng nước từ 0,1 m3 đếndưới 0,5m3/giây; hoặc để sử dụng phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200KW;hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày,đêm.Mức thu: 450.000đ/đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, với lưu lượng nước từ 0,5 m3/giâyđến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1.000KW;hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm.Mức thu: 1.000.000đ/đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, với lưu lượng nước từ 1 m3/giây đếndưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000KW;hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngàyđêm. Mức thu: 2.000.000đ/đề án, báo cáo.

17.3- Thẩm định đề án, báo cáo xảnước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi.

+ Đối với đề án báo cáo có lưu lượngnước dưới 100m3/ngày, đêm. Mức thu: 150.000đ/1 đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án báo cáo có lưu lượngnước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày, đêm. Mức thu: 450.000đ/1 đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án báo cáo có lưu lượngnước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày, đêm. Mức thu: 1.000.000đ/1 đề án, báo cáo.

+ Đối với đề án báo cáo có lưu lượngnước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày, đêm. Mức thu: 2.000.000đ/1 đề án, báocáo.

17.4- Các trường hợp thẩm định giahạn, bổ sung mức thu bằng 50% mức quy định tương ứng nêu trên.

18. Phí thẩmđịnh báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

+ Đối với báo cáo kết quả thi cônggiếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày, đêm. Mức thu: 100.000đ/1 báocáo.

+ Đối với báo cáo kết quả thi cônggiếng thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày, đêm. Mức thu:350.000đ/1 báo cáo.

+ Đối với báo cáo kết quả thi cônggiếng thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm. Mức thu:800.000đ/1 báo cáo.

+ Đối với báo cáo kết quả thi cônggiếng thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm. Mức thu:1.500.000đ/1 báo cáo.

+ Các trường hợp thẩm định gia hạn,bổ sung. Mức thu bằng 50% các mức quy định tương ứng trên.

19. Phí thẩmđịnh hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. Mức thu: 350.000đ/1 bộ hồsơ. Trường hợp gia hạn, bổ sung. Mức thu bằng 50% mức quy định tại mục này

20. Phí bìnhtuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp; rừng giống.

+ Đối với bình tuyển, công nhận câymẹ, cây đầu dòng. Mức thu: 1.000.000đ/1 lần bình tuyển, công nhận.

+ Đối với bình tuyển, công nhận vườngiống cây lâm nghiệp; rừng giống. Mức thu: 2.000.000đ/1 lần bình tuyển, côngnhận.

21. Phí dựthi, dự tuyển (đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa phương quản lý).

- Thi tuyển vào các cơ sở giáo dụccấp trung học phổ thông (nếu có tổ chức thi tuyển): Mức thu: 40.000đ/1 thí sinh/lầndự thi.

Riêng đối với các con em làngười dân tộc thiểu số. Mức thu: 30.000đ/1 thí sinh/1 lần dự thi.

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặctuyển thẳng vào các trường:

+ Trường Cao đẳng, dậy nghề: Mứcthu: 15.000đ/thí sinh/hồ sơ.

Riêng đối với các con em là ngườidân tộc thiểu số. Mức thu: 10.000đ/thí sinh/hồ sơ

+ Trường trung học chuyên nghiệp(không tổ chức thi). Mức thu 30.000đ/thí sinh/hồ sơ.

Riêng đối với các con em là ngườidân tộc thiểu số. Mức thu 20.000đ/thí sinh/hồ sơ.

- Đăng ký dự thi. Mức thu: 40.000đ/1thísinh/1 hồ sơ đăng ký.

Riêng đối với các con em là ngườidân tộc thiểu số và học sinh nghèo. Mức thu 30.000đ/1thí sinh/1hồ sơ đăng ký.

- Phí dự thi sơ tuyển (gồm tất cảcác môn): 20.000đ/thí sinh/hồ sơ.

- Dự thi văn hoá (gồm tất cả cácmôn): 20.000đ/thí sinh/lần dự thi.

- Dự thi năng khiếu (gồm tất cả cácmôn): 50. 000/thí sinh/lần dự thi.

II – Danhmục, mức thu một số loại lệ phí:

1. Lệ phí hộtịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân.

1.1- Lệ phí hộ tịch.

1.1.1- Đăng ký hộ tịch tại UBND xã,phường, thị trấn. Mức thu:

- Đăng ký Khai sinh: 2.000đ

- Đăng ký Khai sinh quá hạn:3.000đ

- Đăng ký lại khai sinh: 3.000đ

- Đăng ký Kết hôn: 10.000đ

- Đăng ký Kết hôn lại: 10.000đ

- Đăng ký Khai tử: Miễn thu

- Đăng ký Khai tử quá hạn: 3.000đ

- Đăng ký lại việc Khai tử:3.000đ

- Đăng ký nuôi con nuôi: 10.000đ

- Đăng ký lại việc nuôi connuôi: 10.000đ

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con:5.000đ

- Thay đổi, cải chính, hộ tịch chongười dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch: 5.000đ.

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từsổ hộ tịch: 1.000đ/1 bản sao

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch:2.000đ

- Các việc đăng ký hộ tịch khác:3.000đ. (gồm: giám hộ, chấm dứt việc giám hộ, xác nhận tình trạng hôn nhân, ghivào sổ các việc hộ tịch)

1.1.2- Đăng ký hộ tịch tại UBND huyện,thị xã, thành phố.

- Cấp lại bản chính giấy khaisinh: 5.000đ

- Cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch:2.000đ/bản sao

- Thay đổi cảichính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giớitính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch. Mức thu: 15.000đ.

1.1.3- Đăng kýhộ tịch tại Sở tư pháp, UBND tỉnh.

Theo qui định tại Nghị định số 58/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Những côngviệc sau đây được thực hiện tại Sở Tư pháp và UBND tỉnh.

* Tại Sở Tưpháp:

- Đăng ký khai sinh cho trẻ em cócha và mẹ là người nước ngoài.

- Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinhra tại Việt Nam có cha và mẹ là người nước ngoài.

- Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinhra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dânViệt nam đang cư trú tại Việt Nam.

- Khai tử cho người nước ngoài hoặccông dân Việt Nam định cư tại nước ngoài chết ở Việt Nam.

- Đăng ký giám hộ giữa công dân ViệtNam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

- Đăng ký lại việc khai sinh, khaitử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư tại nước ngoàihoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam.

- Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch,xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đối với người nướcngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

* Tại UBND tỉnh:

- Người nước ngoài đăng ký kết hônvới người Việt Nam.

- Người nước ngoài xin trẻ em ViệtNam làm con nuôi.

Mức thu được qui định như sau:

- Đăng ký khai sinh: 50.000đ

- Khai sinh quá hạn: 50.000đ

- Đăng ký lại việc sinh: 50.000đ

- Đăng ký kết hôn: 1.000.000đ

- Đăng ký lại việc kết hôn:1.000.000đ

- Khai tử: 25.000đ

- Đăng ký Khai tử quá hạn:50.000đ

- Đăng ký lại việc Khai tử:50.000đ

- Nuôi con nuôi: 2.000.000đ

- Nhận con ngoài giá thú:1.000.000đ

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từbản gốc: 5.000đ/1 bản sao

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch:10.000đ

- Các việc đăng ký hộ tịch khác:50.000đ (gồm: đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ, cấp lại bản chínhgiấy khai sinh, ghi vào sổ các việc về hộ tịch; thay đổi cải chính, bổ sung,điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính).

Ghi chú:

- Miễn lệ phí hộ tịch về đăng kýkết hôn, đăng ký nuôi con nuôi quy định tại điểm 1.1.1; điểm 1.1.2; điểm 1.1.3 chongười dân thuộc các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

- Miễn lệ phí hộ tịch về đăng kýkhai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

1.2- Lệ phí hộ khẩu.

* Không thu lệ phí hộ khẩu đối vớitrường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ;thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân hoàn thành nghĩa vụ quânsự, nghĩa vụ công an trở về khi đăng ký hộ khẩu trở lại; công dân thuộc xã, thịtrấn vùng cao theo quy định Ủy ban Dân tộc.

* Mức thu đối với việc đăng ký vàquản lý hộ khẩu tại các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ.

- Đăng ký chuyển đến cả hộ khẩu hoặc01 người, nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc chứng nhận nhân khẩu tậpthể: 5.000đ/lần đăng ký.

- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộkhẩu gia đình: 10.000đ/lần đăng ký.

Riêng cấp, đổi sổ hộ khẩu gia đìnhtheo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tênđường phố, số nhà. Mức thu: 4.000đ/1 lần cấp.

- Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứngnhận nhân khẩu tập thể: 5.000đ/ 1 lần đăng ký.

Riêng cấp, đổi giấy chứng nhận nhânkhẩu tập thể do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.Mức thu: 3.000đ/1 lần cấp.

- Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăngký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình: 5.000đ/1 lần cấp.

- Gia hạn tạm trú có thời hạn:2.000đ/1 lần cấp.

- Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạmtrú có thời hạn cho một nhân khẩu: 3.000đ/1 lần cấp.

- Đính chính các thay đổi trong sổhộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể: 3.000đ/ 1 lần cấp. (Khôngthu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi lạiđịa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong hộ khẩu).

- Đối với việc đăng ký và quản lýhộ khẩu tại các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh, áp dụng mức thu bằng 50%mức quy định tương ứng nêu trên.

1.3- Lệ phí chứng minh nhân dân.

* Không thu lệ phí chứng minh nhândân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộcxã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

* Mức thu lệ phí chứng minh nhândân tại các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ.

- Cấp mới: 3.000đ/1 lần cấp.

- Cấp lại, đổi: 4.000đ/1 lần.

* Mức thu lệ phí chứng minh nhândân tại các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh bằng 50% mức quy định nêutrên

Ghi chú: Mức thu trên không bao gồmtiền chụp ảnh.

2. Lệ phí cấpgiấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp mới giấy phép lao động:400.000đ/1 giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động:300.000đ/1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép lao động:200.000đ/1 giấy phép.

3. Lệ phí địachính.

3.1 Đối với hộgia đình, cá nhân.

* Mức thu đối với hộ gia đình, cánhân thuộc các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất: 15.000đ/1 giấy.

- Chứng nhận đăng ký biến động vềđất đai: 10.000đ/ 1 lần.

- Trích lục bản đồ địa chính, vănbản, số liệu hồ sơ địa chính: 5.000đ/1lần.

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000đ/1 lần.

* Mức thu đối với hộ gia đình, cánhân thuộc các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh thu bằng 50% mức quy địnhtương ứng trên đây.

3.2. Đối với cáctổ chức.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất: 50.000đ/1 giấy.

- Chứng nhận đăng ký biến động vềđất đai: 10.000đ/1 lần.

- Trích lục bản đồ địa chính, vănbản, số liệu hồ sơ địa chính: 10.000đ/1 lần.

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000đ/1 lần.

4. Lệ phí cấpgiấy phép xây dựng.

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻcủa hộ gia đình, cá nhân: 30.000đ/1 giấy phép.

- Cấp phép xây dựng các công trìnhkhác: 50.000đ/1 giấy phép.

- Trường hợp gia hạn giấy phép xâydựng: 5.000đ/1 lần.

5. Lệ phí cấpbiển số nhà.

- Cấp mới: 15.000đ/1 biển sốnhà.

- Cấp lại: 10.000đ/1 biển số nhà.

6. Lệ phí cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

- Hộ kinh doanh cá thể:15.000đ/1 lần cấp.

- Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đàotạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thôngtin, do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mức thu 50.000đ/1lần cấp.

- Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đàotạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thôngtin, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty nhà nước, doUBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mức thu là 100.000đ/1 lầncấp.

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nộidung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc vănphòng đại diện của doanh nghiệp. Mức thu là 10.000đ/1 lần cấp.

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lụcnội dung đăng ký kinh doanh. Mức thu 1.000đ/ 1bản.

- Cung cấp thông tin về đăng ký kinhdoanh. Mức thu: 5.000đ/1 lần cung cấp.

- Miễn lệ phí chứng nhận đăng kýkinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nướcthành công ty cổ phần.

7. Lệ phí cấpphép hoạt động điện lực. Mức thu: 400.000đ/1 giấy phép.

8. Lệ phí cấpgiấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất. Mức thu: 60.000đ/1 giấyphép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nộidung giấy phép. Mức thu: 30.000đ/1 lần điều chỉnh gia hạn.

9. Lệ phí cấpphép khai thác, sử dụng nước mặt. Mức thu: 60.000đ/1 giấy phép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nộidung giấy phép. Mức thu: 30.000đ/1 lần điều chỉnh gia hạn.

10. Lệ phícấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Mức thu: 60.000đ/1 giấy phép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nộidung giấy phép. Mức thu: 30.000đ/1 lần điều chỉnh gia hạn.

11. Lệ phícấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi. Mức thu: 60.000đ/1 giấyphép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nộidung giấy phép. Mức thu: 30.000đ/1 lần điều chỉnh gia hạn.

B – QUYĐỊNH TỶ LỆ PHÂN CHIA TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ THU ĐƯỢC

I - Đối vớicác loại phí.

1. Phí xây dựng: Để lại cho đơn vịtổ chức thu 20%; số phí còn lại 80% nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Phí đo đạc lậpbản đồ địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Để lại cho đơn vị tổchức thu 20%; số phí còn lại 80% nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Phí chợ:

- Đối với các đơn vị tổ chức thuphí chợ hưởng lương từ ngân sách nhà nước được để lại cho đơn vị thu 10% trên tổngsố phí thu được, còn lại 90% nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với các đơn vị tổ chức thuphí chợ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được để lại cho đơn vị thu 80% trêntổng số phí thu được, còn lại 20% nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Phí đấu thầu, đấu giá, phí thẩmđịnh kết quả đấu thầu.

4.1- Phí đấu thầu, đấu giá:

- Đối với đơn vị thu phí là đơn vịsự nghiệp được NSNN đảm bảo cho việc tổ chức đấu thầu, đấu giá nộp 100% số tiềnphí thu được vào NSNN.

- Đối với đơn vị thu phí là đơn vịsự nghiệp chưa được NSNN đảm bảo cho việc tổ chức đấu thầu, đấu giá để lại 100%số tiền phí thu được cho đơn vị thu chi phí cho công tác đấu thầu, đấu giá.

- Đối với các đơn vị thu phí là doanhnghiệp thì tiền phí đấu thầu, đấu giá là doanh thu thu được của đơn vị. Đơn vịcó nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo qui định của Pháp luật, hàng năm đơn vị cótrách nhiệm kê khai quyết toán thuế về số tiền phí thu được đối với cơ quanthuế theo qui định tại các luật thuế.

- Đối với trường hợp đấu giá quyềnsử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định 216/2005/QĐ-TTg mà tiền thu phí đấu giá đấu thầu của người tham gia đấu giá, đấu thầu không đủbù đắp chi phí, thì NSNN hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu với việc tổ chức bánđấu giá đó theo nguyên tắc sau:

+ Giá trị quyền sử dụng đất đấu giá,đấu thầu là khoản thu NSNN của cấp nào, ngân sách cấp đó đảm bảo kinh phí hỗtrợ.

+ Số tiền hỗ trợ là khoản chênh lệchgiữa chi phí hợp lý trừ đi số tiền phí thu được nhưng không vượt quá số tiềnphí thu được theo qui định tại tiết 5.1 Điểm 5 phần I danh mục thu phí.

4.2- Phí thẩm định kết quả đấu thầu:Để lại 100% số tiền phí thu được cho đơn vị thu phí.

5. Phí sử dụng lề đường, bến bãi,mặt nước:

- Phí sử dụng lề đường để lại 60%cho các đơn vị trực tiếp thu phí, còn lại 40% số phí thu nộp vào ngân sách nhànước.

Phí sử dụng bến xe, bãi đỗ xe, mặtnước tiền phí thu được, để lại cho đơn vị tổ chức thu phí là 90%, còn lại 10%nộp vào ngân sách nhà nước.

6. Phí khai thác và sử dụng tài liệuđất đai; phí thư viện: Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 20% trên tổng số phíthu được, còn lại 80% nộp vào ngân sách nhà nước.

7. Phí trông giữ xe đạp, ô tô,xe máy:

- Đối với các đơn vị tổ chức thuphí là cơ quan hành chính sự nghiệp; ban quản lý chợ; bệnh viện tỉnh, huyện, thịxã, thành phố; trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố: để lại cho đơn vịtổ chức thu phí 80% trên tổng số phí thực thu được, còn lại 20% nộp vào ngân sáchnhà nước.

- Đối với các cơ sở giáo dục, đàotạo, dạy nghề và các tổ chức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô được để lại90% trên tổng số phí thực thu được, còn lại 10% kê khai nộp vào ngân sách nhànước.

- Đối với các đơn vị chuyên doanhtrông giữ các loại phương tiện thì số tiền phí thu được là doanh thu, đơn vịchuyên doanh đó phải kê khai nộp thuế theo qui định tại các luật thuế.

8. Phí tham quan danh lam thắng cảnh,phí tham quan các di tích lịch sử, phí tham quan các công trình văn hoá: Đượcđể lại cho đơn vị tổ chức thu phí 30% trên tổng số phí thu được, còn lại 70%nộp vào ngân sách nhà nước.

9. Phí dự thi, dự tuyển, xét tuyển:Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 100% trên tổng số phí thu được để phục vụ chocông tác thi tuyển, xét tuyển.

10. Phí thẩm định báo cáo đánh giátác động môi trường: Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 50% trên tổng số phí thuđược, còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

11. Phí vệ sinh, phí an ninh trậttự: Trích để lại 10% cho uỷ nhiệm thu, còn lại 90% nộp ngân sách nhà nước. Riêngđối với các đơn vị tổ chức thu gom rác thải không được hưởng tiền lương, tiềncông từ ngân sách nhà nước, Tiền phí vệ sinh thu được để lại 100% cho đơn vị tổchức thu gom rác thải.

12. Phí phòng chống thiên tai: Tríchđể lại 10% cho uỷ nhiệm thu, còn lại 90% nộp ngân sách nhà nước

13. Phí thẩm định báo cáo kết quảthăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất: Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 50%trên tổng số phí thu được, còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

14. Phí thẩm định đề án, báo cáothăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước vàonguồn nước, công trình thuỷ lợi: Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 50% trên tổngsố phí thu được, còn lại 50% kê khai nộp vào ngân sách nhà nước.

15. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiệnhành nghề khoan nước dưới đất: Để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 50% trên tổngsố phí thu được, còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

16. Phí bình tuyển, công nhận câymẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: Để lại cho đơn vị tổchức thu phí 50% trên tổng số phí thu được, còn lại 50% nộp vào ngân sách nhànước.

II – Đốivới các loại Lệ phí.

- Lệ phí do các cơ quan, đơn vị tổchức thu: nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp ủy quyền thu lệ phí:tổ chức được ủy quyền thu lệ phí được trích để lại một phần trong số lệ phí thuđược để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí; phần lệ phí còn lại phải nộpvào ngân sách nhà nước. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị được ủy quyền thu lệ phíquy định như sau:

+ Lệ phí đăng ký hộ tịch: Được tríchđể lại 70%

+ Lệ phí chứng minh nhân dân: Đượctrích để lại 70%

+ Lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu:Được trích để lại 70%

+ Lệ phí cấp giấy phép lao động chongười nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Được trích để lại 50%.

+ Lệ phí địa chính: Được trích đểlại 20%.

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:Được trích để lại 20%.

+ Lệ phí cấp biển số nhà: Được tríchđể lại cho cơ quan được ủy quyền thu lệ phí để chi trả cho công tác làm biển vàcác chi phí khác phục vụ cho công tác gắn biển số nhà 70%.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh: Được trích để lại 25%.

+ Lệ phí cấp giấy phép hoạt độngđiện lực: Được trích để lại 75%.

+ Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khaithác sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụngnước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; lệ phí cấp giấyphép xả nước thải vào công trình thủy lợi: Được trích để lại 90%.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phảnánh về UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung kịp thời./.