ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 20 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦUTƯ - XÂY DỰNG THỊ XÃ VỊ THANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự ánđầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư -Xây dựng thị xã Vị Thanh, được thành lập theo Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày13 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thànhlập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh vàcác huyện, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịchỦy ban nhân dân thị xãVị Thanh (Chủ đầu tư) thành lập Ban Quản lý dựán Đầu tư - Xây dựng thị xã Vị Thanh, bổnhiệm Trưởng ban Ban Quản lý; đồng thời, sắp xếp, bố trí nhân sự Ban Quản lý dựán Đầu tư - Xây dựng thị xã Vị Thanh theođúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủyban nhân dân thị xã Vị Thanh, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT. HN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng