ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHDẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2005; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy địnhvề dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 700/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013; ý kiến thẩm địnhcủa Sở Tư pháp tại Báo cáo số 32/BCTĐ-STP ngày 11 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3138/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định dạythêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cao Bằng, thủtrưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌCTHÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng ápdụng

1. Quy định này quy định về dạy thêm, học thêmbao gồm: thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; thờigian tổ chức dạy thêm; việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; trách nhiệmcác cơ quan liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

2. Những nội dung khác về hoạt động dạy thêm,học thêm được áp dụng theo Quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư số17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quy định này áp dụng đối với người dạy thêm,học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc cóliên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền trên địa bàn tỉnh CaoBằng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Thời gian tổ chức dạy thêm

a) Thời gian một buổi dạy thêm đối với mỗi lớphọc không vượt quá 3 tiết (135 phút);

b) Thời gian dạy thêm trong ngày: từ 7h đến11h30’; từ 14h đến 17h; buổi tối kết thúc trước 20h30’.

Điều 3. Thu và quản lý và sử dụng tiền họcthêm

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong cơ sở giáodục công lập:

a) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa chamẹ người học với cơ sở giáo dục công lập tổ chức dạy thêm, nhưng phải đảm bảotổng số tiền thu mỗi tiết học trên một lớp học ở cấp trung học phổ thông khôngquá 14%, trung học cơ sở không quá 11%, tiểu học không quá 9% mức lương tốithiểu đối với công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước tại thời điểm đó;

b) Trong tổng số thu tiền học thêm của một tiếthọc trên một lớp, chi 70% cho người trực tiếp giảng dạy; chi 30% tiền điện,nước và sửa chữa cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ dạy thêm, học thêm vàcác khoản chi khác;

c) Cơ sở giáo dục công lập tổ chức dạy thêm tổchức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phậntài vụ của cơ sở giáo dục; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền họcthêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài cơ sở giáodục công lập:

a) Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa chamẹ người học với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm;

b) Mức chi tiền dạy thêm cho người trực tiếpgiảng dạy theo thỏa thuận (hợp đồng) giữa người dạy với tổ chức, cá nhân tổchức dạy thêm;

c) Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêmthực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.

3. Các tổ chức, cá nhân dạy thêm có nghĩa vụ nộpthuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức dạythêm, học thêm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đốivới các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trìnhtrung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình caonhất là chương trình trung học phổ thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyềncho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêmđối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chươngtrình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chươngtrình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với cáccơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Quy định này và Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theoThông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chươngtrình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trìnhcao nhất là chương trình trung học phổ thông.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đếndạy thêm, học thêm theo thẩm quyền.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm,học thêm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc nămhọc hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấphuyện

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơquan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạythêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

2. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quảnlý dạy thêm, học thêm trên địa bàn khi kết thúc năm học hoặc báo cáo đột xuấttheo yêu cầu của UBND tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Điều 7. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đàotạo

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chươngtrình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chươngtrình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Điều 8. Trách nhiệm Thủ trưởng các cơ sở giáodục công lập

Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hìnhthực hiện dạy thêm, học thêm theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp có thẩmquyền cấp giấy phép theo Quy định này./.