ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/2010/QĐ-UBND-NV

Quận 12, ngày 17 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU THANH NIÊN XUNGPHONG QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong quận12;
Xét Biên bản Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 nhiệm kỳ II(2010 - 2015), được tổ chức ngày 06 tháng 6 năm 2010 Hội trường Ủy ban nhân dânphường Thới An (quận 12);
Xét Công văn số 14/CV-TNXP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Hội Cựu Thanh niên xungphong quận và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Thanh niên xungphong quận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch HộiCựu Thanh niên xung phong quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND-NV ngày 17 tháng 9 năm 2010của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 là một tổ chức xã hội gắn vớinhiệm vụ của Nhà nước, tập hợp các lực lượng cựu thanh niên xung phong đã thamgia và hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đếquốc Mỹ, lực lượng cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổquốc sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng – thống nhất đất nước đang sống vàlàm việc tại quận 12. Hội tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp củalực lượng thanh niên xung phong Việt Nam do Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rènluyện; đã lập công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giảiphóng dân tộc và xây dựng đất nước, được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùngLực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 2. Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 là thành viên của Mặt trận Tổquốc Việt Nam quận 12, là hội thành viên của Hội Cựu Thanh niên xung phongthành phố Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh quận 12 và lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. Hội đại diện nguyệnvọng chính đáng, hợp pháp của các thế hệ cựu thanh niên xung phong, đoàn kếtgiúp nhau xóa đói giảm nghèo; nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dụctruyền thống cho thế hệ trẻ. Là nhân chứng lịch sử làm chỗ dựa cho chính quyềnnghiên cứu giải quyết các chính sách đối với Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Chương II

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Tên gọi, địa điểm

- Hội có tên gọi là: “Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12”

- Địa điểm Hội đặt trụ sở tại: Văn phòng Ban điều hành khu phố 2 -phường Thới An, đường TA 32, khu phố 2, phường Thới An, quận 12.

Điều 4. Tôn chỉ - mục đích của Hội

1- Tập hợp và đoàn kết các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đãhoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong thời kỳ xâydựng bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 đã xuất ngũ hoặc chuyển ngành. Hội cũng tậphợp đoàn kết với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản các thời kỳ đã đóng góp nhiềucông sức cho thanh niên xung phong đang sống và làm việc tại quận 12.

2- Thực hiện những hoạt động thiết thực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp củahội viên, làm chỗ dựa pháp lý để chính quyền nghiên cứu và giải quyết cáctrường hợp về chính sách đối với cựu thanh niên xung phong.

3- Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của thanh niên xung phong cácthời kỳ để cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niênxung phong thành phố giáo dục thế hệ trẻ tinh thần xung phong, tình nguyện hoànthành các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thươngvà đồng thuận.

Hội hoạt động theo đúng Điều lệ đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, là một tổ chứctự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chương III

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 6. Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 có nhiệm vụ

1. Động viên giúp đỡ hội viên phấn đấu vươn lên để có cuộc sống hạnhphúc, vui tươi, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Đẩy mạnh cáchoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa tình trạng đói nghèo trong giađình Hội Cựu Thanh niên xung phong, tổ chức thực hiện các chính sách của Nhànước quy định cho thanh niên xung phong.

2. Phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của thanh niên xung phong,động viên sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác để tham gia các phong trào thiđua yêu nước do Đảng, Chính phủ, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội phátđộng. Hội cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựngĐảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các hànhvi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội.

3. Triển khai các biện pháp sưu tầm, phát hiện các trường hợp tồn đọngvề chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, giúp chính quyền hoàn thiệncác chính sách với cựu thanh niên xung phong, thẩm định về xác lập hồ sơ đềnghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiến hành việc thu thập thông tin vềnơi đồng đội hy sinh, tổ chức việc đi tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ thanh niênxung phong theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng thanhniên xung phong thành phố tiến hành các biện pháp giáo dục truyền thống thanhniên xung phong cho thanh, thiếu niên của quận, tổ chức thực hiện những nhiệmvụ giáo dục thanh niên do Đảng và Nhà nước giao phó.

5. Hội chịu hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

6. Định kỳ hàng năm Hội phải báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động củaHội cho Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố, Ủy ban nhân dân quận 12 và Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12.

Điều 7. Quyền hạn của Hội

1. Hội Cựu Thanh niên xung phong quận tổ chức theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ; Điều lệ Hội Cựu Thanhniên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 22tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và Điều lệ Hội Cựu Thanh niênxung phong.

2. Hội được tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật có liên quan đếnthanh niên xung phong, kiến nghị với các tổ chức Đảng và Nhà nước có thẩm quyềnvề các vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ đối với cựu thanh niên xungphong, có quyền đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của cựu thanh niên xung phongđến cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác có liênquan.

3. Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từhoạt động kinh doanh, dịch vụ… theo quy định của pháp luật. Hội được nhận nguồntài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định củapháp luật.

Chương IV

HỘI VIÊN

Điều 8. Tiêu chuẩn hội viên, thể thức vào hội, ra hội

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành hội viên: cựu thanh niên xungphong đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ qua các thời kỳ kháng chiến chốngPháp, chống Mỹ, thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau 1975 và cán bộ Đoàn Thanhniên Cộng sản đã đóng góp nhiều công sức cho Thanh niên xung phong các thời kỳđang sống và làm việc tại quận 12, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện được xemxét và kết nạp làm hội viên.

2. Hội viên muốn xin ra khỏi Hội phải báo cáo nêu rõ lý do để Ban chấphành Hội xem xét và báo cáo lên Ban chấp hành Hội quyết định.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hội viên

1. Hội viên có quyền sinh hoạt, trong các tổ chức Hội, được quyền ứngcử, đề cử vào Ban chấp hành Hội, đề đạt nguyện vọng, kiến nghị với các tổ chứcĐảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc về tâm tư nguyện vọng có liên quan đến chínhsách đối với Hội Cựu Thanh niên xung phong.

2. Hội viên có quyền đề nghị với Hội giúp đỡ về tinh thần, vật chất khigặp khó khăn theo khả năng của Hội.

3. Hội viên có nghĩa vụ tham gia các sinh hoạt, mọi hoạt động nghĩa tìnhđồng đội, giữ vững và trau dồi đạo đức, nêu gương tốt thanh niên xung phong đểgiáo dục con cháu trong gia đình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Trường hợp gặpkhó khăn không thể tham gia sinh hoạt, hoạt động phải báo cáo với Hội.

Chương V

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 10. Hệ thống tổ chức của Hội

- Ở thành phố là Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.

- Ở quận, huyện là Hội Cựu Thanh niên xung phong quận, huyện.

Điều 11. Tổ chức bộ máy của Hội

- Đại hội Đại biểu.

- Ban chấp hành Hội.

- Ban Thường vụ Hội: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên.

- Văn phòng Hội.

- Các ban của Hội gồm: Ban Kiểm tra, Ban Tổ chức - Chính sách, Ban Tuyênhuấn - Đối ngoại, Ban Kinh tế.

Các chi hội, các đơn vị trực thuộc thành lập theo quy định của Nhà nước.

Điều 12. Đại hội

1. Đại hội Đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 là cơ quan cóthẩm quyền cao nhất của Hội.

- Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội là 5 năm, chi hội là 2 năm 6 tháng khicần thiết có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 1 năm hoặc 2/3 sốủy viên BCH Hội yêu cầu.

2. Nhiệm vụ chính của Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết củanhiệm kỳ, quyết định chương trình công tác của nhiệm kỳ tiếp theo, sửa đổi, bổsung Điều lệ Hội (nếu có).

- Thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và Ban Kiểm tra.

- Thảo luận và phê duyệt quyết toán tài chính và kế hoạch tài chínhnhiệm kỳ tới.

- Bầu cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và BanKiểm tra.

- Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được biểu quyết bằng hình thứcgiơ tay và được coi là hợp lệ khi có trên 1/2 số đại biểu chính thức có mặt tánthành.

Điều 13. Ban chấp hành

1. Ban chấp hành là cơ quan cao nhất của Hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội;họp thường kỳ 2 lần/năm, họp bất thường khi cần thiết (do BTV Hội triệu tập).

2. Số lượng Ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban chấp hànhbầu ra Ban Thường vụ, có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

3. Danh sách các Ủy viên đề cử và ứng cử vào Ban chấp hành phải được Banchấp hành thông qua. Trường hợp cần bổ sung, thay thế các Ủy viên Ban chấp hànhtrong số lượng Ủy viên đã được Đại hội thông qua, Ban chấp hành được bầu bổsung Ủy viên mới do Ban Thường vụ Hội giới thiệu.

4. Ban chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Bầu cử, bãi miễn và bổ sung các chức danh lãnh đạo Hội: Chủ tịch, cácPhó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra và Ủy viên Ban chấphành.

- Quyết định các chương trình công tác hàng năm.

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Quy định các nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng tài chính tài sản củaHội.

- Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính của nhiệm kỳ và hàng nămcủa Hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và các tài liệu trình Đại hội (kể cảĐại hội bất thường).

- Quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 14. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ là cơ quan thay mặt Ban chấp hành giữa hai kỳ họp. BanThường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Thường vụ do Ban chấphành bầu.

2. Ban Thường vụ 3 tháng họp 1 lần.

3. Ban Thường vụ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Thay mặt Ban chấp hành điều hành công tác Hội giữa kỳ họp. Tổ chức chỉđạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của BCH Quận Hội quyết nghị.

- Hướng dẫn, giúp và kiểm tra hoạt động của các tổ chức Hội theo đúngĐiều lệ, quy chế và pháp luật.

- Quyết định hoặc đề xuất lên cấp trên khen thưởng đối với hội viên cóthành tích xuất sắc và những người có công đóng góp cho hoạt động Hội.

- Xem xét và quyết định cấp Thẻ hội viên và đề xuất Thành hội xét tặnghuy hiệu của Hội.

- Thay mặt Ban chấp hành giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳhọp, sau đó báo cáo kết quả với Ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất.

Điều 15. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội

1. Chủ tịch Hội có quyền hạn và trách nhiệm:

- Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật.

- Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và Quyết địnhcủa Ban chấp hành, của Ban Thường vụ.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành, của Ban Thườngvụ.

- Thành lập các Ban chuyên môn theo Quyết định, Nghị quyết của Ban chấphành, Ban Thường vụ.

- Ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh lãnh đạo các tổ chứcdo Hội thành lập theo Nghị quyết hoặc Quyết định của Ban Thường vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạtđộng của Hội.

- Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hội, Quyết định thành lập các tổ chức kháccủa Hội theo đề nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

2. Các Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch phân công phụ trách từng phần,công việc được ủy quyền điều hành hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụkhi Chủ tịch vắng mặt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban chấp hành Hội.Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động của các Ủy viên BCH Hội, chuẩnbị các vấn đề đưa ra Hội nghị.

Điều 16. Văn phòng Hội

1. Văn phòng Hội hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành quy định.

2. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội do Ban Thường vụ phê duyệt. Nhân sựcủa Văn phòng do Hội đồng tuyển dụng được Chủ tịch Hội chỉ định và phê duyệt.

3. Văn phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Đại diện và điều hành công việc thường xuyên của Hội theo yêu cầu củaBan chấp hành và của Ban Thường vụ.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu của Hội.

- Xây dựng các quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tàichính, tài sản của Hội trình Ban chấp hành phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ, Ban chấp hành về các hoạt động củaHội.

- Soạn thảo các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

- Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các tổ chức trực thuộc Hội vàHội viên.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và trước pháp luật về các hoạtđộng của Văn phòng Hội.

4. Các nhân viên của Văn phòng phải là những người có chuyên môn phù hợplàm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

5. Kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng do Chánh Văn phòng dự trùtrình Ban chấp hành biểu quyết phê chuẩn.

Điều 17. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Ban chấp hành bầu ra.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Hội.

- Kiểm tra các hoạt động tài chính của Hội theo quy định hiện hành.

3. Giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đối với hội viên và tổ chức Hội.

Điều 18. Các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hội

Hội có thể thành lập một số tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ, tư vấn…Việc thành lập các đơn vị này đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và phảicó Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Chủ tịch Hội chịu trách nhiệmquản lý hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc trước pháp luật và Banchấp hành, Ban Thường vụ.

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồn tài chính của Hội

1. Hội phí: Thu hội phí 2.000 đ/hội viên/tháng.

2. Hỗ trợ của Nhà nước (nếu có).

3. Các nguồn thu từ kinh doanh, dịch vụ… và các khoản tài trợ của tổchức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Ban chấp hành Hội quy định nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tàichính của Hội theo đúng các quy định của Nhà nước. Tài chính của Hội được BanKiểm tra thẩm định và báo cáo hàng năm với Ban chấp hành Hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Khen thưởng

Các hội viên, cán bộ, tổ chức của Hội có thành tích xuất sắc trong hoạtđộng Hội được Hội khen thưởng và đề nghị lên Hội Cựu Thanh niên xung phongthành phố, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và các cơ quan Nhà nước, Mặttrận Tổ quốc Việt Nam quận và thành phố khen thưởng.

Điều 21. Xử lý vi phạm

Hội viên mắc sai lầm, vi phạm pháp luật hoặc hoạt động sai trái với Điềulệ, Nghị quyết của Hội tùy thuộc theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ khiểntrách, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Điều lệ này có hiệu lực sau khi được Đại hội thông qua và được Ủy bannhân dân quận 12 phê duyệt ban hành. Hội viên của Hội Cựu Thanh niên xung phongquận 12 có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các khoản đã ghi trongĐiều lệ này.

Điều 23. Chỉ có Đại hội Hội viên mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội với2/3 số đại biểu tham dự tán thành và được Ủy ban nhân dân quận 12 phê duyệt mớicó giá trị thi hành./.