UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Quyết định

Ban hành Quy định và quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng

_______________________

Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/qđ-bxd ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng định giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/qđ-bxd ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ;

Căn cứ Quyết định số 905/2008/qđ-bxd ngày 14/7/2008 Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc đính chính Quyết định số 01/2008/qđ-bxd ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng kỹ sư định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/qđ-bxd ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ - BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ - BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ - BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh tế Xây dựng và Bà Chánh văn phòng Sở Xây dựng Hải Phòng,

Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cấp chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng” và “Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng”.

Điều 2: Giao Phòng Kinh tế Xây dựng chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan triển khai việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng .

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kinh tế xây dựng; Trưởng các phòng ban thuộc Sở Xây dựng; Các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Qui Trình

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình,

kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-SXD ngày 05/3/2009

của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng)

A - Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề

I. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp;

c) Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm;

d) Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận quy định tại Chương III của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng;

e) Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công;

f) Có sức khoẻ đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

2. Đối với cá nhân hoạt động giám thi công xây dựng công trình tại vùng sâu vùng xa, riêng về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp. Chứng chỉ này chỉ có giá trị hoạt động hành nghề tại vùng sâu, vùng xa đối với các công trình cấp IV theo Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;

3. Trường hợp cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng và bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp;

4. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo quy định.

II. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:

Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

3. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

4. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình;

5. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo quy định.

III. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:

Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do tổ chức hợp phát của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề;

3. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nội dung xin đăng ký hành nghề và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình;

4. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp thiết kế hoặc khảo sát không có vi phạm gây ra sự cố công trình;

5. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng và đã nộp lệ phí theo quy định.

B – Danh mục Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề

I. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

1. Đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ theo Phụ lục 2 của Quyết định số 12/2005/ QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng.

2. 3 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký (cho một chứng chỉ đăng ký).

3. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng CT

5. Phô tô chứng minh nhân dân (2 mặt chứng minh nằm trong 1 trang giấy; phải thể hiện rõ số, ngày và nơi cấp).

6. Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp theo mẫu của Phụ lục 3 của Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng.(Phần xác nhận của cơ quan quản lý phải ghi rõ: Các công trình đã khai là đúng và trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình; Người xin cấp chứng chỉ chưa được cấp chứng chỉ lần nào)

7. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế xác nhận có đủ sức khoẻ đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

8. Bản khai trích ngang.

II. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng:

1. Đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ theo Phụ lục 1 của Quyết định số 15/2005/ QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng.

2. 3 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký (cho một chứng chỉ đăng ký).

3. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc UBND cấp xã (phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ.

5. Phô tô chứng minh nhân dân (2 mặt chứng minh nằm trong 1 trang giấy; phải thể hiện rõ số, ngày và nơi cấp).

6. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2 Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp; Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận(Phần xác nhận của cơ quan quản lý phải ghi rõ: Các công trình đã khai là đúng và trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình;Người xin cấp chứng chỉ chưa được cấp chứng chỉ lần nào)

7. Bản khai trích ngang.

III. Bộ phận thực hiện

Bộ phận “một cửa” và Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng Hải Phòng.

IV. Lệ phí:

Theo Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 và văn bản hướngdẫn số 8580/BTC-CST ngày 8/7/2005, lệ phí cho mỗi loại chứng chỉ là 200.000 đồng/1 chứng chỉ.

Lệ phí được thu ngay sau khi hồ sơ đã nộp đúng và đủ.

V. Thời hạn cấp chứng chỉ:

Trong thời gian là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cá nhân đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ.

C – quy trình cấp chứng chỉ hành nghề

Bước 1: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí

- Cán bộ chuyên trách của Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người xin cấp chứng chỉ hành nghề về thành phần hồ sơ, kiển tra rà soát lại chi tiết từng hồ sơ: tên, ngày tháng năm sinh giữa các loại giấy tờ (văn bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân), số năm công tác, số công trình đã tham gia có đủ tiêu chuẩn theo quy định hay không; Xác nhận của cơ quan công tác có đầy đủ nội dung theo yêu cầu chưa?

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để người xin cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đã đúng và đầy đủ thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết phiếu giới thiệu thu nộp lệ phí (02 bản) giao cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề để nộp lệ phí tại bộ phận Tài vụ của Sở.

- Sau khi thu lệ phí, bộ phận Tài vụ giữ lại 01 bản, còn 01 bản để người xin cấp chứng chỉ hành nghề giao lại cho cán bộ của Bộ phận “một cửa” (có chữ ký xác nhận đã nộp tiền của Thủ quỹ), đồng thời thủ quỹ viết hoá đơn đã thu lệ phí giao lại cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề.

- Cán bộ Bộ phận “một cửa” viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả chứng chỉ cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề sau khi nhận được phiếu xác nhận người xin cấp chứng chỉ hành nghề đã nộp lệ phí từ bộ phận Tài vụ.

- Ngay sau buổi làm việc tiếp nhận hồ sơ, cán bộ của Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho Uỷ viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề thuộc phòng Giám định kỹ thuật của Sở Xây dựng.

Bước 2. Thụ lý hồ sơ

- Uỷ viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ nhận hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề từ Bộ phận “một cửa”, phân loại, lập danh sách theo từng loại chứng chỉ. Khi số lượng hồ sơ đủ một lần xét duyệt thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng, lên lịch họp để Hội đồng xét duyệt.

Bước 3. Xét duyệt hồ sơ

- Hội đồng cấp chứng chỉ xét duyệt các hồ sơ theo danh sách Uỷ viên thường trực Hội đồng đã lập, lập biên bản các trường hợp xét duyệt.

- Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ làm văn bản báo cáo Giám đốc Sở các trường hợp đã được xét duyệt.

- Giám đốc Sở căn cứ vào văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ và biên bản họp xét duyệt, ra quyết định cấp chứng chí hành nghề cho các cá nhân.

- Uỷ viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ căn cứ theo quyết định của Giám đốc Sở in chứng chỉ, dán ảnh vào phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp và chuyển chứng chỉ đã được in và dán ảnh cho Bộ phận “một cửa” để chuyển đến bộ phận văn thư đóng dấu giáp lai ảnh.

Bước 4. Trả chứng chỉ hành nghề

- Sau khi bộ phận văn thư đóng dấu giáp lai ảnh của chứng chỉ xong, chuyển lại cho Bộ phận “một cửa” để cán bộ của Bộ phận “một cửa” vào sổ theo dõi, thông báo cho người xin cấp chứng chỉ hành nghề đến nhận chứng chỉ.

- Cán bộ Bộ phận “một cửa” trả chứng chỉ hành nghề và yêu cầu người nhận chứng chỉ phải ký xác nhận vào sổ là đã nhận chứng chỉ hành nghề.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc các quy định liên quan của Nhà nước và Thành phố có thay đổi, Văn phòng Sở, Phòng Giám định kỹ thuật, Bộ phận “một cửa” có trách nhiệm tổmg hợp, đề xuất, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Vũ Duy