ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪCHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓTRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm2010;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý côngchức;

Căn cứ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng,sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viênchức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 132/TTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễnnhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngvà tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

Điều 2. Căn cứ nội dungcủa Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh giữ chức vụ trực thuộc phòngvà tương đương.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấptỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2008của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về việc ban hành Quy chế bổnhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng, ban và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanhnghiệp Nhà nước./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Văn Thi

QUY CHẾ

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐIVỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNGĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đốitượng áp dụng

Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn,quy trình thủ tục, hồ sơ, thời hạn, tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và tương đương (gọi chung là quản lý cấp phòng) trực thuộc: Cácsở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh(gọi chung là các sở, ban, ngành cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã,thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 2. Nguyên tắc thựchiện

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công táccán bộ và phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục;

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, pháthuy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị (gọi chung là cơ quan).

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và trình độ,năng lực đội ngũ công chức, viên chức tại cơ quan;

4. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển của độingũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan.

5. Kể từ ngày công chức, viên chức quản lý nghỉhưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì đương nhiên không còn giữchức vụ quản lý.

Điều 3. Thẩm quyền quyếtđịnh

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,miễn nhiệm, đối với công chức, viên chức quản lý cấp phòng.

2. Đối với chức danh Chánh Thanh tra sở, ChánhThanh tra huyện, trước khi quyết định phải có ý kiến thống nhất bằng văn bảncủa Chánh Thanh tra tỉnh.

3. Một số chức danh quản lý cấp phòng mà phápluật quy định thẩm quyền quyết định khác với quy định tại Khoản 1 Điều này thìthực hiện theo quy định của luật hiện hành.

4. Đối với các chức danh quản lý cấp phòng thuộccác sở, ban, ngành cấp tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn cấp huyện,thì trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phải có ý kiến của cấp ủy cấp huyện trướckhi quyết định.

Điều 4. Thời hạn, tuổi bổnhiệm, bổ nhiệm lại

1. Thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 05 năm,khi hết thời hạn, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2. Tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

a) Tuổi bổ nhiệm lần đầu áp dụng cho các trườnghợp: Người chưa giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý; ngườigiữ chức vụ quản lý thấp được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn. Trường hợpcông chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, sau một thời giancông tác nếu được xem xét để bổ nhiệm, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quyđịnh khi bổ nhiệm lần đầu.

b) Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh quảnlý cấp phòng không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Riêng cácchức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các huyện, thị xã, thành phố, tuổi bổnhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);

c) Quản lý cấp phòng còn đủ 02 năm đến dưới 05năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổnhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp quảnlý cấp phòng còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn đủkhả năng tiếp tục giữ chức vụ, thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dàithời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chương II

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI

Mục 1. BỔ NHIỆM

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm

Trước khi xem xét bổ nhiệm, công chức, viên chứcphải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Không trong thời gian chịu các hình thức kỷluật, hoặc đang bị các cơ quan có thẩm quyền thụ lý kiểm tra, thanh tra hoặcđang bị đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các trườnghợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

2. Bản thân và gia đình chấp hành nghiêm chỉnhchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫuthực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao và được quy hoạch tại cơ quan, đơn vị với chức danh quy hoạch tương ứng.

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách,nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Tiêu chuẩn

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên (phù hợp vớingành, lĩnh vực công tác được giao);

2. Đang giữ ngạch Chuyên viên và tương đương trởlên;

3. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

4. Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

5. Ngoài tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1, 2, 3, 4Điều này, nếu có quy định tiêu chuẩn riêng của Bộ, ngành Trung ương cho từngchức danh cụ thể thì thực hiện theo quy định đó.

Điều 7. Quy trình, thủ tục,hồ sơ bổ nhiệm

1. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tạichỗ:

a) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Thủ trưởng cơ quan trao đổi với Bí thư Chi bộhoặc Thường trực Đảng ủy (nơi có Đảng ủy) về nhu cầu bổ nhiệm công chức, viênchức quản lý cấp phòng;

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Văn phòng hoặcPhòng Tổ chức - Hành chính, nơi không có Phòng Tổ chức cán bộ - gọi chung làPhòng Tổ chức cán bộ) lập hồ sơ bổ nhiệm, chủ trì phối hợp với quản lý phòngchuyên môn (nơi công chức, viên chức sẽ bổ nhiệm) tổ chức cuộc họp để thông báovề chủ trương, tóm tắt lý lịch, tiêu chuẩn, nhận xét, đánh giá, nhân sự dự kiếnbổ nhiệm thông qua Chương trình hành động và tiến hành lấy ý kiến bằng phiếu.Thành phần lấy ý kiến là toàn thể công chức, viên chức của phòng, lãnh đạo Chiủy, đại diện lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên;

Sau đó lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc họp, tiếnhành biểu quyết bằng phiếu kín. Nhân sự đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50%thành viên trong tập thể lãnh đạo cơ quan thống nhất bổ nhiệm;

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ lập tờ trình, trìnhthủ trưởng cơ quan (hoặc trình cơ quan thẩm quyền) xem xét quyết định.

b) Đối với cấp huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đổithống nhất với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ đạo Phòng Nội vụcó tờ trình xin chủ trương Thường trực Huyện ủy;

Sau khi Thường trực Huyện ủy có thông báo cholàm quy trình, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy lập hồsơ, tổ chức cuộc họp để thông qua chủ trương, tóm tắt lý lịch, tiêu chuẩn, nhậnxét, đánh giá, nhân sự dự kiến bổ nhiệm thông qua Chương trình hành động vàtiến hành lấy ý kiến bằng phiếu. Thành phần lấy ý kiến là toàn thể công chức,viên chức của phòng, đại diện cấp ủy và đại diện lãnh đạo các đoàn thể, nơicông chức, viên chức đang công tác;

Sau đó, thông qua cuộc họp thành viên Ủy bannhân dân cấp huyện để thảo luận, xem xét và biểu quyết bằng phiếu kín. Nhân sựđề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện thốngnhất bổ nhiệm. Ủy ban nhân dân cấp huyện lập tờ trình trình Ban Thường vụ Huyệnủy.

Sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định.

2. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự từnơi khác:

a) Sau khi trao đổi thống nhất nhân sự dự kiếnbổ nhiệm với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan (nơi công chức, viên chức đang côngtác), thủ trưởng các sở ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnthực hiện quy trình bổ nhiệm như quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này (đối vớicác sở, ban, ngành cấp tỉnh) hoặc Điểm b, Khoản 1, Điều này (đối với cấphuyện). Riêng trường hợp lấy phiếu tín nhiệm được áp dụng tại Tiết 2, Điểm a,Khoản 1 Điều này (đối với các sở, ban, ngành) hoặc Tiết 2, Điểm b, Khoản 1,Điều này (đối với cấp huyện) là chi ủy và quản lý cấp phòng.

b) Trường hợp nhân sự là cán bộ, công chức cấpxã hoặc viên chức ở các đơn vị sự nghiệp dự kiến bổ nhiệm vào các cơ quan hànhchính: Sau khi thực hiện quy trình trên và sau khi có quyết định của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh chuyển cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đó thành côngchức, cơ quan thẩm quyền mới quyết định bổ nhiệm.

3. Hồ sơ bổ nhiệm:

Tờ trình của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ về việcđề nghị bổ nhiệm công chức, viên chức (đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh)hoặc Tờ trình của Chủ tịch Ủy nhân dân cấp huyện gửi Thường trực Huyện ủy xinchủ trương bổ nhiệm (đối với cấp huyện);

Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèmtheo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng BộNội vụ (gọi tắt là Mẫu 2C-BNV/2008);

Các văn bằng, chứng chỉ (photo có chứng thực) vềtrình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ,kiến thức quản lý Nhà nước (và tương đương);

Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan có thẩm quyềnđối với công chức, viên chức;

Bản kê khai tài sản thu nhập (theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ);

Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (nếu làđảng viên);

Biên bản các cuộc họp, phiếu tín nhiệm;

Các thông báo của Thường trực, Ban Thường vụHuyện ủy (đối với cấp huyện);

Các văn bản liên quan (nếu có), gồm: Kết quảthanh tra, kiểm tra; kết quả xác minh lý lịch.

Chương trình hành động của công chức, viên chức.

Mục 2. BỔ NHIỆM LẠI

Điều 8. Điều kiện bổ nhiệmlại

1. Việc xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức,viên chức phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trongthời gian giữ chức vụ;

b) Đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theoquy định. Riêng nam 55 tuổi và nữ 50 tuổi trở lên thì được xem xét miễn tiêuchuẩn về tin học, ngoại ngữ.

c) Cơ quan có yêu cầu;

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thànhchức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Trường hợp công chức, viênchức quản lý do nhu cầu công tác hoặc thuộc một trong các trường hợp như: Sứckhoẻ không đảm bảo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật củaĐảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hìnhthức cách chức thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí côngtác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

Điều 9. Quytrình, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm lại

1. Quy trình, thủ tục bổ nhiệmlại:

Trước 03 tháng khi hết thời hạnbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công chức, viên chức viết bản tự nhận xét, đánh giá vềquá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ quản lý,thông qua Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Phòng Nội vụ) báo cáo thủ trưởng cơ quan(hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện). Thủ trưởng cơ quan tổ chứccuộc họp tập thể lãnh đạo cơ quan để nhận xét, đánh giá quá trình thực hiệnchức trách, nhiệm vụ trong thời gian được bổ nhiệm.

Quy trình tiếp theo: Thực hiện theo quy định tạiĐiểm a, Khoản 1, Điều 7 (đối với cấp sở), hoặc theo quy định tại Điểm b, Khoản1, Điều 7 (đối với cấp huyện) của Quy chế này.

2. Hồ sơ bổ nhiệm lại:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quy chế này.

Chương III

LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC,MIỄN NHIỆM

Điều 10. Luân chuyển

1. Điều kiện luân chuyển:

Việc luân chuyển chỉ thực hiện đối với công chứcgiữ chức vụ quản lý trong quy hoạch.

2. Quy trình, thủ tục luân chuyển:

a) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng kế hoạchluân chuyển công chức sau khi trao đổi thống nhất với cấp ủy đảng và lãnh đạo,quản lý cơ quan (nơi công chức dự kiến luân chuyển đến). Ban Thường vụ Đảng ủyhoặc Chi ủy (nơi không có Đảng ủy), thủ trưởng cơ quan thảo luận, phê duyệt kếhoạch luân chuyển hàng năm theo từng giai đoạn, trong phạm vi thuộc thẩm quyền củacơ quan;

Cơ quan chuẩn bị các điều kiện, vật chất, chế độchính sách đối với công chức được luân chuyển;

Thủ trưởng cơ quan tiến hành tổ chức gặp gỡ,trao đổi về chủ trương đối với công chức dự kiến luân chuyển; công chức dự kiếnluân chuyển được trình bày nguyện vọng và đề xuất ý kiến cá nhân trước khi cơquan có thẩm quyền ban hành quyết định;

Đến kỳ hạn luân chuyển, thủ trưởng cơ quan traođổi thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy (nơi có Đảng ủy) hoặc Chi ủy và quyếtđịnh cụ thể từng trường hợp luân chuyển theo thẩm quyền.

b) Đối với cấp huyện:

Công tác luân chuyển phải nằm trong tổng thểcông tác quy hoạch cán bộ và kế hoạch luân chuyển cán bộ chung của cấp huyện,do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình và được Ban Thường vụ Huyện ủy phêduyệt. Khi có thông báo chấp thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện quyết định luân chuyển từng trường hợp cụ thể.

Điều 11. Từ chức

1. Việc từ chức đối với công chức, hoặc thôi giữchức vụ quản lý đối với viên chức (gọi chung là từ chức), được thực hiện trongcác trường hợp sau đây:

a) Công chức, viên chức tự nguyện, chủ động xintừ chức để chuyển giao vị trí quản lý;

b) Bản thân nhận thấy không đủ sức khỏe, hoặcnăng lực hạn chế, hoặc không đủ uy tín để quản lý, điều hành cơ quan hoàn thànhchức trách, nhiệm vụ được giao, hoặc nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơquan mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình;

c) Có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cánhân khác;

2. Quy trình xem xét từ chức:

a) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Cá nhâncó đơn xin từ chức trình bày lý do, nguyện vọng gửi thủ trưởng cơ quan (thôngqua Trưởng phòng Tổ chức cán bộ). Sau khi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với côngchức, viên chức có đơn xin từ chức, thủ trưởng cơ quan thông qua Ban Thường vụĐảng ủy (nơi có Đảng ủy) hoặc Chi ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan thảo luận, xemxét. Sau khi thống nhất, thủ trưởng cơ quan (hoặc cơ quan thẩm quyền) ban hànhquyết định cho từ chức;

b) Đối với cấp huyện: Cá nhân có đơn xin từ chứctrình bày lý do, nguyện vọng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông quaPhòng Nội vụ). Sau khi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với công chức, viên chức cóđơn xin từ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đổi với các Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, có tờ trình, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xemxét cho chủ trương. Sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho từ chức.

3. Hồ sơ từ chức

a) Đơn xin từ chức;

b) Biên bản cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủyhoặc Chi ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan (đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh) hoặcthông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy (đối với cấp huyện);

c) Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy (đối với cấp huyện).

Điều 12. Miễn nhiệm

1. Việc xem xét miễn nhiệm thuộc một trong cáctrường hợp sau đây:

a) Không đủ sức khỏe để tiếp tục quản lý, nhưngbản thân công chức, viên chức không làm đơn xin từ chức;

b) Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệmvụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đếnmức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức;

c) Không đủ năng lực, uy tín để quản lý, điềuhành;

d) Vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm:

a) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ hoặc Phòng Nội vụcăn cứ vào các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này lập tờ trình, trình thủtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đểxem xét việc miễn nhiệm;

b) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Thủtrưởng cơ quan tổ chức cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Chi ủy và tậpthể lãnh đạo cơ quan xem xét, đánh giá, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.Nếu có trên 50% thành viên cuộc họp đồng ý miễn nhiệm, thì thủ trưởng các sở,ban, ngành cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm (hoặc trình cơ quan thẩm quyền xemxét quyết định việc miễn nhiệm);

c) Đối với cấp huyện: Phòng Nội vụ tập hợp đầyđủ tài liệu có liên quan lập tờ trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân xem xét,đánh giá, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Nếu có trên 50% thành viên Ủyban nhân dân đồng ý miễn nhiệm thì lập tờ trình, trình Ban Thường vụ Huyện ủyxem xét cho chủ trương. Sau khi có thông báo thống nhất của Ban Thường vụ Huyệnủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn nhiệm.

3. Hồ sơ miễn nhiệm:

a) Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy (đối với cấp huyện);

b) Các tài liệu có liên quan (nếu có): Giấy kiểmtra sức khỏe; kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả xác minh lý lịch (nếucó);

c) Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức;

d) Bản nhận xét đánh giá công chức, viên chứctrong thời gian giữ chức vụ;

đ) Biên bản cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủyhoặc Chi ủy và lãnh đạo cơ quan (đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh) hoặcthông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy (đối với cấp huyện).

ChươngIV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều13. Áp dụng Quy chế này đối với các tổ chức hội được giao biên chế.

Các tổ chức hội cấp tỉnhđược giao biên chế được áp dụng Quy chế này để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từchức, miễn nhiệm các chức danh quản lý đối với các đơn vị trực thuộc hội (trừcác chức danh phải thông qua bầu cử).

Điều14. Quy định chuyển tiếp

1. Cán bộ, công chức, viênchức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý quy định tại Điều 1 Quy chế này, nếuchưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Thủ trưởng các sở, ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tạo điều kiệnđể công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng. Nếu đến thời gian bổ nhiệm lại màvẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn thì xem xét không bổ nhiệm lại. Trường hợp gặp khókhăn, vướng mắc quy định tại Điều 4, Điều 6 Quy chế này thì xin ý kiến Ủy bannhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét từng trường hợp cụ thể.

2. Công chức, viên chức khiđã hết thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mà cơ quan thẩm quyền chưa ban hànhquyết định bổ nhiệm lại kế tiếp, thì không được ký các văn bản liên quan đếnchức vụ. Trường hợp đến kỳ bổ nhiệm lại, nhưng do công chức, viên chức đó đangtrong quá trình bị điều tra, thanh tra hoặc đang trong quá trình làm thủ tục bổnhiệm lại, thì thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp huyện có thể xem xét ký quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ không quá02 tháng kể từ ngày kết thúc điều tra, thanh tra hoặc kể từ ngày làm quy trìnhbổ nhiệm lại.

Điều15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấphuyện triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các sở, ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiệnQuy chế này. Hàng năm xây dựng, bổ sung quy hoạch đội ngũ công chức, viên chứcquản lý đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiệnnếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SởNội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết, hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Cơ quan:…………….

Mẫu số 01/BN-UBND

…………,ngày….tháng…..năm…

BẢN TỰ NHẬNXÉT, ĐÁNH GIÁ

(Đối với côngchức, viên chức chưa giữ chức vụ quản lý)

- Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, nămsinh…...………….

- Đơn vị công tác:

- Nhiệm vụ được phân công:

1. Về ưu điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao:

Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quảcông việc trong từng vị trí, từng thời gian; tính chủ động, sáng tạo; tinh thầntrách nhiệm trong công tác.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hànhchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh;chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tínhtrung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tựphê bình và phê bình.

- Đoàn kết, tác phong, quan hệ phối hợp côngtác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; việc chấp hành chính sách, pháp luậtcủa vợ, chồng, con.

2. Về khuyết điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao (như trên):

……………………………………………………………………………

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống(như trên):

……………………………………………………………………………

3. Sức khỏe: (Có đảm bảo sức khỏe đểhoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)

4. Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách,nhiệm vụ: (Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành; chưa hoànthành chức trách, nhiệm vụ)

5. Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng pháttriển: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ caohơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm./.

Người tự nhận xét, đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)

Cơ quan:……………

Mẫu số 02/BN-UBND

…………,ngày….tháng…..năm…

BẢN TỰ NHẬNXÉT, ĐÁNH GIÁ

(Đối với côngchức, viên chức giữ chức vụ quản lý)

- Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh.…………….

- Chức vụ và đơn vị công tác:

- Nhiệm vụ được phân công:

1. Về ưu điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao:

- Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quảthực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm; tinh thần trách nhiệm trong côngtác.

- Khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ;năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý nhữngtình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác…

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hànhchủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh;chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tínhtrung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phêbình và phê bình.

- Đoàn kết, quan hệ phối hợp công tác; tinh thầnvà thái độ phục vụ nhân dân; giữ mối liên hệ với cấp ủy, nhân dân và thực hiệnnghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2. Về khuyết điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao (như trên):

……………………………………………………………………………

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống(như trên):

……………………………………………………………………………

3. Sức khỏe: (Có đảm bảo sức khỏe đểhoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công).

4. Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách,nhiệm vụ: (Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt; Hoàn thành; chưa hoànthành chức trách, nhiệm vụ).

5. Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng pháttriển: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ caohơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm./.

Người tự nhận xét, đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03/BN-UBND

Cơ quan:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày….tháng…..năm….

BẢN NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ

(Đối với côngchức, viên chức chưa giữ chức vụ quản lý)

- Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, nămsinh…...………….

- Đơn vị công tác:

- Nhiệm vụ được phân công:

1. Về ưu điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao:

Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quảcông việc trong từng vị trí, từng thời gian; tính chủ động, sáng tạo; tinh thầntrách nhiệm trong công tác.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hànhchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh;chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tínhtrung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tựphê bình và phê bình.

- Đoàn kết, tác phong, quan hệ phối hợp côngtác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; việc chấp hành chính sách, pháp luậtcủa vợ, chồng, con.

2. Về khuyết điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao (như trên):

……………………………………………………………………………

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống(như trên):

……………………………………………………………………………

3. Sức khỏe: (Có đảm bảo sức khỏe đểhoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)

4. Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách,nhiệm vụ:

(Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoànthành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)

5. Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng pháttriển: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ caohơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04/BN-UBND

Cơ quan:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày….tháng…..năm….

BẢN NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ

(Đối với côngchức, viên chức giữ chức vụ quản lý)

- Họ và tên:……………………………, Ngày, tháng, năm sinh.…………….

- Chức vụ và đơn vị công tác:

- Nhiệm vụ được phân công:

1. Về ưu điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao:

- Về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quảthực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm; tinh thần trách nhiệm trong côngtác.

- Khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ;năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý nhữngtình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác…

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hànhchủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh;chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tínhtrung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phêbình và phê bình.

- Đoàn kết, quan hệ phối hợp công tác; tinh thầnvà thái độ phục vụ nhân dân; giữ mối liên hệ với cấp ủy, nhân dân và thực hiệnnghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2. Về khuyết điểm:

a) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao (như trên):

……………………………………………………………………………

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống(như trên):

……………………………………………………………………………

3. Sức khỏe: (Có đảm bảo sức khỏe đểhoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công).

4. Tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách,nhiệm vụ:

(Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoànthành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ).

5. Tự đánh giá chiều hướng và triển vọng pháttriển: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ caohơn): Tốt hơn; giữ mức; giảm./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 05/BN-UBND

Cơ quan:…………….

(Đóng dấu cơ quan)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾULẤY Ý KIẾN

Bổ nhiệm, bổnhiệm lại công chức, viên chức

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh hiện tại

Chức vụ dự kiến bổ nhiệm/bổ nhiệm lại

Ý kiến đại biểu

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

Phiếu không ghi tên, không ký tên

* Ghi chú:

- Đồng ý bổ nhiệm/bổ nhiệm lại thì đánh dấu Xvào cột “Đồng ý”.

- Không đồng ý bổ nhiệm/bổ nhiệm lại thì đánhdấu X vào cột “Không đồng ý”.

Mẫu số 06/BN-UBND

Cơ quan:…………….

……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……./TTr-……

………,ngày….tháng…..năm….

TỜ TRÌNH

Về bổ nhiệm(bổ nhiệm lại) đối với công chức, viên chức

……………………………………………………………………

-Họ và tên: ……………………………., sinh ngày:…………..

- Chức vụ hiện tại:

- Quê quán:

- Trình độ:

+ Văn hóa phổ thông:

+ Chuyên môn:

+ Chính trị:

+ Ngoại ngữ:

+ Tin học:

+ Kiến thức quản lý nhà nước và tương đương:

- Ngày vào Đảng: …………….., ngày chính thức:………………..

- Quá trình công tác:

+ …………………..

- Quan hệ gia đình:

+ Cha ruột/cha nuôi/cha vợ/cha chồng: (ngàysinh, quê quán, nghề nghiệp hiện tại, cư ngụ - ghi rõ từng thời kỳ, ở đâu, làmgì):

+ Mẹ ruột/mẹ nuôi/mẹ vợ/mẹ chồng: (ngày sinh,quê quán, nghề nghiệp hiện tại, cư ngụ - ghi rõ từng thời kỳ, ở đâu, làm gì):

+ Anh, chị, em (ruột) và anh, chị em (bên vợ,bên chồng): (quê quán, cư ngụ, nghề nghiệp - nếu có quan hệ chính trị thìghi rõ từng thời kỳ, ở đâu, làm gì)

- Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm:

- Kết quả lấy ý kiến, phiếu biểu quyết:

……………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 07/BN-UBND

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

CHƯƠNG TRÌNH HÀNHĐỘNG CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI

- Họ và tên:………………………. Ngày, tháng, năm sinh.…………….

- Chức vụ và đơn vị công tác:

- Tóm tắt nhiệm vụ được phân công:

Tôi xin đề ra Chương trình hành động sau đây:

1. Khái quát về tình hình hoạt động, chức năng,nhiệm vụ của phòng, đơn vị được giao trong thời gian qua, nhiệm vụ của bản thânđược giao.

2. Nhận xét về ưu điểm, tồn tại hạn chế, khókhăn, vướng mắc mà phòng, đơn vị đang gặp phải, những nhiệm vụ, hoặc định hướngmà phòng, đơn vị chưa thực hiện được.

3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc,những định hướng mà phòng, đơn vị chưa thực hiện được.

4. Về trình độ, năng lực của bản thân, so vớitiêu chuẩn còn thiếu là gì (trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kiến thứcquản lý nhà nước, năng lực điều hành)

Khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ:……………………………….

Tôi xin hứa sẽ giúp cho phòng, đơn vị thực hiệnnhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới như sau:

- Biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, khókhăn, vướng mắc mà phòng, đơn vị đang gặp phải.

- Bản thân sẽ làm những việc gì trong các biệnpháp trên.

- Đề ra thời gian học tập, bồi dưỡng để có trìnhđộ đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh./.

Người viết Chương trình hành động
(ký, ghi rõ họ và tên)