ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP CHUYÊNNGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sungNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếthu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học 2010-2011 đến năm 2014-2015; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao độngThương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 18tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại cáctrường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trênđịa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định mức thu học phí tại các trườngđại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàntỉnh Hải Dương năm học 2013-2014 như sau:

Đơn vị tính:Đồng/học sinh/tháng

TT

TÊN TRƯỜNG

NHÓM NGÀNH

MỨC THU

1

Đại học Hải Dương

Đại học

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

460.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

515.000

Cao đẳng chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

370.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

400.000

Trung cấp chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

320.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

345.000

2

Cao đẳng Hải Dương

Cao đẳng chuyên nghiệp

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

370.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

400.000

Trung cấp chuyên nghiệp

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

320.000

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

345.000

3

Trung cấp Y tế HD

Y dược

460.000

4

Trung cấp Nông nghiệp Hải Dương; Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch HD

Nông, Lâm, Thủy sản; Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch

135.000

* Chế độ thu, nộp, quản lý sửdụng:

Theo quy định tại Nghị định số49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịchsố 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của LiênBộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội;

Điều 2.Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra vàgiám sát việc thực hiện.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủtịch Ủy ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1; các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển