ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀCÔNG TÁC KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm2006;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều củaLuật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủtục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 47/TTr-SKHĐT-ĐKKD ngày 02 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vàcông tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Các sở, ban, ngành; UBND cáchuyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ được phân công có trách nhiệmtổ chức phối hợp và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổchức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động củacác doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngàykể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Ẩn

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONGCÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA DOANHNGHIỆP SAU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBNDtỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung phối hợpgiữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành của Tỉnh và UBND các huyện,thị xã, thành phố trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vàtrong công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,thành phố trên địa bàn Tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việcthành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh PhúYên.

3. Quy chế này không áp dụng đối với doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác cấp Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo sự quản lýnhà nước thống nhất trên các lĩnh vực và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổchức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động củacác doanh nghiệp.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệmphối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong phạmvi thời gian quy định theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” tại SởKế hoạch và Đầu tư; Kiểm tra việc chấp hành các nội dung đăngký doanh nghiệp của doanh nghiệp theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểmtra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành, nhằm giúp cho doanh nghiệpthực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thực hiện những nội dungđã đăng ký và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nắm bắt những khókhăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để kiến nghị các cơquan chức năng giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt độngcó hiệu quả.

Chương II

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝDOANH NGHIỆP

Điều 4. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp

1. Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới, đăng ký thayđổi nội dung, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh: 05ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiếncác cơ quan, địa phương liên quan: 03 ngày làm việc. Quá thời hạn quy định (03ngày làm việc) nếu các cơ quan, địa phương liên quan không có ý kiến thì đượcxem như đã đồng ý và chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình quản lý.

Hình thức lấy ý kiến: Sau khi tiếp nhận hồ sơ,ngay trong ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư scan hồ sơvà văn bản lấy ý kiến gửi cho các cơ quan, địa phương liên quan trên Hệ thốngphần mền “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” của Sở Kế hoạch và Đầu tư(Website: http://motcua.skhdt.phuyen.gov.vn), đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ và Vănbản lấy ý kiến qua đường Bưu điện.

Hình thức trảlời ý kiến: Sau khi tham gia góp ý các cơ quan, địa phương liên quan scanVăn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trên hệ thống phần mền “một cửa, mộtcửa liên thông hiện đại” của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Website:http://motcua.skhdt.phuyen.gov.vn), đồng thời gửi 01 bản qua đường Bưu điện.

Điều 5. Các trường hợp lấy ý kiến trong quátrình giải quyết hồ sơ

1. Những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kể cả thayđổi) có ngành nghề phải xác định sự phù hợp với quy hoạch vùng, ngành: Karaoke;Vũ trường; Khai thác chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); Cưa, xẻ gỗ;Nuôi trồng thủy sản biển; Sản xuất chế biến đường, sắn.

2. Những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kể cả thayđổi) có trụ sở, địa điểm kinh doanh đặt trong các Khu công nghiệp (KCN) trênđịa bàn Tỉnh.

3. Những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kể cả thayđổi), Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy có dấu hiệu giả mạo.

4. Những hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanhnghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chốicấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định; trả kết quả giải quyếthồ sơ.

Có trách nhiệm lấy ý kiến các cơquan, địa phương liên quan trước khi giải quyết hồ sơ đối với những hồ sơ được quyđịnh tại Điều 5 của Quy chế này.

Phối hợp với Cục Thuế Tỉnh trong việc trao đổi,rà soát các thông tin, dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tinđăng ký doanh nghiệp quốc gia, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quátrình truyền, nhận dữ liệu để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ dữ liệu giữa02 ngành.

Định kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng lập và gửidanh sách kèm theo thông tin về các doanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trướcđó đến các cơ quan, địa phương liên quan.

2. Cục Thuế Tỉnh:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong côngtác đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nhận được dữ liệu, thông tin của doanh nghiệpdo Sở Kế hoạch và Đầu tư truyền sang theo Hệ thống thông tin đăng ký doanhnghiệp quốc gia, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc Cục Thuế Tỉnh có tráchnhiệm xử lý và thông báo mã số doanh nghiệp để Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký giải thể doanhnghiệp khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến.

3. Công an Tỉnh:

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký giải thể doanhnghiệp khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến.

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kểcả thay đổi) khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy có dấu hiệu giả mạo.

4. Các sở chuyên ngành:

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kểcả thay đổi) có những ngành nghề phải xác định phù hợp với quy hoạch vùng,ngành khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến.

5. Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh:

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kểcả thay đổi) có trụ sở, địa điểm kinh doanh đặt trong các KCN trên địa bàn Tỉnhkhi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Có ý kiến về các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kểcả thay đổi) có những ngành nghề phải xác định phù hợp với quy hoạch vùng,ngành khi Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến.

Chương III

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU CẤPGIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 7. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra doanh nghiệp theo nhữngnội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Về thành lập, quản lý doanh nghiệp; Việcchấp hành các quy định: Về đăng ký trụ sở của doanh nghiệp; về đăng ký góp vốncủa doanh nghiệp; về đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpcủa doanh nghiệp; về treo biển hiệu của doanh nghiệp; về cung cấp thông tin củadoanh nghiệp; về ngành, nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinhdoanh của doanh nghiệp; các quy định khác về đăng ký kinh doanh.

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định phápluật chuyên ngành: Đầu tư; Đất đai; Xây dựng; Môi trường; Phòng cháy chữa cháy:Lao động; Thuế; Vệ sinh an toàn thực phẩm,… của các doanh nghiệp trên địa bànTỉnh.

Điều 8. Cơ quan chủ trì kiểm tra

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dungtrong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Các Sởchuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tradoanh nghiệp việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành.

3. Các cơ quan, địa phương liên quan có tráchnhiệm cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra khi có đề nghị của cơ quan chủtrì.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hàng năm lập kế hoạch kiểm tra và chủ trì, phốihợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theonhững nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau kiểm tra có trách nhiệm xử lý các vi phạmcủa doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan cóthẩm quyền xử lý theo quy định và thông báo cho các cơ quan, địa phương liênquan biết.

2. Cục Thuế Tỉnh:

Phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành kiểm tra hoạt động của doanhnghiệp sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chủ động tiếnhành kiểm tra việc thực hiện đăng ký kê khai thuế, tình hình nộp thuế của các doanhnghiệp để kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật, xử lý theo quy định vàthông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan biết.

3. Công an Tỉnh:

Phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệpcó trụ sở, địa điểm kinh doanh đặt trên địa bàn Tỉnh.

4. Các Sở chuyên ngành:

Các Sở chuyên ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ,chương trình công tác của ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phươngliên quan lập kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp việc chấp hành các quy định phápluật chuyên ngành.

Khi phát hiệndoanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh,thì có trách nhiệm xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc thôngbáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định và thông báo chocác cơ quan, địa phương liên quan biết.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sởchuyên ngành kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có trụ sở, địa điểm kinhdoanh đặt trong các KCN trên địa bàn Tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sởchuyên ngành kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có trụ sở, địa điểm kinhdoanh đặt trên địa bàn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức thực hiệntốt các quy định tại Quy chế này thì được xem xét tuyên dương, khen thưởng theoquy định hiện hành.

2. Cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức trong khithực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quy chế này có hành vi vi phạm phápluật, thì tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào cácnhiệm vụ được phân công trong quy chế này, chủ động tổ chức phối hợp và triểnkhai thực hiện có hiệu quả.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đềvướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về SởKế hoạch và Đầu tư để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổsung cho phù hợp./.