ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DULỊCH, DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày29/11/2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày27/12/1993;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụngdi tích Lịch sử - Văn hóa, Danh lam - Thắng cảnh ngày 04/4/1994;

Theo đề nghị của Sở Thương mại Du lịchtại Công văn số 68/STMDL ngày 29/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạmthời một số nội dung đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụtại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácSở, Ngành: Thương mại Du lịch, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên - Môi trường, Tưpháp, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởngcác Ban, Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cục Du lịch;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007của UBND tỉnh)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy định này cụ thể các quyền lợi, nghĩavụ, những việc được phép làm và không được làm của các tổ chức, cá nhân kinhdoanh du lịch, dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ dulịch bao gồm: Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng, các hộ kinh doanh tạicác quầy, ki ốt; chụp ảnh, xe lai, khuân vác hành lý và một số dịch vụ khác tạicác khu, điểm du lịch.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Mục 1: KINH DOANH LƯUTRÚ DU LỊCH

Điều 3. Cơ sở kinhdoanh lưu trú du lịch

Cơ sở lưu trú du lịch trong quy định nàybao gồm:

Khách sạn; Biệt thự du lịch; Căn hộ dulịch; Nhà nghỉ du lịch; Làng du lịch; Bãi cắm trại du lịch; Nhà ở có phòng trọcho thuê; Các cơ sở lưu trú khác.

Điều 4. Quy định vềxếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

1. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắtđầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú phải gửi hồ sơ đăng ký hạng cơ sởlưu trú du lịch đến Sở Thương mại - Du lịch Hà Tĩnh để tổ chức thẩm định, xếphạng cho cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành và nộp phí thẩm định theoquy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký hạng du lịch bao gồm:Theo quy định.

3. Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú dulịch được áp dụng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Khi được xếp hạng cơ sở lưu trú dulịch, Chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân lực,duy trì tiêu chuẩn của cơ sở theo đúng hạng đã được xếp. Sau 3 năm kể từ ngàyđược xếp hạng, Chủ cơ sở lưu trú phải làm thủ tục gửi Sở Thương mại - Du lịchđể được thẩm định, xếp hạng lại cơ sở của mình phù hợp với thực trạng cơ sở vậtchất và dịch vụ hiện có.

Điều 5. Điều kiệnkinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưutrú du lịch phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện chung bao gồm:

- Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đảm bảođúng quy hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật, chấtlượng công trình, vệ sinh môi trường.

- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môitrường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú dulịch.

2. Các điều kiện cụ thể bao gồm:

- Đối với khách sạn, làng du lịch phải đảm bảo yêu cầutối thiểu về trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữcủa người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn tương ứng đã được xếphạng;

- Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải đảmbảo yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếphạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

- Đối với các bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch,nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải đảm bảotrang thiết bị tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ củacác tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

1. Có các quyền sau:

- Thuê tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quản lý,điều hành và làm việc tại cơ sở lưu trú của mình.

- Từ chối hoặc hủy bỏ hợp đồng với khách hàng trongtrường hợp khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chếcủa cơ sở lưu trú, hay khi khách có yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở.

- Lựa chọn loại hình dịch vụ và sản phẩm hàng hóa khôngtrái với quy định của pháp luật để kinh doanh trong cơ sở lưu trú du lịch.

2. Nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đếnhoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký.

- Gắn biển tên, loại, hạng đã được công nhận và chỉđược quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận.

- Niêm yết công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ; nội quy,quy chế cơ sở lưu trú bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài theo đúng quy định;thông báo rõ với khách hàng về các chương trình khuyến mãi của cơ sở lưu trú(nếu có).

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an ninh trậttự, phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệsinh an toàn thực phẩm... đảm bảo sức khỏe, tính mạng, tài sản cho khách du lịch.

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho kháchdu lịch theo quy định của pháp luật

- Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch khi lỗi domình gây ra.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán, thốngkê, lưu trữ hồ sơ và chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

- Cán bộ điều hành và nhân viên phục vụ tại các kháchsạn, nhà nghỉ ngoài chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với việc làm còn phải cóchứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn nâng cao nhận thức về văn hóaứng xử trong du lịch và chịu sự kiểm tra, sát hạch của cơ quan quản lý Nhà nướccó thẩm quyền.

Mục 2: ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀHƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ củangười hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

Những người hành nghề hướng dẫn du lịch phải có thẻhướng dẫn viên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1. Hướng dẫn viên có các quyền sau:

- Hướng dẫn cho khách du lịch theo nhiệm vụ được giaohoặc theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

- Tham gia hiệp hội nghề nghiệp;

- Nhận lương, thù lao theo hợp đồng của đơn vị sử dụng;

- Tham gia thi tuyển, công nhận cấp bậc nghề nghiệphướng dẫn viên;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn viên có các nghĩa vụ sau:

- Tuân thủ và hướng dẫn khách tuân thủ pháp luật củaViệt Nam, nội quy, quy chế nơi đến tham quan du lịch và tôn trọng phong tục tậpquán của địa phương;

- Thông tin về lịch trình, chương trình du lịch và cácquyền lợi hợp pháp khác của khách du lịch;

- Hướng dẫn khách tham quan theo đúng chương trình,có tinh thần, thái độ văn minh, tận tình, chu đáo với khách;

- Có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tính mạng,tài sản của khách du lịch;

- Đeo thẻ hướng dẫn khi làm nhiệm vụ;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của phápluật.

Điều 8. Những điều hướng dẫnviên du lịch không được làm:

- Cung cấp thông tin làm phương hại đến chủ quyền quốcgia, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội;

- Cho người khác mượn thẻ hướng dẫn viên;

- Có hành vi, lời nói ảnh hưởng xấu tới thuần phongmỹ tục Việt Nam;

- Đưa khách du lịch đến những khu vực cấm;

- Thay đổi chương trình du lịch đã thông báo với kháchmà không được sự đồng ý của khách;

- Kiếm lợi bất chính đối với khách du lịch, nài ép kháchdu lịch mua hàng hóa dịch vụ;

- Tùy tiện cắt giảm các tiêu chuẩn, dịch vụ của kháchdu lịch;

- Phân biệt đối xử với khách du lịch.

Mục 3: ĐỐI VỚI VIỆC KINH DOANH,DỊCH VỤ TẠI CÁC QUẦY, KI ỐT TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH

Điều 9. Những quy định đối vớinhững cá nhân, tổ chức dịch vụ tại các quầy, ki ốt tại các khu, điểm du lịch

1. Thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt độngkinh doanh, dịch vụ du lịch như: Đăng ký kinh doanh; vệ sinh môi trường, an ninhtrật tự, phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, kê khai nộp thuế; đăng ký tạm trú; hợpđồng lao động theo quy định của pháp luật. Có chứng nhận hoàn thành chươngtrình lớp tập huấn nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trong du lịch.

2. Xây dựng quầy, ki ốt đúng quy hoạch; đảm bảo diệntích, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan môi trường theo quy định của cơquan có thẩm quyền.

3. Treo biển hiệu giới thiệu quầy ốt. Có bảng giávà bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Khi bán hàngphải đeo biển hiệu.

4. Sử dụng nước sạch phục vụ khách du lịch; không tựý khoan hay đào giếng khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, Các côngtrình vệ sinh phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định; chịu trách nhiệm vệ sinh khuvực kiốt kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan khu du lịch

5. Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các khoảnphí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

6. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn vệ sinh thựcphẩm. Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện và xửlý các đối tượng có liên quan đến tệ nạn xã hội, gây rối...

Điều 10. Nghiêm cấm đối vớinhững người bán hàng tại các quầy ốt trong khu, điểm du lịch có các hành vi sau

1. Kinh doanh không đúng các mặt hàng, loại hình đãđăng ký theo từng khu vực, địa điểm.

2. Tự ý nâng giá hàng hóa, dịch vụ; ép giá; bố trí ngườiđứng vẫy, chèo kéo hoặc có thái độ thiếu văn minh đối với khách.

3. Thải nước thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

4. Cơi nới, sử dụng quá diện tích đất cho phép. Thưng,che chắn làm mất cảnh quan.

5. Môi giới, chứa chấp các tệ nạn: Mại dâm, cờ bạc vàcác tệ nạn xã hội khác.

6. Gây rối, làm mất trật tự trị an...

7. Bán hàng không niêm yết giá hoặc bán không đúng vớigiá đã niêm yết.

Mục 4: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BÁNHÀNG RONG

Điều 11. Những quy định đối vớingười bán hàng rong

Những người bán hàng rong tại các khu, điểm du lịchphải có lý lịch rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú và phảiđược Ban quản lý khu, điểm du lịch đồng ý mới được hành nghề và chỉ được bántại những nơi cho phép được bán. Khi hành nghề phải đeo biển trước ngực. Phảicó chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn nâng cao nhận thức về vănhóa ứng xử trong du lịch.

Điều 12. Nghiêm cấm những ngườibán hàng rong có những hành vi sau

1. Bán hàng tại những nơi quy định không được bán; bánnhững loại hàng kém chất lượng, hàng đã hết thời hạn sử dụng.

2. Vào các khách sạn, nhà nghỉ, các quầy ốt để bán hàngkhi chưa được sự đồng ý của bảo vệ hay của chủ các cơ sở lưu trú, quầy ốt.

3. Chèo kéo khách, có hành vi thiếu văn hóa đối vớikhách du lịch.

4. Xả rác, nước thải bừa bãi làm mất vệ sinh, cảnh quanmôi trường.

Mục 5: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HÀNHNGHỀ CHỤP ẢNH

Điều 13. Những điều kiện đốivới người hành nghề chụp ảnh

1. Những người hành nghề chụp ảnh tại các khu, điểmdu lịch phải có lý lịch rõ ràng; có đơn xin hành nghề được chính quyền địa phươngsở tại hay Ban quản lý khu, điểm du lịch xác nhận.

2. Khi hành nghề chụp ảnh phải đeo biển hiệu và có đầyđủ các giấy tờ kèm theo như: Chứng minh nhân dân, biên lai hộp thuế, phí và lệphí... Phải có chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn nâng cao nhận thứcvề văn hóa ứng xử trong du lịch.

Điều 14. Quyền lợi và nghĩa vụđối với người hành nghề chụp ảnh tại các khu, điểm du lịch

1. Quyền: Được cấp thẻ chụp ảnh sau khi làm đầy đủ mọithủ tục; được tập huấn và nghe phổ biến các quy định liên quan đối với nghề chụpảnh; được thành lập hội, hiệp hội hoặc tổ nhóm hành nghề chụp ảnh; thủ tục thànhlập theo quy định của pháp luật.

2. Có nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí theo quy địnhhiện hành; trả ảnh cho khách đúng thời gian và địa điểm quy định. Phát hiện vàbáo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng những vụ việc, hiện tượng liên quan đếnan ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Điều 15. Nghiêm cấm những ngườichụp ảnh có các hành vi sau

1. Tranh giành khách, đeo bám, tự nâng giá, ép giá,lôi kéo hoặc có những hành vi thiếu văn hóa đối với khách du lịch.

2. Ra vào các khách sạn, nhà nghỉ... khi chưa được sựđồng ý của Chủ sở hữu hoặc bảo vệ.

3. Hành nghề khi chưa có đầy đủ các thủ tục quy địnhtại mục 1, 2 Điều 13.

Mục 6: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HÀNHNGHỀ XE LAI

Điều 16. Những điều kiện đốivới người hành nghề xe lai

1. Những người hành nghề xe lai tại các khu, điểm dulịch phải có lý lịch rõ ràng; có đơn xin hành nghề được chính quyền địa phươnghay Ban quản lý khu, điểm du lịch chấp nhận mới được hành nghề. Phải có chứngnhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xửtrong du lịch.

2. Khi hành nghề phải đeo biển hiệu, có đủ giấy tờ kèmtheo như: Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, giấyphép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe mô tô, xe máy. Phương tiện hành nghềphải đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quyền lợi và nghĩa vụđối với những người hành nghề xe lai

1. Được hành nghề, đưa đón khách du lịch; được cấp biểnhiệu sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết như đã quy định, được tập huấn vànghe phổ biến các quy định có liên quan đến hành nghề xe lai.

2. Có nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí theo quy địnhhiện hành. Đón trả khách đúng địa điểm quy định. Khi phát hiện tội phạm hay cáctệ nạn xã hội có trách nhiệm báo cáo kịp thời với cơ quan công an nơi gần nhất.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế các khu,điểm du lịch. Tất cả các phương tiện xe lai phải đi đúng tuyến, đỗ đúng nơi và chởđúng số người theo đúng quy định.

4. Những người hành nghề xe lai tại các khu, điểm dulịch trên địa bàn Hà Tĩnh được phép thành lập hiệp hội hoặc tổ, nhóm hành nghề.Thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Nghiêm cấm những ngườihành nghề xe lai có các hành vi sau đây

1. Đeo bám các loại ôtô, xe chở khách du lịch đểnài ép khách gây mất trật tự và tai nạn giao thông.

2. Tranh giành khách, ép giá hoặc có hành vi thiếu vănhóa đối với khách du lịch.

3. Môi giới, lôi kéo, dụ dỗ khách du lịch tham gia cáchoạt động mà pháp luật không cho phép.

4. Dừng đón, trả khách trên lòng đường, cổng ra vàocơ quan nhà nước.

5. Ra vào các khách sạn, nhà nghỉ khi chưa có sự đồngý của chủ sở hữu, bảo vệ.

6. Hành nghề khi chưa đầy đủ các thủ tục quy định ởmục 1, 2 Điều 16.

Mục 7: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜIKHUÂN VÁC, GÁNH HÀNG THUÊ

Điều 19. Những quy định đối vớingười khuân vác, gánh hàng thuê

1. Có lý lịch rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địaphương nơi cư trú và phải được Ban quản lý các khu, điểm du lịch đồng ý mới đượchành nghề. Khi hành nghề phải đeo biển trước ngực. Phải có chứng nhận hoàn thànhchương trình lớp tập huấn nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trong du lịch.

2. Bảo quản hàng hóa khách thuê khuân vác. Phát hiệnvà báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng những vụ việc, những hiện tượng liênquan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Giá cước khuân vác, gánh thuê theo quy định chungcủa Ban quản lý hoặc theo sự thỏa thuận của du khách.

Điều 20. Nghiêm cấm những ngườikhuân vác, gánh hàng thuê có các hành vi sau đây

1. Tự ý nâng giá cước, chèo kéo, xin thêm tiền hoặccó những hành vi thiếu văn hóa đối với khách du lịch.

2. Tham gia, môi giới các hoạt động liên quan đến anninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Mục 8: ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠTĐỘNG DỊCH VỤ VĂN HÓA TÂM LINH

Điều 21. Những quy định đối vớingười hoạt động phục vụ dịch vụ văn hóa tâm linh tại các khu, điểm du lịch vănhóa:

1. Những người phục vụ dịch vụ văn hóa tâm linh tạicác khu, điểm du lịch văn hóa trong toàn tỉnh Hà Tĩnh phải có lý lịch rõ ràng, đượcBan quản lý khu, điểm du lịch đồng ý mới được hành nghề. Chỉ được làm nhữngviệc phù hợp với phong tục tập quán và ý nguyện của người Việt Nam.

2. Có chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấnnâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trong du lịch. Khi hành nghề phải đeo biển.

Điều 22. Nghiêm cấm những ngườiphục vụ dịch vụ văn hóa tâm linh có các hành vi sau đây

1. Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền mê tín dị đoan,đồng bóng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởngxấu đến bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam và của du khách nước ngoài khiđang du lịch tại Việt Nam; tranh giành khách; phỉ báng, cãi cọ nhau trong khihành lễ làm mất trật tự, trị an khu vực và tạo tâm lý không tốt cho du khách.

2. Gợi ý để moi tiền du khách dưới danh nghĩa tiền côngđức...

Chương 3

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠMVÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiệnquy định này thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm các điều khoản trong Quy định này,tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các Banquản lý, các Chủ đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tínhchất, quy mô các khu, điểm du lịch, các quy định của pháp luật và những nộidung nêu tại Quy định này để xây dựng nội quy, quy chế hoạt động các khu, điểmdu lịch làm căn cứ quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu điểm du lịch domình quản lý.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND cácphường, xã, thị trấn, các Ban quản lý, các Chủ đầu tư, các cơ sở kinh doanh lưutrú tại các khu, điểm du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy địnhnày. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung bản quy định này cho mọi ngườivà mọi đối tượng tham gia hoạt động dịch vụ tại các khu điểm du lịch. Tổ chứcvà cá nhân vi phạm các nội dung nêu trên đều bị xử lý nghiêm theo quy định củapháp luật.

3. Sở Thương mại - Du lịch Hà Tĩnh chủ trì phối hợpvới các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc kiểm traviệc thực hiện Quy định này; hàng quý tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báocáo UBND tỉnh (Kể cả những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi)./.