UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀTHÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010, của Thủtướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đốingoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT /BTTTT-BNG ngày24/11/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc phốihợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theoQuyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông LạngSơn tại Tờ trình số 384/TTr-STTTT ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tinđối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Vănphòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Thông tin truyền thông, Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- PCVP, NC, VX, TH;
- Lưu:VT, BMB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐINGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2013 /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhànước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định trách nhiệmcủa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc quản lý nhà nước và phốihợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức,cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tinđối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồngnhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sựchỉ đạo, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh. Sự phối hợpgiữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố trong hoạt động thông tin đối ngoại góp phần thực hiện có hiệu quả công tácquản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao vai trò, tráchnhiệm và tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địabàn tỉnh trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại trongphạm vi quản lý của mình.

3. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động,toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợpchặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đốingoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh đốingoại; giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân,nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích củađất nước, của tỉnh Lạng Sơn.

4. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hiểurõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và củatỉnh Lạng Sơn qua đó tranh thủ được sự ủng hộ, hợp tác đầu tư quốc tế đối vớisự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Hoạt động thông tin đối ngoại

1. Thông tin đối ngoại quy định tại Quychế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử,văn hoá dân tộc Việt Nam và của tỉnh Lạng Sơn; thông tin về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Lạng Sơn ra thế giớivà thông tin về thế giới vào tỉnh Lạng Sơn.

2. Hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tinđến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợpđưa thông tin quốc tế, thông tin của tỉnh đến với nhân dân trong nước. Nội dunghoạt động thông tin đối ngoại bao gồm:

a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật,chính sách của Nhà nước, của tỉnh Lạng Sơn; quảng bá tiềm năng hợp tác, lợi thếcủa tỉnh, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triểngiao thương, hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của tỉnh; phối hợp cung cấpthông tin trong nước và đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong tỉnh để bạn bètrong nước và quốc tế hiểu hơn về Lạng Sơn, góp phần củng cố tình hữu nghị vớinhân dân các nước trên thế giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp táccùng phát triển.

b) Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn ổn định, năngđộng và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế; những thành tựu phát triểnkinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; nét đặc trưng về vùng đất, con người, truyềnthống lịch sử, bản sắc văn hoá của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn… thông qua cácphương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, qua các chương trình giaolưu hữu nghị, văn hóa nghệ thuật, thể thao, hội chợ, triển lãm quốc tế… tạinước ngoài, hoặc tổ chức trong nước.

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễnđàn song phương và đa phương, qua các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc vàdu lịch tại Lạng Sơn hoặc qua các đoàn công tác của tỉnh, nhân dân tỉnh LạngSơn đi thăm quan, du lịch tại nước ngoài và tại các tỉnh, thành trong cả nước.

c) Phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam và gây ảnh hưởng đến uytín, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn.

 d) Tham gia các loại hình hoạt động thông tin đối ngoạitheo quy định của nhà nước. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tậpvề quản lý, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại một số tỉnh, thành phốtrong cả nước.

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐINGOẠI

Điều 4. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm phápluật về thông tin đối ngoại và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theothẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại.

3. Tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế,chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đốingoại ở trong và ngoài nước; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằmnâng cao năng lực hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về thông tin đốingoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham giahoạt động thông tin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quanthông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; cung cấp thông tin cho báo chínước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếunại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; khenthưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tinđối ngoại.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúpUỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoạitrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng kế hoạch, chương trình về thông tin đốingoại.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy địnhcủa pháp luật và Quy chế này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀTHÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liênquan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềthông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh banhành các văn bản quản lý nhà nước, các cơ chế chính sách về thông tin đối ngoạitrên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình về thông tin đốingoại; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của cácsở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền.

2. Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnhủy, chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉđạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong tỉnh và trong nước vềtình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng,đối ngoại của tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quanliên quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế theo quy định của pháp luật; theodõi, phát hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tinkhông đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh, của đấtnước và con người Việt Nam để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơquan liên quan, chính quyền sở tại thực hiện tốt công tác thông tin, truyềnthông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

5. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoạivụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan trong việc theo dõi, quản lý việc xuất khẩu,nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung về Lạng Sơn nói riêng, về đất nước Việt Namnói chung.

6. Biên soạn và phát hành các ấn phẩmphục vụ công tác thông tin đối ngoại.

7. Tổng hợp kinh phí thông tin đối ngoại hàng năm; Đề xuất,trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, kỷ luật đối với các cơ quan, đơn vị tổchức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựngchương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ về thông tin đối ngoại cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tácđối ngoại. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thôngvề việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Sơ kết, tổngkết hoạt động thông tin đối ngoại theo thẩm quyền.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quanliên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại đã được Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dưluận báo chí nước ngoài viết về Lạng Sơn, thông tin về các hoạt động của ngườiViệt Nam ở nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại; Thu thập, phântích, đánh giá các thông tin về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hộiquốc tế và khu vực có ảnh hưởng đến tỉnh; Cung cấp thông tin liên quan đến hoạtđộng đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan có liên quan.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh về phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của tỉnh vềcác vấn đề đối ngoại; chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh chophóng viên nước ngoài về những vấn đề liên quan hoạt động đối ngoại của tỉnh.

4. Quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoàiđến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cáccơ quan báo chí trong tỉnh đưa tin về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạotỉnh; đưa tin về tình hình quốc tế, trong nước liên quan đến hoạt động đốingoại của tỉnh; Cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại vàthông tin về các lĩnh vực khác cho người nước ngoài.

6. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phiênbản tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc…) cho Cổng thông tin điện tửtỉnh. Tham gia viết, biên tập, dịch tin, bài, cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoạicủa tỉnh sang ngôn ngữ nước ngoài cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

7. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thammưu tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cánhân của tỉnh tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khaicác hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thểthao và du lịch để quảng bá hình ảnh quê hương, con người, truyền thống lịchsử, bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sửdụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở do Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch quản lý để phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cungcấp thông tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành công thương trên địabàn tỉnh và tình hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy địnhhiện hành.

2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoàinước hiệu quả qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tình hình phát triển kinh tế,xã hội tiềm năng thế mạnh của tỉnh ra nước ngoài nhằm thu hút đầu tư vào tỉnhLạng Sơn.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Hải quan

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trongviệc theo dõi, quản lý việc xuất nhập khẩu sách, báo, tạp chí, băng đĩa có nộidung liên quan đến tỉnh Lạng Sơn nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung; pháthiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sựthật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh, của đất nước để cóbiện pháp xử lý kịp thời.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩuĐồng Đăng - Lạng Sơn

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cáccơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng,nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ sở dữ liệu về danh mục dự án và đầu tư trongKhu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cửa khẩu đượcgiao quản lý làm tài liệu quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư theo quy định.

2. Cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh vàcập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý về hoạt độngxuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư sản xuất kinh doanh và các hoạt độngkhác thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, SởNgoại vụ hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin tronghoạt động thông tin đối ngoại. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt thôngtin, quản lý các đoàn nước ngoài vào hoạt động trong tỉnh Lạng Sơn và các đoàncông tác của tỉnh Lạng Sơn ra nước ngoài.

2. Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đềxuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin chống phá Nhà nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liênquan thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khuvực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Thẩm định dự toán ngân sách hằng nămcho các hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.Cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để đầu tư cơsở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, các dự án, đề ánhoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướngdẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng định mức kinh phí cho hoạt độngthông tin đối ngoại; đôn đốc các đơn vị sử dụng kinh phí thanh quyết toán theođúng quy định hiện hành.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan báochí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1. Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin quảngbá về hình ảnh đất và người Lạng Sơn; truyền thống lịch sử, các giá trị vănhóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nướcngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thếgiới vào tỉnh.

2. Thông tin thường xuyên về tình hình, diễn biến của côngtác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các đơn vịkhác.

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tinđối ngoại trong phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quanliên quan cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoài về các vấn đềliên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

3. Kịp thời cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đếnphạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo yêu cầu của Sở Ngoại vụ để chuẩn bịnội dung trả lời phỏng vấn cho phóng viên nước ngoài và các cuộc họp báo quốctế của lãnh đạo tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Ngoại vụ báo cáo Bộ Ngoại giao trước khitổ chức các sự kiện về thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo quy định của phápluật và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp thực hiện nộidung thông tin đối ngoại.

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc quản lý hoạt động củaphóng viên nước ngoài trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của mình.

6. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dựtoán kinh phí hàng năm theo quy định, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổnghợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

7. Tùy theo tính chất và nhu cầu hoạt động thông tin đốingoại, các sở, ban, ngành, đơn vị bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phòng, banchuyên trách thực hiện và làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

8. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của phápluật.

Điều 17. Chế độ báo cáo

Định kỳ tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm đánh giá tìnhhình thực hiện nhiệm vụ hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị mình và báocáo đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh và Bộ Thông tin vàTruyền thông; báo cáo định kỳ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 15tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế này vàbáo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫnthực hiện Quy chế, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các sở, ban,ngành, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hìnhthực tế ./.