ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ % ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT BAN HÀNH THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 131/2006/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2006 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh tạiTờ trình số 2206/CT-TT ngày 31/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Quy định vềtỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 như sau:

1. Điều 1 đã quy định:

Tỷ lệ % quy định tại Điều 2 của Quy định nàyđược áp dụng để tính đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyđịnh tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; không ápdụng để tính tiền thuê đất tại các địa bàn thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Nay điều chỉnh, bổ sung thành:

Tỷ lệ %quy định tại Điều 2 của Quy định này được áp dụng để tính đơn giá cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ.

Trường hợp đơn vị thuê đất có hoạt động sảnxuất kinh doanh nhiều ngành, nghề nếu không xác định được diện tích đất sử dụngcho từng ngành, nghề hoặc trường hợp lô đất có tiếp giáp nhiều loại đường, vùngcó tỷ lệ % để tính đơn giá cho thuê đất khác nhau thì được áp dụng theo tỷ lệ %cao nhất của ngành, nghề kinh doanh hoặc loại đường, vùng để tính đơn giá chothuê đất.

2. Bỏ điểm 1.3, khoản 1 của Điều 2; điểm 1.4, khoản 1 củaĐiều 2 được sửa đổi thành điểm 1.3 khoản 1 của Điều 2.

3. Bỏ cụm từ "nội thành" tại điểm 2.1, khoản 2 củaĐiều 2.

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộctỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà