UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CHI CỤC BẢOVỆ THỰC VẬT, TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vậtngày 25-7-2001; Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vậtban hành kèm theo Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày05-01-2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Công văn số 614/SNN ngày 04-7-2007 về việc ban hànhQuy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ thực vật; đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Công văn số 579/SNV-TCCB ngày 17-7-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế củaChi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh HòaBình;

Điều 2. Quyết đinh này có hiệu lực thihành sau 10 kể từ ngày ký, các Quy định trước đây trái với Quyết định này đềubãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cụctrưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Nh­ư điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư­ pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Tin học và Công báo;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lư­u: VT, NC (B.19b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC BẢO VỆ THỰCVẬT, THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 13 -8-2007 của Uỷ ban nhândân tỉnh Hoà Bình)

I. Vị trí, chức năng:

1. Vị trí: Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quanchuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Chức năng: - Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp vàphát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà nước về lĩnhvực Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật (gọi chung làcông tác bảo vệ thực vật) trên địa bàn tỉnh theo qui đinh của pháp luật;

- Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chứcvà công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉđạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn);

- Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấuriêng, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản để hoạt độngvà giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phốHoà Bình.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chươngtrình, dự án, cơ chế, chính sách về công tác bảo vệ thực vật phù hợp với điềukiện cụ thể của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

2. Ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn,nghiệp vụ thuộc chuyên ngành theo sự phân công của Cục trưởng Cục Bảo vệ thựcvật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thựchiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án,tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành đã đượcphê duyệt; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quảnlý của Chi cục;

4. Tổ chức theo dõi, điều tra, phát hiện, xácminh, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của sinhvật gây hại chính đối với cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp chủ yếu trên địabàn tỉnh; thông báo kịp thời diễn biến của sinh vật gây hại; đề xuất các chủtrương, chính sách và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sinh vật gâyhại tài nguyên thực vật;

5. Quản lý nhà nước về công tác Kiểm dịch thựcvật và hoạt động xông hơi, khử trùng theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vậttrên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹthuật chuyên ngành phục vụ sản xuất; thực hiện công tác khuyến nông về Bảo vệthực vật theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹthuật, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật ở cơ sở; tập huấn cho nông dân kiến thứcvề bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.

9. Thực hiện việc hợp tác trong nước và hợp tácquốc tế về khoa học kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo sự phâncông của cấp có thẩm quyền;

10. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra,kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với các tổchức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ thực vật trên địa bàntỉnh; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên;

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động; tài chính, tài sản theo qui định của pháp luật và phân cấp củaUỷ ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cáchhành chính của Chi cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hànhchính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thựchiện nhiệm vụ được giao theo qui định;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu Tổ chức và biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Chi cục Bảo vệ thực vật có Chi cục trưởng, 02phó Chi cục trưởng:

- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịutrách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước Cụctrưởng Cục Bảo vệ thực vật và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứctheo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy địnhcủa pháp luật.

- Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cụctrưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiệnnhiệm vụ được phân công. Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụgiúp việc và Trạm Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật các huyện, thành phố.

Nhiệm vụ các phòng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệpvụ và Trạm Bảo vệ thực, kiểm dịch thực vật vật do Chi cục trưởng quy định cụthể; các Trạm được mở tài khoản theo quy định, được sử dụng con dấu để giaodịch.

2. Biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật: Trongtổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônđược Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm./.

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH HÒA BÌNH