ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNGĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thốngrừng đặc dụng;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnhHậu Giang, cụ thể như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1.Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Khu Bảo tồn:

- Khu Bảo tồn có Giám đốcvà các Phó Giám đốc;

- Giám đốc Khu Bảo tồn làngười chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của KhuBảo tồn;

- Các Phó Giám đốc giúpGiám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tácđược phân công.

b) Các Phòng chuyên mônnghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hànhchính;

- Phòng Kế hoạch - Tàichính;

- Phòng Khoa học và Bảotồn đất ngập nước;

- Phòng Quản lý bảo vệrừng (gồm Đội Bảo vệ chuyên trách và 03 Tiểu khu);

- Phòng Giáo dục môitrường và Dịch vụ môi trường rừng.

c) Đơn vị sự nghiệp:

Trung tâm Nông nghiệp MùaXuân.

2.Biên chế:

Biên chế của Khu Bảo tồnlà biên chế sự nghiệp, do UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định của phápluật.”

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 (mười) ngày, kểtừ ngày ký.

Điều3. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnhHậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- VP.TU, các Ban của Đảng;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Nh
ư Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Trần Công Chánh