ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ƯỚC MẪU THÔN, BẢN, ĐỘI, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆNBIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTgngày 19 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tư pháp,Bộ Văn hóa Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản,thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐngày 09 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Thường trựcỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Quốc gia Dân số - Kếhoạch hóa Gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ướccủa làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số kếhoạch hóa gia đình;

Căn cứ Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biênđịnh hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy ước mẫuthôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có mẫu Quy ước kèmtheo).

Điều 2. Căn cứ Quy ước mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh banhành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệmchỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức xây dựng và ban hànhhoặc sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố tại địa phương mìnhphù hợp với Quy ước mẫu.

Điều 3.Trình tự, thủ tục soạn thảo, sửa đổi, bổ sung,thông qua, thẩm định và phê duyệt Quy ước thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 củaBộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước củalàng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Tư pháp; Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ, Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- TW MTTQ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MẫuQuy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố

(Banhành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dântỉnh Điện Biên)

UBND XÃ
THÔN (BẢN, ĐỘI, TỔ DÂN PHỐ, CỤM)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(Địa danh cấp xã), ngày... tháng... năm...

QUY ƯỚC

THÔN, BẢN, ĐỘI, TỔ DÂN PHỐ (...)
.....XÃ.....HUYỆN.....TỈNH ĐIỆN BIÊN

LỜINÓI ĐẦU

(Nội dung phần này nêu khái quátđặc điểm về địa lý, dân số, lịch sử thành lập, truyền thống, phong tục, tậpquán tốt đẹp, các hoạt động kinh tế - xã hội, những tồn tại hạn chế của thôn,bản, đội, tổ dân phố).

Để giữ gìn và phát huy thuần phong,mỹ tục, chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các phong tụctập quán lạc hậu; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ xã hội; pháthuy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫnnhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa”; góp phần tập hợp nhân dân tham gia quản lý Nhà nước,quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân, chấphành đúng quy định của pháp luật.

Thôn, bản, đội, tổ dân phố (....)xây dựng Quy ước để toàn thể nhân dân thực hiện như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy ước này quy định về những chuẩn mực ứng xử củacác hộ gia đình, cá nhân trong sinh hoạt, sản xuất; phát triển giáo dục, y tế,văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thôn,bản, đội, tổ dân phố (....)

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy ước này được áp dụng đối với cáccơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; các hộ gia đình, cánhân đang lao động, sinh sống không phân biệt giới tính, độ tuổi, trình độ, dântộc, văn hóa, tôn giáo, hộ khẩu thường trú hay tạm trú trên địa bàn Thôn,bản, đội, tổ dân phố (.....).

Chương II

NHỮNG NỘI DUNGCƠ BẢN

Điều 3. Pháthuy quyền làm chủ của nhân dân

Đề ra các biện pháp, phương thứcthích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội,đảm bảo và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điềukiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân.

Điều 4. Về pháttriển kinh tế

1. Tất cả tổ chức, hộ gia đình, cánhân trong Thôn, bản, đội, tổ dân phố tích cực tăng gia sản xuất phát triểnkinh tế để nâng cao mức sống gia đình, đồng thời giúp đỡ các hộ gia đình xungquanh vươn lên để không còn hộ đói nghèo, có thu nhập ổn định, có mức sống tốithiểu bằng mức bình quân của địa phương.

2. Mọi gia đình, cá nhân tích cực laođộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả theohướng dẫn của chính quyền địa phương. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh củacác hộ gia đình, cá nhân cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệuquả lao động.

3. Khuyến khích mọi người, mọi nhàlàm giàu chính đáng, phát triển ngành nghề và mọi hình thức làm kinh tế nhưngphải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lýcủa chính quyền địa phương.

Điều 5. Xâydựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ công trình công cộng

1. Tất cả mọi người tích cực hưởngứng và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới; tích cực đóng góp công sức lao động để xây dựng đường giao thông nông thônvà các công trình công cộng trên địa bàn.

2. Khi xây dựng cơ sở hạ tầng củathôn, bản, đội, tổ dân phố phải tiến hành các hoạt động theo đúng quy hoạch,trình tự của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Khi xây dựngcác công trình là nhà ở, hàng rào... không được lấn chiếm đất láng giềng, đấtcông, phải bảo đảm khoảng cách không gian, bảo đảm an toàn cho công trình củanhà nước, tập thể, nhân dân.

3. Các khoản đóng góp xây dựng và bảovệ các công trình công cộng, xây dựng cơ sở vật chất chung phải được bàn bạcthống nhất thông qua cuộc họp của toàn thể nhân dân và được đa số các hộ giađình, cá nhân nhất trí. Các hộ gia đình, cá nhân cần nghiêm túc thực hiện, đónggóp kịp thời, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng công trình chung.

4. Các hộ gia đình, cá nhân cùng cótrách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng như: trụ sở, nơi làm việc của cáccơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa, sân vận động, đường giao thông, ditích lịch sử, văn hóa, đường dây tải điện, hệ thống truyền thanh, hệ thống tiêuthoát nước và các công trình khác; đồng thời ngăn chặn, tố giác kịp thời cáchành vi phá hoại các công trình văn hóa và công cộng tại địa phương.

5. Những người vi phạm hoặc để giasúc của gia đình mình làm ảnh hưởng, hư hỏng các công trình công cộng phải khắcphục hậu quả kịp thời.

Điều 6. Giáo dục,y tế

1. Phát triển sự nghiệp giáo dục

a) Tất cả trẻ em được đi học đúng độtuổi, không để trẻ em bỏ học.

b) Tham gia phong trào khuyến học,khuyến tài, động viên những em học giỏi, giúp đỡ các em nghèo đến trường và họclên trình độ cao hơn.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động ytế

a) 100% phụ nữ và trẻ em trong diệnđược tiêm chủng được tiêm chủng đúng quy định của cơ quan y tế, thực hiện phòngchống các dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện tốt các chươngtrình quốc gia về y tế trên địa bàn.

b) Khi bị ốm, mọi người phải đếnkhám, điều trị tại các cơ sở y tế và không dùng các biện pháp cúng bái thay thếviệc chữa trị y học.

Điều 7. Văn hóa,xã hội

1. Phát triển hoạt động văn hóa

a) Thực hiện tốt 5 nội dung 7 phongtrào của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";tham gia đầy đủ các hoạt động trong ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"ở khu dân cư hằng năm.

b) Phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa,dân tộc.

c) Tự nguyện tham gia các hoạt độngvăn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Thôn, bản, đội, tổ dân phố hoặccác cơ quan, đơn vị khác tổ chức trên địa bàn.

đ) Thực hiện việc treo ảnh chân dungBác Hồ ở nơi trang trọng trong gia đình và treo cờ tổ quốc vào các ngày lễ tếttheo quy định.

2. Xây dựng gia đình văn hóa:

a) Tất cả các hộ gia đình đều đăng kýxây dựng gia đình văn hóa theo các tiêu chí đã quy định. Mọi thành viên tronggia đình có trách nhiệm quan tâm, thương yêu, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau;thực hiện bình đẳng giới, không có bạo lực gia đình.

b) Các cặp vợ chồng có trách nhiệmnuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình,chỉ sinh từ một đến hai con.

3. Việc cưới

a) Trước khi tổ chức lễ cưới, các đôinam nữ phải đến đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

b) Không tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cướilinh đình gây lãng phí tốn kém;

c) Không tảo hôn, không kết hôn cậnhuyết thống và ép gả.

4. Việc tang

a) Khi có người qua đời, người thântrong gia đình phải đến Ủy ban nhân dân xã đăng ký khai tử theo quy định.

b) Cấp ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổchức Đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với Trưởng thôn, bản, đội, tổ dân phốgiúp đỡ gia đình có người qua đời tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm và vănminh.

c) Khi tổ chức giỗ để tưởng nhớ đếnngười đã khuất, không tổ chức cúng lễ linh đình, gây lãng phí, tốn kém.

5. Thực hiện đền ơn, đáp nghĩa vàtương trợ lẫn nhau

a) Thực hiện tốt chính sách đền ơnđáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đờisống vật chất và tinh thần. Cùng nhau xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựngnhà tình nghĩa.

b) Khuyến khích gia đình có điều kiệngiúp đỡ, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi.

c) Các hộ gia đình, cá nhân có tráchnhiệm hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn khi gặp thiên tai, lũ lụt theo sự hướngdẫn của các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương.

6. Thực hiện chính sách dân tộc, tôngiáo:

a) Mỗi cá nhân, hộ gia đình có tráchnhiệm củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

b) Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáolành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

c) Đấu tranh phòng chống các hoạtđộng lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để hành nghề mê tín dịđoan, kích động chống phá chính quyền, tuyên truyền, lôi kéo gây mâu thuẫn, mấtđoàn kết trong cộng đồng dân cư.

7. Phòng chống hủ tục lạc hậu, mê tíndị đoan trong sinh hoạt văn hóa tâm linh

Các sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờcúng phải phù hợp với phong tục tập quán, bảo đảm phát huy truyền thống vănhóa. Không được lợi dụng các sinh hoạt văn hóa tâm linh để hoạt động mê tín dịđoan.

Điều 8. Giữ gìnvệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh

1. Mọi người đều phải có trách nhiệmgiữ gìn vệ sinh môi trường trong Thôn, bản, đội, tổ dân phố; không đượcvứt rác hoặc để các loại nước thải chưa ra nơi công cộng; xác động vật chếtphải được chôn lấp hoặc tiêu hủy, không được vứt xuống sông, suối, mương, cốnggây ô nhiễm môi trường;

2. Mọi người phải có ý thức giữ gìnsức khỏe cho mình và những người thân, phải thực hiện ăn chín, uống sôi, tẩmmàn và tiêm phòng đúng định kỳ theo quy định của cơ quan y tế để phòng, chốngdịch bệnh. Thường xuyên phát quang bờ bụi, quét dọn đường giao thông trong Thôn,bản, đội, tổ dân phố;

3. Các hộ trong cộng đồng dân cư vậnđộng nhau xây dựng nhà vệ sinh (hố xí) hợp vệ sinh, đổ rác và xử lý rác đúngquy định. Trong sinh hoạt và sản xuất không được để chất thải, khí thải gây ảnhhưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của những người xung quanh.

4. Không thả rông gia súc, gia cầmtrong khu dân cư. Khi chăn nuôi phải tiêm phòng đầy đủ cho gia súc, gia cầm.Đối với gia súc, gia cầm bị bệnh, bị dịch không được buôn bán, vận chuyển, giếtmổ. Khi phát hiện bị bệnh dịch phải báo với Trưởng Thôn, bản, đội, tổ dânphố để được hướng dẫn khử trùng, tiêu hủy tránh lây lan dịch bệnh.

5. Nộp đúng, đầy đủ và kịp thời cáckhoản phí vệ sinh môi trường theo quy định (nếu có).

Điều 9. Bảo vệ vàphát triển rừng

1. Tích cực tham gia trồng rừng vàbảo vệ, phát triển rừng, tham gia vào các tổ, đội tuần tra bảo vệ rừng.

2. Tích cực và tự nguyện tham giaphòng cháy, chữa cháy rừng, không gây ra cháy rừng.

3. Không chặt phá rừng, không tàngtrữ, buôn bán, vận chuyển lâm sản, săn bắn động vật rừng, phát nương trái phép.

4. Không chứa chấp các đối tượng từđịa phương khác đến cư trú, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

5. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn vàbáo với những người có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm các quyđịnh pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 10. Đảm bảoquốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

1. Về quốc phòng, an ninh

a) Gia đình và cộng đồng dân cư cótrách nhiệm động viên con em mình đến tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự vàchấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

b) Cùng nhau xây dựng, củng cố tổ anninh nhân dân và các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ an ninh tổ quốc.

2. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội

a) Mọi người có trách nhiệm xây dựngvà giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, bản, đội, tổ dân phố. Không phátngôn trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước.

b) Mọi cá nhân không được kích động,gây rối làm mất trật tự, mất đoàn kết. Không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,mua bán, sử dụng trái phép các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và các chất matúy, vũ khí, vật liệu nổ. Không dùng chất nổ, xung điện, kích điện để đánh cá.Không đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chứa bạc dưới mọi hình thức.

c) Các hộ gia đình, cá nhân đều thamgia đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, trộm cắp, rượu chè bê tha, sửdụng trái phép ma túy, mại dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cam kết bàitrừ các phong tục tập quán lạc hậu, làm lành mạnh các sinh hoạt văn hóa tinhthần trong nhân dân. Đấu tranh với các hành vi trộm cắp tài sản của nhà nước,của tập thể và của nhân dân.

d) Khi uống bia, rượu thì không điềukhiển mô tô, xe máy, ô tô tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định vềan toàn giao thông.

đ) Khi phát hiện những người có hànhvi vi phạm pháp luật phải báo ngay cho Trưởng thôn, bản, đội, tổ dân phố hoặcTổ trưởng tổ an ninh.

e) Mọi hoạt động từ 22 giờ đêm hômtrước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau đều không được gây tiếng ồn ảnh hưởng đếnngười khác.

g) Mọi tranh chấp về quyền lợi, mâuthuẫn cá nhân phải được hòa giải ở thôn, bản tổ, đội, dân phố.

3. Về đăng ký, quản lý hộ tịch

a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc cácquy định về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký thường trú, tạm trú theo phápluật hiện hành.

b) Khai báo và đăng ký kịp thời cácthay đổi về nhân khẩu, hộ tịch khi có sự kiện sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi.

c) Không di dịch cư tự do và chứachấp người di dịch cư tự do.

4. Tuyên truyền phổ biến pháp luật

a) Định kỳ hàng tháng, quý, Trưởngthôn, bản, đội tổ dân phố tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng và chínhsách, pháp luật của nhà nước để nhân dân biết và thực hiện.

b) Công tác tuyên truyền phổ biếnpháp luật là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt của cộng đồngdân cư. Các tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn đều phải tham gia vànghiêm túc thực hiện.

Điều 11. Phòngchống cháy, nổ

1. Mọi người, mọi nhà đều phải có ýthức phòng cháy, chữa cháy. Không để trẻ em chơi, nghịch lửa. Khi xảy ra hỏahoạn, các gia đình, cá nhân phải cùng nhau cứu hỏa.

2. Các hộ dùng điện phải sử dụngthiết bị điện bảo đảm an toàn. Chấp hành nghiêm các quy định của ngành điện vềan toàn sử dụng điện. Không được buộc trâu, bò, ngựa.. .vào cột điện. Không thảdiều, đá bóng... gần hoặc dưới đường dây điện.

3. Cột mắc dây điện phải cao từ 4mđến 5m, chôn vững chắc, không được dùng dây trần để dẫn điện.

* Lưu ý:

- Tùy theo đặc điểm và yêu cầu tựquản của từng địa bàn để có những quy định phù hợp, nhưng phải đảm bảo nhữngnội dung cơ bản nêu trên.

- Quy ước có thể đề ra các biện phápnhằm góp phần giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật bị áp dụng biệnpháp giáo dục tại xã phường, thị trấn; giúp đỡ người phạm tội sau khi ra tù trởthành người lương thiện, có ích cho xã hội.

- Những nội dung được quy định tạicác Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 cần được quy định linh hoạt, sátvới tình hình thực tiễn của từng thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Ví dụ: Đốivới vùng đồng bào dân tộc Thái nên bổ sung thêm nội dung "Không để giasúc dưới gầm sàn"; đối với các thôn, bản, đội, tổ dân phố ở nông thônvùng thấp quy định thêm nội dung "Không sử dụng lòng lề đường để phơirơm rạ và các loại nông sản khác"; đối với tổ dân phố tại khu đô thịbổ sung nội dung "Không sử dụng lòng lề đường để kinh doanh, để vậtliệu xây dựng"...

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀXỬ PHẠT

Điều 12. Khenthưởng

Hộ gia đình, cá nhân có thành tíchtrong việc xây dựng và thực hiện Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phốthìđược ghi nhận công lao, thành tích vào sổ vàng truyền thống; được nêu gươngngười tốt, việc tốt tại cuộc họp thôn, bản, đội, tổ dân phố, trên hệ thống loatruyền thanh; được bình xét công nhận gia đình văn hóa; được khen thưởng bằngtiền, hiện vật hoặc công nhận các hình thức khen thưởng khác do cộng đồng tựthỏa thuận; được đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng theo quy định của phápluật về thi đua, khen thưởng.

Điều 13. Xử phạtvi phạm Quy ước

Hộ gia đình, cá nhân nào vi phạm cácđiều khoản trong Quy ước thì tùy theo mức độ mà xử phạt bằng các hình thức sauđây:

1. Vi phạm lần đầu và lỗi nhẹ thì bịphê bình, nhắc nhở trước cuộc họp toàn thể nhân dân

2. Nếu vi phạm với lỗi nặng hoặc viphạm với lỗi nhẹ từ lần thứ hai trở lên, thì thông báo trên hệ thống loa truyềnthanh ở cơ sở; tổ chức kiểm điểm tại tổ chức, đoàn thể mà người đó đang sinhhoạt, kiểm điểm trước hội nghị nhân dân. Không xét tặng gia đình văn hóa hàngnăm.

3. Trường hợp vi phạm nghiêm trọngcác quy định của Quy ước thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong tập thể cộngđồng, có thể buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặcáp dụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặngnề xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền,lợi ích hợp pháp khác của công dân. Trong Quy ước không được đặt ra các khoảnphí, lệ phí.

4. Đối với những trường hợp người từđịa bàn khác mà vi phạm Quy ước thì xử lý vi phạm như đối với nhân dân trên địabàn; trường hợp cố tình chống đối việc thực hiện Quy ước thì đề nghị cơ quanNhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Các quy định về "Khen thưởng"và "'Xử phạt" do cộng đồng dân cư tự đặt ra, không phải là biện pháp thaythế cho các hoạt động khen thưởng và xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chứcthực hiện

1. Quy ước này thể hiện ý chí củatoàn thể nhân dân trong thôn, bản, đội, tổ dân phố (....) được hội nghịtoàn thể nhân dân nhất trí thông qua.

2. Trong quá trình thực hiện, Quy ướcsẽ được sửa đổi, bổ sung khi có những nội dung không còn phù hợp với tình hìnhphát triển kinh tế - xã hội của thôn, bản, đội, tổ dân phố hoặc theonguyện vọng của nhân dân; việc sửa đổi, bổ sung Quy ước do hội nghị toàn thểnhân dân trong thôn, bản, đội, tổ dân phố quyết định.

3. Sau khi được cấp có thẩm quyền phêduyệt, toàn thể các hộ gia đình, nhân dân trong thôn, bản, đội, tổ dân phốcó trách nhiệm thực hiện đúng theo những quy định tại Quy ước này./.

Trưởng Thôn (Bản,
đội tổ dân phố)

(Chữ ký)

(Họ và tên)

Trưởng ban Công tác
Mặt trận

(Chữ ký)

(Họ và tên)

Bí thư Chi bộ

(Chữ ký)

(Họ và tên)