ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ THÙLAO DỊCH THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢIDƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNN vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 412/TTr-STP ngày 28/5/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trênđịa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổchức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ THÙ LAO DỊCHTHUẬT(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quyđịnh mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật từ tiếng nước ngoài sangtiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài trên địa bàn tỉnh HảiDương.

Điều2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức hành nghềcông chứng trên địa bàn tỉnh;

b) Phòng tư pháp cấphuyện;

c) Các tổ chức, cánhân có yêu cầu công chứng;

d) Tổ chức, cá nhâncung cấp dịch vụ dịch thuật; người dịch yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch;cộng tác viên dịch thuật.

Điều3. Giải thích từ ngữ

1. Mứctrần thù lao là mức thu cao nhất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại quy địnhnày áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng và Phòng Tư pháp trên địabàn tỉnh. Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp xác định mức thù lao đốivới từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao do Ủy ban nhân dân tỉnh banhành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hànhnghề công chứng, Phòng Tư pháp thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thùlao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng, giao dịch được coilà phức tạp là những hợp đồng giao dịch không phổ biến; các hợp đồng giao dịchvề bất động sản mà có từ 02 tài sản trở lên thuộc 02 (hai) địa bàn cấp huyệntrở lên; các hợp đồng về kinh doanh thương mại, hợp đồng giao dịch có yếu tốnước ngoài.

3. Văn bản thỏa thuận phân chiadi sản và văn bản khai nhận di sản thừa kế được coi là phức tạp khi thuộcmột trong các trường hợp sau đây:

a) Thừa kế thế vị, thừa kế trong trườnghợp người được hưởng di sản chết sau người để lại di sản;

b) Có nhiều người (từ 05 người trởlên) thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản;

c) Có tài sản là bất động sản ở nhiềunơi (thuộc từ 02 địa bàn cấp huyện khác nhau trở lên).

d) Có người làm chứng, người phiêndịch

4. Giấy tờ, văn bản được coi là phức tạp trong việc dịch là nhữngloại giấy tờ, văn bản ít được lưu hành, nội dung có tính chất chuyên ngành, kỹ thuậtnhư: Hợp đồng kinh tế, dân sự; văn bản công chứng; bản án, quyết định của tòaán; các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệpvà các loại văn bản có tính chất tương tự.

Điều 4. Cơ sở tính mức trần thù lao công chứng và thù laodịch thuật

1. Mức trần thùlao được tính trên sự phức tạp của vụ việc, thứ tiếng cần dịch và tính chất ngữnghĩa của nội dung giấy tờ, văn bản cần dịch.

2. Thù lao công chứng bao gồm: thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng, chứng thực.

3. Thù lao dịchthuật bao gồm: tiền dịch, tiền đánh máy, in ấn và photocopy bản dịch (không baogồm phí công chứng, lệ phí chứng thực chữ ký người dịch).

Điều 5. Nguyêntắc tính thù lao dịch thuật

1. Đối với giấy tờ,văn bản có nhiều trang, thì từ trang thứ mười trở đi sẽ tính bằng bảy mươi phầntrăm (70%) mức thu đối với trường hợp đơn giản; tám mươi phần trăm (80%) mứcthu đối với trường hợp phức tạp theo quy định tại Điều 7 Quy định này.

2. Đối với giấy tờ, văn bản có nhiềutrang mà nội dung các trang sau có tính chất đặc điểm tương tự như trang trước(như: Hộ khẩu, học bạ, hộ chiếu và các loại giấy tờ, văn bản khác có tínhchất, đặc điểm này…) thì từ trang thứ hai (02) trở đi sẽ tính bằng năm mươiphần trăm (50%) mức thu đối với trường hợp đơn giản quy định tại Điều 7 Quyđịnh này.

3. Đối với giấy tờ, văn bản có mẫusẵn, từ ngữ văn bản có tính thông dụng như: Giấy chứng minh nhân dân, giấy phéplái xe, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấychứng tử, giấy báo tử, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hônnhân, giấy tuyên thệ độc thân, giấy không cản trở hôn nhân, bằng tốt nghiệp cácloại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấyđăng ký kiểm định, giấy chứng nhận các loại và các loại văn bản có hình thứctương tự thì sẽ tính bằng năm mươi phần trăm (50%) mức thu đối với trường hợpđơn giản quy định tại Điều 7 Quy định này.

4. Đơn vị tínhthu thù lao dịch thuật là số trang (nội dung trang có thể bao gồm từ ngữ,hình ảnh, ký hiệu). Một trang văn bản cần dịch có số từ là 350 từ, đối vớitrang văn bản cần dịch là từ tiếng Việt thì số từ là 450 từ. Mức thu cụ thể docác bên thỏa thuận tùy theo số từ trong một trang, nhưng không được vượt quámức thu quy định tại Điều 7 Quy định này.

Chương II

MỨC TRẦN THÙ LAO

Điều 6. Mứctrần thù lao công chứng

STT

Nội dung công việc

Mức thu

(Đồng/hợp đồng, giao dịch)

Đơn giản

Phức tạp

01

Thù lao soạn thảo và đánh máy Hợp đồng, giao dịch có từ 3 trang trở xuống

100.000

150.000

02

Thù lao soạn thảo và đánh máy Hợp đồng, giao dịch có từ 4 trang đến 6 trang

120.000

200.000

03

Thù lao soạn thảo và đánh máy các Hợp đồng, giao dịch có từ 7 trang trở lên.

150.000

250.000

04

Thù lao soạn thảo và đánh máy văn bản thỏa thuận Phân chia di sản thừa kế.

200.000

250.000

05

Thù lao soạn thảo và đánh máy các Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

150.000

200.000

06

Thù lao soạn thảo và đánh máy Di chúc

250. 000/văn bản

07

Chụp (Photocopy) giấy tờ, văn bản liên quan đến hợp đồng, giao dịch

(Được áp dụng chung cho các Phòng Tư pháp, UBND các xã và các tổ chức hành nghề công chứng)

300 đồng/trang A4

1200 đồng/trang A3

Điều 7. Mứctrần thù lao dịch thuật

1. Thù lao dịch giấy tờ, vănbản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt

STT

Loại Bản dịch

Mức thu

(Đồng/trang)

Đơn giản

Phức tạp

01

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

100.000

120.000

02

Dịch từ Tiếng Đức, Nga, Pháp, sang Tiếng Việt

120.000

150.000

03

Dịch từ Tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật sang Tiếng Việt

150.000

200.000

04

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

Mức thù lao dịch thuật được tăng tối đa 30% so mức thù lao dịch thuật nêu trên từ tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật sang tiếng Việt

2. Thù lao dịch giấy tờ, vănbản từ Tiếng Việt sang Tiếng nước ngoài

STT

Loại Bản dịch

Mức thu

(Đồng/trang)

Đơn giản

Phức tạp

01

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

120.000

150.000

02

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nga, Pháp, Đức

150.000

180.000

03

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn

180.000

210.000

05

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng các nước khác

Mức thù lao dịch thuật được tăng tối đa 30% so mức thù lao dịch thuật nêu trên từ Tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức hànhnghề công chứng tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có phát sinh,vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp đểtổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.