THU VI?N PHÁP LU?T

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 03 LOẠIRỪNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chínhphủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chínhphủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủtướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 02/3/2007 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006 -2010 của tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 34/TTr-SNN ngày 16/3/2007 về việc phê duyệt kết quả ràsoát, quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giaiđoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh: 178.730ha.

Trong đó:

- Đất có rừng:

115.677,0ha

+ Rừng tự nhiên:

108.564,6ha

+ Rừng trồng:

7.112,4ha

- Đất trống:

9.856,7ha

- Đất chưa có rừng (đang bị xâm canh):

52.675,3ha

- Đất khác:

521,0ha

2. Diện tíchđất lâm nghiệp phân theo chức năng(loại rừng):

a) Rừng đặc dụng:

31.282,0ha

- Vườn Quốc gia Bù Gia Mập:

25.926,0ha

- Vườn Quốc gia Cát Tiên (địa phận Bình Phước):

4.300,0ha

- Khu Di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Rá:

1.056,0ha

b) Rừng phòng hộ:

44.898,0ha

- Phòng hộ đầu nguồn:

37.514,0ha

+ Phòng hộ rất xung yếu (phòng hộ cấp I):

20.695,0ha

+ Phòng hộ xung yếu (phòng hộ cấp II):

16.819,0ha

- Phòng hộ biên giới:

7.384,0ha

c) Rừng sản xuất:

102.550,0ha

- Đất có rừng:

66.322,8ha

+ Rừng tự nhiên:

60.391,7ha

+ Rừng trồng:

5.931,1ha

- Đất chưa có rừng (xâm canh):

36.227,2ha

Điều 2. Tổng diện tích điều chỉnh ra khỏi đất lâm nghiệp: 162.275ha.

Trong đó:

- Đất có rừng:

17.913,5ha

+ Rừng tự nhiên:

8.300,2ha

+ Rừng trồng:

9.613,3ha

- Đất trống:

5.098,8ha

- Đất xâm canh:

135.582,8ha

- Đất khác:

3.679,9ha

(Chi tiết theo biểu thống kê diện tích rừng và đất lâmnghiệp phân theo huyện và Ban quản lý kèm Quyết định này)

Điều 3. Giao:

1.Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan:

- Xác địnhranh giới đất lâm nghiệp trên bản đồ và đóng mốc ranh giới các loại rừng trênthực địa; sắp xếp lại các Ban Quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch.

- Tham mưu tổchức thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng vàphát triển đối với mỗi loại rừng.

- Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, bảo vệ rừng phòng hộbiên giới.

2. SởTài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện giao đất cho các chủ rừng theo đúngquy định của pháp luật nhằm đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp chotổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, đúng mục đích.

3. Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức quản lý 03 loại rừng được giao theo địagiới hành chính, đúng quy hoạch được phê duyệt, đúng thẩm quyền và quy định củapháp luật.

4.Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, đảm bảo kinh phí choviệc thực hiện rà soát quy hoạch, xác định diện tích, ranh giới, cắm mốc theođúng tiến độ và phương án được tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng Côngbáo

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành