ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤPQUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ LuậtKhoáng sản năm 2010;

Căn cứ LuậtĐầu tư công năm 2014;

Căn cứ LuậtXây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghịđịnh số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầutư;

Căn cứ Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng;

Căn cứ Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứThông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứThông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung mộtsố điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghịcủa Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 28/TTr-SXD-SKHĐT ngày08/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy banNhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tưxây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổsung một số điều Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban Nhândân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phốihợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng vớicác sở, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định nàyđối với những nội dung do ngành quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành:Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Công thương, Giaothông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tây Ninh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰÁN ĐẦU TƯ CÔNG, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/Q Ð-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh TâyNinh)

ChươngI

QUY ÐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy địnhvề phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, các dự án đầu tư xây dựngcông trình sử dụng các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành; Ủyban Nhân dân (UBND) huyện, thành phố Tây Ninh (gọi chung là UBND cấp huyện);UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã); chủ đầu tư và các tổ chức,cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Điều2. Nguyên tắc quản lý và thực hiện dự án đầu tư công

1. Dự án đầu tư côngđược phân loại, nhóm theo lĩnh vực, tính chất, mức độ quan trọng, quy mô và tổngmức đầu tư theo tiêu chí quy định tại Điều 7, 8, 9 và 10 của Luật Đầu tư công,Điều 49 Luật Xây dựng và Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về tiêu chídự án trọng điểm nhóm C sau khi đã thông qua Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Tất cảcác dự án đầu tư phải được quản lý và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ; đúngtrình tự quy định; đảm bảo phù hợp quy hoạch được duyệt; mang lại hiệu quả kinhtế - xã hội; an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình,phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức và cá nhântham gia hoạt động xây dựng, quản lý, thực hiện dự án đầu tư cần phảinghiên cứu, nắm vững, thực hiện đúng Quy định này và các quy định pháp luậtkhác có liên quan; không được đảm nhận công việc vượt quá năng lực, kinh nghiệmthực hiện của mình, gây trì trệ công việc, làm giảm hiệu quả đầu tư và phải chịutrách nhiệm bồi thường nếu gây ra thiệt hại.

ChươngII

TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

Điều3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiệndự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan thẩm định hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồngthẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốncủa các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý.

3. Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tưcông thuộc nhóm C không trọng điểm và báo cáo kinh tế kỹ thuật (kể cả việc điềuchỉnh, bổ sung dự án theo quy định) sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh trừcác dự án UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện.

4. Đối với các dự án đầutư công không có cấu phần xây dựng:

Chủ trì tổ chức thẩm địnhhoặc đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án để trình Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt;

5. Đối với các dự án đầutư công có cấu phần xây dựng:

Trường hợp không thànhlập Hội đồng thẩm định dự án đối với các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C từnguồn vốn do cấp tỉnh quản lý, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị tham giathẩm định các nội dung bao gồm: Việc tuân thủ các nội dung theo quyết định chủtrương đầu tư, việc đảm bảo tính hiệu quả và phân bổ kế hoạch đầu tư công làmcơ sở để các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định dự án trước khitrình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

6. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp thuộc lĩnh vực do mình quản lý khi được cơquan đầu mối thẩm định dự án yêu cầu. Nếu quá thời hạn lấy ý kiến theo quy địnhhiện hành mà không có văn bản trả lời thì xem như đã thống nhất.

7. Chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc phân bổ kế hoạchvốn đầu tư XDCB tập trung trong kế hoạch trung hạn và hàng năm và vốn sự nghiệpcó tính chất đầu tư xây dựng.

8. Tổng hợp, phản ảnhtoàn bộ hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế tại địa phương.

9. Chủ trì hướng dẫn,kiểm tra, thanh tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầutư công trên địa bàn tỉnh.

10. Được UBND tỉnhphân công là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Chủ trìtham mưu và giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tưđối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc tỉnh quản lý; định kỳbáo cáo 6 tháng, hàng năm cho Bộ Kế hoạch và Ðầu tư theo quy định.

11. Hướng dẫn nghiệp vụchuyên môn công tác lập, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án đầu tư côngtrên địa bàn tỉnh.

Điều4. Sở Xây dựng

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng; hướng dẫn cơchế, chính sách về quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Được UBND tỉnh giaothực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý các dự án đầu tưcông sử dụng nguồn vốn tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, hạ tầngkỹ thuật đô thị, công nghiệp vật liệu xây dựng (nhà máy sản xuất xi măng vàcông trình sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theoquy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010), bao gồm:

a) Dự án sử dụng vốnngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý:

- Chủ trì tổ chức thẩmđịnh hoặc đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án đối với dự ánnhóm B và dự án trọng điểm nhóm C để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Trường hợp khôngthành lập Hội đồng thẩm định dự án đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểmnhóm C: Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì thẩm định sau khi gửi hồ sơ dự án đếnSở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thẩm định theo khoản 5 Điều 3 Quy định này;

- Chủ trì thẩm định dựán không trọng điểm nhóm C và báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 3 bước;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế2 bước và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b) Dự án sử dụng vốnNhà nước ngoài ngân sách:

Chịu trách nhiệm thẩmđịnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựnglàm cơ sở để người quyết định đầu tư phê duyệt tùy thuộc vào từng trường hợp cụthể như sau:

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế cơ sở của dự án từ nhóm B trở xuống;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 3 bước;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế2 bước và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

c) Dự án sử dụng nguồnvốn khác:

Chịu trách nhiệm thẩmđịnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựnglàm cơ sở để người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt, thẩm định tùy thuộcvào từng trường hợp cụ thể như sau:

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế cơ sở các công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng đến cảnh quanmôi trường và an toàn của cộng đồng thuộc dự án từ nhóm B trở xuống;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước;

- Chủ trì thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước, dự án chỉ yêu cầulập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình công cộng, công trình có ảnhhưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng.

3. Đối với phần xây dựng(kiến trúc và kết cấu vỏ bao che) của các dự án thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều7 Quy định này, có trách nhiệm thẩm định thiết kế cơ sở, thực hiện các quy địnhtại gạch đầu dòng thứ 4 và thứ 5 điểm a khoản 2 Điều này khi có yêu cầu của SởCông thương.

4. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý chuyênngành thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án (các dựán thuộc chuyên ngành khác) yêu cầu. Nếu quá thời gian lấy ý kiến theo đề nghịcủa cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vị không có văn bản trả lời thì xemnhư đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngànhquản lý của mình.

5. Chủ trì tham mưucho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;đồng thời giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì phối hợp vớiSở Tài chính cùng UBND cấp huyện và các sở, ngành có liên quan xây dựng và côngbố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBNDtỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, định mức, đơn giá công trình trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức lập và quảnlý chỉ số giá xây dựng công trình chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp vậtliệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với điều kiện thực tế ở địaphương theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố; trình UBNDtỉnh công bố tham khảo trên địa bàn và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

8. Tổ chức kiểm tracông tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm địnhthiết kế.

9. Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầuđối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Điều5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các côngtrình xây dựng chuyên ngành: Thủy lợi, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản,ngành nghề nông thôn.

2. Được UBND tỉnh giaothực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng như khoản 2 Điều 4 đối vớicác dự án đầu tư hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xảnước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm vàcác công trình thủy lợi khác.

3. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý chuyênngành thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án (các dựán thuộc chuyên ngành khác) yêu cầu. Nếu quá thời gian lấy ý kiến theo đề nghịcủa cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vị không có văn bản trả lời thì xemnhư đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngànhquản lý của mình.

4. Phối hợp Sở Xây dựngtham mưu UBND tỉnh công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình đặc thù chuyênngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương.

5. Định kỳ hàng quý,trước ngày 25 của tháng cuối quý có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế - dự toánxây dựng các loại công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vớithành phần hồ sơ theo quy định hiện hành đến Sở Xây dựng để đơn vị này tổ chứclập và trình UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng tham khảo trên địa bàn, đồngthời báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

6. Tổ chức kiểm tracông tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm địnhthiết kế.

Điều6. Sở Giao thông Vận tải

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các côngtrình xây dựng chuyên ngành Giao thông.

2. Được UBND tỉnh giaothực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng như khoản 2 Điều 4 đối vớicác dự án đầu tư chuyên ngành Giao thông.

3. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý chuyênngành thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án (các dựán thuộc chuyên ngành khác) yêu cầu. Nếu quá thời gian lấy ý kiến theo đề nghịcủa cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vị không có văn bản trả lời thì xemnhư đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngànhquản lý của mình.

4. Phối hợp Sở Xây dựngtham mưu UBND tỉnh công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình đặc thù chuyênngành Giao thông tại địa phương.

5. Định kỳ hàng quý,trước ngày 25 của tháng cuối quý có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế - dự toánxây dựng các loại công trình chuyên ngành Giao thông với thành phần hồ sơ theoquy định hiện hành đến Sở Xây dựng để đơn vị này tổ chức lập và trình UBND tỉnhcông bố chỉ số giá xây dựng tham khảo trên địa bàn, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựngtheo quy định.

6. Tổ chức kiểm tracông tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm địnhthiết kế.

Điều7. Sở Công thương

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các côngtrình xây dựng chuyên ngành Công nghiệp: Công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện,đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạomáy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác trừ công trình côngnghiệp vật liệu xây dựng thuộc đối tượng tại khoản 2 Điều 4 Quy định này.

2. Được UBND tỉnh giaothực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng như khoản 2 Điều 4 đối vớicác dự án đầu tư chuyên ngành Công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này, trừtrường hợp đối với phần xây dựng (kiến trúc và kết cấu vỏ bao che) thì có tráchnhiệm gửi đến Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và thực hiện các quy định tạigạch đầu dòng thứ 4 và thứ 5 điểm a khoản 2 Điều 4.

3. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý chuyênngành thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án (các dựán thuộc chuyên ngành khác) yêu cầu. Nếu quá thời gian lấy ý kiến theo đề nghịcủa cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vị không có văn bản trả lời thì xemnhư đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngànhquản lý của mình.

4. Phối hợp Sở Xây dựngtham mưu UBND tỉnh công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình đặc thù chuyênngành Công nghiệp tại địa phương trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựngthuộc đối tượng tại khoản 2 Điều 4 Quy định này.

5. Định kỳ hàng quý,trước ngày 25 của tháng cuối quý có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế - dự toánxây dựng các loại công trình công nghiệp trừ công trình công nghiệp vật liệuxây dựng thuộc đối tượng tại khoản 2 Điều 4 Quy định này, với thành phần hồ sơtheo quy định hiện hành đến Sở Xây dựng để đơn vị này tổ chức lập và trình UBNDtỉnh công bố chỉ số giá xây dựng tham khảo trên địa bàn, đồng thời báo cáo BộXây dựng theo quy định.

6. Tổ chức kiểm tracông tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm địnhthiết kế.

Điều8. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thẩm định phương ánkinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụcho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Thẩm định báo cáođánh giá tác động môi trường đối với các dự án nằm trong danh mục phải lập báocáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ) quy địnhvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệmôi trường trừ các trường hợp theo quy định tại điểm n khoản 21 Điều 1 Nghị địnhsố 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khucông nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

3. Công bố công khaidanh mục những dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Đối với những dự ánkhông thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tưphải thực hiện đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảovệ môi trường, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP trình UBND cấp huyện để được đăng kýxác nhận trước khi trình duyệt dự án.

5. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý chuyênngành thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án yêu cầu.Nếu quá thời gian lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan đầu mối thẩm định dự ánmà đơn vị không có văn bản trả lời thì xem như đã thống nhất và chịu trách nhiệmvề lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành quản lý của mình.

6. Tham mưu UBND tỉnhthu hồi đất đúng quy định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo chủ trương củacấp có thẩm quyền.

Điều9. Sở Tài chính

1. Chủ trì tham mưu vàgiúp UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cácchính sách, chế độ của nhà nước về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư pháttriển trên địa bàn.

2. Đề xuất với UBND tỉnh,Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến các chính sách, chế độ quản lý tàichính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cần bổ sung, sửa đổi.

3. Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán và phương án phânbổ dự toán vốn ngân sách nhà nước. Tham gia thẩm định dự án về chủ trương đầutư, phương án tài chính và hiệu quả kinh tế của các dự án do tỉnh quản lý.

4. Đảm bảo đủ nguồn vốncho cơ quan Kho bạc Nhà nước theo kế hoạch được duyệt để Kho bạc Nhà nước thanhtoán cho các dự án.

5. Chủ trì phối hợp vớicác cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu thựchiện dự án về chấp hành chế độ, chính sách tài chính trong việc quản lý, sử dụngvốn ngân sách Nhà nước để có giải pháp tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm,quyết định thu hồi các khoản phải thu do chi sai chế độ.

6. Về quyết toán vốn đầutư:

a) Hướng dẫn đôn đốc,kiểm tra các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quyết toánvốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định;

b) Tổ chức thẩm traquyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc tỉnh quản lý;

c) Tổ chức thẩm tra vàphê duyệt quyết toán các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;

d) Tổng hợp tình hìnhquyết toán dự án hoàn thành thuộc địa phương quản lý, định kỳ 6 tháng (vào ngày20/7), hàng năm (vào ngày 30/01 năm sau ) báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo,kiểm tra việc chấp hành công tác quản lý vốn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đốivới cấp dưới theo phân cấp.

8. Phối hợp với Sở Xâydựng công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

9. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với lĩnh vực quản lý có liênquan thuộc các dự án đầu tư khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án yêu cầu. Nếuquá thời gian lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan đầu mối thẩm định dự án màđơn vị không có văn bản trả lời thì xem như đã thống nhất và chịu trách nhiệm vềlĩnh vực có liên quan do mình quản lý.

Điều10. Các sở, ban, ngành có liên quan

1. Các chuyên ngành vềsinh học; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; y tế; giáo dục; bảotồn, bảo tàng di tích, di sản văn hóa, cảnh quan; lao động, thương binh và xã hội;an ninh - quốc phòng; phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét và có ý kiếnbằng văn bản về các nội dung trong dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực domình quản lý khi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án yêu cầu. Nếu quá thờigian lấy ý kiến theo đề nghị của cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vịkhông có văn bản trả lời thì xem như đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnhvực có liên quan đến chuyên ngành quản lý của mình.

2. Đối với dự án bao gồmnhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sởlà một trong các Sở xây dựng chuyên ngành có chức năng quản lý loại công trìnhquyết định tính chất, mục tiêu của dự án.

Điều11. Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

1. Kho bạc Nhà nước tỉnhthực hiện và hướng dẫn các đơn vị Kho bạc trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốnngân sách Nhà nước các cấp trên địa bàn.

2. Thực hiện kiểm soátthanh toán theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước quy định.Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thựchiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình. Khobạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

3. Có ý kiến bằng vănbản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán,trả lời các thắc mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn. Phối hợp với chủđầu tư thu hồi số vốn đã thanh toán cho cá nhân, đơn vị do chi sai so với chế độquy định.

4. Định kỳ hàng tháng,hàng quý, năm gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựngcơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốnkhác của các dự án trên địa bàn tỉnh gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện,thành phố và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Điều12. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Giám sát các tổ chứctín dụng, tổ chức tài chính thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Huy động các nguồnvốn để cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn đối với các dự án đầu tư phát triểnvà sản xuất kinh doanh.

2. Cho vay vốn đối vớicác dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khả thi và có khả năng trả nợ, tạođiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn thực hiện các cơ hội đầu tư cóhiệu quả theo quy định. Phối hợp chủ đầu tư thu hồi vốn vay của các cá nhân,đơn vị sử dụng sai so với chế độ quy định.

3. Bảo lãnh vay, bảolãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thứcbảo lãnh ngân hàng khác theo quy định pháp luật.

4. Thẩm định phương ántài chính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặc không cho vay trướckhi người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án có nhu cầu vay vốntín dụng.

Điều13. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Tây Ninh

1. Phối hợp tham gia vớicác sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch vay vốntín dụng đầu tư phát triển hàng năm.

2. Thực hiện thẩm địnhphương án tài chính, phương án trả nợ của các dự án vay vốn tín dụng của Nhà nướcvà chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định này (trừ dự án nhóm A) trước khi trìnhcấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3. Đôn đốc, nhắc nhởcác chủ đầu tư quyết toán công trình đã hoàn thành đầu tư bằng nguồn vốn tín dụngđầu tư phát triển do Ngân hàng Phát triển trực tiếp cho vay, trình cấp có thẩmquyền quyết định phê duyệt theo quy định. Phối hợp chủ đầu tư thu hồi số vốn đãsử dụng sai so với chế độ quy định.

Điều14. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

1. Thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốnngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách (bao gồm các nguồn vốn: Tráiphiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn đầu tư từ nguồn thu để lạicho đầu tư nhưng không đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vaycủa ngân sách địa phương để đầu tư, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản Nhà nước)trên địa bàn do mình quản lý.

2. Dự án sử dụng vốnNhà nước ngoài ngân sách đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàndo mình quản lý (trừ các nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều này):

Chịu trách nhiệm thẩmđịnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựnglàm cơ sở để người quyết định đầu tư phê duyệt tùy thuộc vào từng trường hợp cụthể như sau:

a) Chủ trì thẩm địnhthiết kế cơ sở của dự án từ nhóm B trở xuống;

b) Phê duyệt thiết kếkỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước;

c) Phê duyệt thiết kếbản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

d) Đối với Báo cáokinh tế kỹ thuật thì chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xâydựng công trình.

3. Dự án sử dụng vốnkhác đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn do mình quản lý:

Chủ trì thẩm định thiếtkế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước, dự án chỉ yêu cầu lậpBáo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình công cộng, công trình có ảnh hưởngđến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng làm cơ sở để người quyết địnhđầu tư, chủ đầu tư phê duyệt, thẩm định.

4. Tổ chức kiểm tracông tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm địnhthiết kế.

5. Tổ chức thực hiệnvà định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư việc giám sát,đánh giá đầu tư các dự án để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh báocáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Định kỳ 06 tháng, cảnăm lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý gửiSở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

Điều15. Ủy ban Nhân dân cấp huyện

1. Chủ tịch UBND cấphuyện được quyết định đầu tư các dự án sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địaphương cấp huyện, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đốingân sách địa phương cấp huyện quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật Đầu tư côngnăm 2014 và được phân cấp quyết định đầu tư các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáokinh tế kỹ thuật sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

2. Giao Phòng Tàichính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hoặc đềxuất Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do cấphuyện quản lý.

3. UBND cấp huyện giaocho Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trên địabàn huyện, là cơ quan đầu mối thẩm định các dự án đầu tư; giao cho Phòng Kinh tếvà Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh (gọi chung làphòng chuyên môn về xây dựng) là cơ quan đầu mối thẩm định các dự án đầu tư xâydựng đối với các dự án quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 16 nhưsau:

a) Đối với các dự án đầutư công không có cấu phần xây dựng:

Giao Phòng Tài chính –Kế hoạch chủ trì thẩm định hoặc đề xuất UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩmđịnh dự án trước khi trình người quyết định đầu tư phê duyệt;

b) Đối với các dự án đầutư công có cấu phần xây dựng:

Giao Phòng Tài chính –Kế hoạch là đơn vị tham gia thẩm định các nội dung bao gồm: Việc tuân thủ các nộidung theo quyết định chủ trương đầu tư, việc đảm bảo tính hiệu quả và phân bổ kếhoạch đầu tư công làm cơ sở để phòng chuyên môn về xây dựng thẩm định dự ántrình người quyết định đầu tư phê duyệt đối với các dự án nhóm B và dự án trọngđiểm nhóm C;

c) Giao phòng chuyênmôn về xây dựng chủ trì thẩm định dự án hoặc đề xuất UBND cấp huyện thành lập Hộiđồng thẩm định dự án đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C. Trường hợpkhông thành lập Hội đồng thẩm định dự án, phòng chuyên môn về xây dựng có tráchnhiệm chủ trì thẩm định dự án sau khi gửi hồ sơ dự án đến Phòng Tài chính – Kếhoạch tham gia thẩm định theo điểm b khoản này.

4. Giao phòng chuyênmôn về xây dựng thực hiện nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản1 Điều này và khoản 1 Điều 16 thuộc mọi lĩnh vực xây dựng chuyên ngành như sau:

a) Chủ trì thẩm địnhthiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 3 bước;

b) Chủ trì thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế2 bước và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

5. UBND cấp huyện giaocho phòng chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sửdụng đối với công trình do mình chủ trì thẩm định thiết kế.

6. Khi dự án hoànthành đưa vào khai thác, sử dụng Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chứcthẩm tra báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán dự án đầu tư do mình quyếtđịnh đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Định kỳ hàng tháng,quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tưcho UBND tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, tổ chức thực hiện và địnhkỳ hàng quý báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư việc giám sát, đánh giá đầu tư các dựán thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp huyện hoặc được cấp trên phân cấp,ủy quyền quyết định đầu tư.

8. Thực hiện vai tròchủ đầu tư theo Điều 17 của Quy định này đối với các dự án được cơ quan cấptrên giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Định kỳ 06 tháng, cả năm chỉ đạo PhòngTài chính – Kế hoạch lập báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thànhthuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theoquy định.

9. Tham gia ý kiến vàchịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp của mình đối với các dự án đầu tư xây dựngvà báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên địa bàn do mình quản lýkhi được cơ quan đầu mối thẩm định dự án yêu cầu. Nếu quá thời gian lấy ý kiếntheo đề nghị của cơ quan đầu mối thẩm định dự án mà đơn vị không có văn bản trảlời thì xem như đã thống nhất và chịu trách nhiệm về lĩnh vực có liên quantrong phạm vi quản lý của mình.

Điều16. Ủy ban Nhân dân cấp xã

1. Chủ tịch UBND cấpxã được quyết định đầu tư các dự án sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địaphương cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đốingân sách địa phương cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật Đầu tư công năm2014 và được phân cấp quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không lớnhơn 3 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của cấp trên.

2. Thành lập Hội đồngthẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốncủa các dự án đầu tư công do cấp xã quản lý.

3. Đối với các dự án đầutư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc được phân cấp, ủy quyền quyết định đầutư, UBND cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 15tổ chức thẩm định làm cơ sở trước khi phê duyệt.

4. Trình cơ quanchuyên môn về xây dựng cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựngcông trình theo quy định tại khoản 4 Điều 15 làm cơ sở trước khi phê duyệt.

5. Khi dự án hoànthành đưa vào khai thác, sử dụng Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thẩmtra báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư do mình quyết địnhđầu tư theo quy định pháp luật hiện hành; đồng thời gửi báo cáo đến Phòng Tàichính – Kế hoạch huyện (hoặc thành phố Tây Ninh) để tổng hợp báo cáo UBND cấphuyện theo định kỳ.

Trường hợp đơn vị chứcnăng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã không đủ năng lực thẩm tra báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, UBND cấp xã có thể đề nghị PhòngTài chính - Kế hoạch huyện (hoặc thành phố Tây Ninh) thẩm tra báo cáo quyếttoán hộ.

6. Tổ chức thực hiệngiám sát, đánh giá đầu tư các dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư, định kỳhàng quý báo cáo về UBND cấp huyện trực tiếp quản lý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnhvà Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Đối với dự án quy địnhtại khoản 1 Điều này khi công trình đã hoàn thành, chuẩn bị tổ chức nghiệm thubàn giao đưa vào khai thác, sử dụng, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo đếnphòng chuyên môn về xây dựng cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thutheo quy định.

8. Định kỳ 06 tháng, cảnăm lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý gửiPhòng Tài chính – Kế hoạch huyện (hoặc thành phố Tây Ninh) để tổng hợp, báo cáoSở Tài chính theo quy định.

ChươngIV

TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA CÁC CHỦ THỂ KHÁC THAM GIA HOẠT ÐỘNG XÂY DỰNG

Điều17. Chủ đầu tư

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:

a) Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựngtrong trường hợp thiết kế 3 bước;

b) Trình Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm địnhvà người quyết định đầu tư được phân cấp theo Quy định này phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước.

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

Phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 3 bước và 2 bước.

3. Đối với công trìnhsử dụng nguồn vốn ngân sách, chủ đầu tư chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vậtchất nếu gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của dự án và thu hồi đầy đủ số vốnđầu tư đã thanh toán cho cá nhân, đơn vị do chi sai so với chế độ quy định.

4. Khi thay đổi chủ đầutư, chủ đầu tư mới được thay thế phải chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ công việcđầu tư của chủ đầu tư trước.

5. Chủ đầu tư có quyềnyêu cầu các cơ quan hữu quan của Nhà nước công bố công khai các quy định cóliên quan đến công việc đầu tư như quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên,nguồn nước, điện, giao thông vận tải, môi trường sinh thái, thông tin và truyềnthông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ di tích văn hóa, lịch sử, an ninh - quốcphòng để chủ đầu tư biết và thực hiện.

6. Báo cáo tình hìnhhoạt động của ban quản lý dự án vào ngày 05 tháng 10 hàng năm theo quy định hiệnhành của Bộ Xây dựng.

7. Chủ đầu tư có tráchnhiệm gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng chậm nhấtlà 10 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán dự án hoànthành đúng thời gian theo quy định gửi đến cơ quan thẩm tra quyết toán. Định kỳ06 tháng, cả năm lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạmvi quản lý và cuối năm tài chính lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơbản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

8. Chủ đầu tư tổ chứcthực hiện giám sát, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư từ giai đoạn chuẩn bịđầu tư đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo các quy địnhpháp luật; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật khi làm sai lệch kết quảnghiệm thu, sai lệch giá trị quyết toán, nghiệm thu khối lượng không đúng, saithiết kế và các hành vi vi phạm khác.

9. Định kỳ hàng tháng,quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tưcho UBND tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, tổ chức thực hiện và địnhkỳ hàng quý báo cáo người quyết định đầu tư cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư côngtác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do mình quản lý để Sở Kế hoạch và Đầutư tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Mua bảo hiểm côngtrình theo quy định của pháp luật.

11. Phối hợp với UBNDcấp huyện nơi triển khai thực hiện dự án tổ chức đánh giá, khảo sát, đo đạc đểlập dự án chuyên về giải phóng mặt bằng nhằm tạo ra quỹ đất sạch trước khi tiếnhành lập dự án đầu tư xây dựng.

12. Lập hồ sơ và thôngbáo đến cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng được phâncấp thẩm định thiết kế theo Quy định này thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thutrong quá trình thi công công trình và trước khi công trình hoàn thành, chuẩn bịbàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định hiện hành.

13. Gửi báo cáo côngtrình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đến cơ quan chuyên môn về xây dựngtrước đây đã thực hiện thẩm định thiết kế trong vòng 15 ngày làm việc kể từngày tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Đối với công trình sửdụng vốn Nhà nước, trong thời gian quy định nêu trên, chủ đầu tư đồng thời phảigửi báo cáo công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đến cơ quan thẩm traquyết toán.

14. Chỉ lựa chọn nhữngtổ chức, cá nhân được đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trêntrang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để tham giacác lĩnh vực sau: Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thí nghiệm chuyênngành xây dựng; giám sát chất lượng công trình xây dựng; kiểm định, giám địnhchất lượng công trình xây dựng; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng côngtrình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước(đối với các nhà thầu chính).

Điều18. Tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng

1. Đăng ký kinh doanhhoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy địnhpháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tương ứng vớiloại, cấp công trình và phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nướctrong mọi hoạt động xây dựng do mình thực hiện.

2. Chịu trách nhiệmtrước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, đặc biệtlà các nội dung kinh tế – kỹ thuật được xác định trong sản phẩm tư vấn của mìnhvà phải bồi thường thiệt hại do lỗi chủ quan của đơn vị mình gây ra.

3. Thực hiện chế độ bảohiểm nghề nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật. Phảicung cấp thông tin đầy đủ về năng lực hoạt động của doanh nghiệp cho Sở Xây dựng,Bộ Xây dựng quản lý theo quy định nhằm thuận tiện cho các chủ đầu tư biết và lựachọn.

4. Có trách nhiệm báocáo tình hình hoạt động tư vấn, cập nhật và thông tin về năng lực hoạt động củađơn vị cho Sở Xây dựng vào ngày 05 tháng 10 hàng năm.

5. Đối với các đơn vịtư vấn làm công tác thẩm tra dự án, thiết kế - dự toán, tổng mức đầu tư ngoàibáo cáo thẩm tra phải có bảng tính toán chi tiết kèm theo và không được chỉnh sửatrực tiếp trên hồ sơ được gửi để thẩm tra. Các đơn vị tư vấn quản lý điều hànhdự án, tư vấn giám sát phải có hồ sơ nhật ký công trình được ghi chép đầy đủ, kịpthời để xác định chính xác khối lượng thực hiện tại từng thời điểm cụ thể làmcơ sở cho công tác thanh, quyết toán công trình và hợp đồng trong hoạt động xâydựng.

Điều19. Doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thi công xây dựng

1. Đăng ký kinh doanhhoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện năng lực theo quy định pháp luật vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình.

2. Chịu trách nhiệmtrước pháp luật về chất lượng, an toàn công tác thi công xây lắp, vệ sinh môitrường của công trình đang thi công và an toàn của các công trình lân cận.

3. Trách nhiệm của cácdoanh nghiệp, cá nhân thi công xây dựng:

a) Khi hoạt động thicông xây lắp công trình phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, năng lực theo quy địnhhiện hành và phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong mọihoạt động xây dựng do mình thực hiện;

b) Chịu trách nhiệmtrước pháp luật và chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng giao nhậnthầu xây lắp và phải bồi thường thiệt hại do lỗi chủ quan của đơn vị mình gâyra;

c) Phải mua bảo hiểmcho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với ngườilao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3. Phí bảo hiểm đượctính vào chi phí sản xuất. Việc mua bảo hiểm là một điều kiện pháp lý trong hoạtđộng xây dựng của các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thi công xây dựng;

d) Nghiêm cấm cácdoanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong thi công xây dựng mua, bán tư cách phápnhân để tham gia dự thầu hay dàn xếp, mua, bán thầu hoặc thông đồng, móc ngoặcvới chủ đầu tư trong đấu thầu;

đ) Có trách nhiệm quyếttoán công trình xây dựng hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo hợpđồng thi công đã ký kết với chủ đầu tư; báo cáo tình hình hoạt động, cập nhậtvà thông tin về năng lực hoạt động của đơn vị cho Sở Xây dựng vào ngày 05 tháng10 hàng năm.

ChươngV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều20. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Sở Kếhoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, tổchức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư vàxây dựng trên địa bàn tỉnh theo Quy định này.

2. Giao Sở Xây dựng chủtrì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ rà soát, hệ thống hóa Quy địnhnày theo pháp luật hiện hành.

3. Các sở, ngành, BanQuản lý khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, chủ đầu tư, các tổ chứcvà cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm phản ánh những khó khăn,vướng mắc cho Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để các cơ quan này tham mưuUBND tỉnhxem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những vấn đề phát sinhhoặc chưa phù hợp với thực tế trong quá trình tổ chức thực hiện./.