1. Quyết định 11/2016/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Quảng Nam

Ngày 05 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Quảng Nam:

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11 / 2016/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 98/TTr-STNMT ngày 08 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Bãi bỏ Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về uỷ quyền phê duyệt lại giá khởi điểm và phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./ .

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, TN&MT;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMT TQ VN tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu VT, TH, NC, KTN, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐinh Văn Thu

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, trong các trường hợp sau:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

e) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

g) Giao đất ở tại đô thị cho hộ gia đình, cá nhân;

h) Giao đất ở tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

i) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá và không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là khách hàng hoặc người) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể:

- Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng;

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất không nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình;

b) Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Người làm việc trong đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của người đó; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; người trực tiếp ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 65 của Luật Đất đai;

2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

3. Đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật;

4. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 8 của Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện của thửa đất hoặc khu đất (gọi chung là thửa đất) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đất đã được giải phóng mặt bằng; đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi do sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh;

3. Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng (kể cả Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, tổ chức kinh tế khác) được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt.

3. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được thành lập để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với đất để thực hiện dự án có giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ thửa đất tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 500 tỷ đồng trở lên;

b) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn các huyện miền núi (gồm Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn) và các xã miền núi thuộc địa bàn các huyện còn lại mà tại địa bàn huyện nơi giao đất, cho thuê đất không có tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thì quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều này để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho từng dự án cụ thể.

5. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 3 Điều này gồm đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, xây dựng cùng cấp và cơ quan, tổ chức khác có liên quan là uỷ viên.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm, phê duyệt lại giá khởi điểm và công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

b) Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có quy mô diện tích từ 3.000 m2 trở lên.

đ) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

e) Dự án khai thác quỹ đất, phân lô làm nhà ở tại đô thị có quy mô diện tích từ 3.000 m2 trở lên.

2. Thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong các trường hợp sau:

a) Dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có quy mô diện tích dưới 3.000 m2.

b) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

c) Dự án khai thác quỹ đất, phân lô làm nhà ở tại đô thị có quy mô diện tích dưới 3.000 m2.

d) Dự án khai thác quỹ đất, phân lô làm nhà ở tại nông thôn.

Điều 7. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất gởi cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này phê duyệt.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);

b) Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng của thửa đất đấu giá;

d) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;

đ) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

e) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;

f) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;

g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;

h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);

i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 8. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

c) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

d) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

đ) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Điều 9. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Quy chế này quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá;

c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Điều 10. Xác định, phê duyệt và phê duyệt lại giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

1. Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất đấu giá (hoặc thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất) tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng phương án giá khởi điểm (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm theo quy định tại Điều 4 và 5, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện 02 (hai) bộ hồ sơ quy định tại điểm b, c, d và đ Khoản 3 Điều này để kiểm tra hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, Ban có liên quan cấp huyện thẩm định Phương án giá khởi điểm và lập thủ tục quy định tại điểm a, b, c, d, và đ Khoản 6 Điều này trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này;

3. Trường hợp giá khởi điểm của thửa đất đấu giá thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh thì trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào hồ sơ giao nộp của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, Ban có liên quan cấp huyện kiểm tra phương án giá khởi điểm và thống nhất đề xuất giá khởi điểm của thửa đất đấu giá gởi Sở Tài nguyên và Môi trường 02 (hai) bộ hồ sơ để thẩm định, hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề xuất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về giá khởi điểm của thửa đất đấu giá;

b) Dự thảo phương án giá khởi điểm hoặc Chứng thư định giá khởi điểm (đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá khởi điểm) và báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm của thửa đất đấu giá;

c) Phiếu thu thập thông tin về thửa đất cần xác định giá khởi điểm;

d) Phiếu khảo sát thị trường, thu thập thông tin về các bất động sản ở cùng khu vực có đặc điểm tương tự với thửa đất cần xác định giá khởi điểm; Sơ đồ vị trí điều tra thông tin về thửa đất hoặc bất động sản để so sánh.

đ) Bản sao: Quyết định thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kèm theo trích lục bản đồ địa chính, hoặc bản đồ địa chính, hoặc trích đo địa chính thửa đất; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định phê duyệt quy hoạch, kèm theo bản đồ phân lô chi tiết khu đất của cấp có thẩm quyền (nếu có) và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

4. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 3 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, các Sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra phương án giá khởi điểm của thửa đất đấu giá do UBND cấp huyện đề xuất, lập thủ tục gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, hồ sơ (01 bộ) gồm có:

a) Dự thảo Tờ trình về phương án giá khởi điểm của thửa đất được đấu giá, giá hạ tầng kỹ thuật, tài sản trên đất (nếu có);

b) Dự thảo phương án giá khởi điểm;

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm;

d) Chứng thư định giá khởi điểm, kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm (đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá khởi điểm).

đ) Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan đến thửa đất được đấu giá.

5. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Khoản 4 Điều này, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (do Sở Tài chính làm cơ quan thường trực) tổ chức thẩm định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá và gởi văn bản thẩm định về Sở Tài nguyên và Môi trường (02 bản chính).

6. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện nội dung Phương án giá khởi điểm và lập thủ tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hồ sơ (01 bộ) gồm có:

a) Tờ trình về phương án giá khởi điểm của thửa đất được đấu giá, giá hạ tầng kỹ thuật, tài sản trên đất (nếu có);

b) Dự thảo phương án giá khởi điểm;

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm;

d) Chứng thư định giá khởi điểm, kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm (đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá khởi điểm).

đ) Văn bản thẩm định phương án giá khởi điểm.

7. Căn cứ hồ sơ trình của cơ quan tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá đã được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

8. Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

9. Xác định lại giá khởi điểm:

a) Các trường hợp xác định lại giá khởi điểm:

Trường hợp thửa đất đã đăng tin, thông báo bán đấu giá lần thứ nhất mà không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc trường hợp bán đấu giá không thành mà nguyên nhân là do giá khởi điểm cao thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt lại giá khởi điểm để tổ chức lại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

Trước thời điểm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm điều tra khảo sát giá đất chuyển nhượng phổ biến thực tế trên thị trường tại khu vực lân cận, nếu giá đất phổ biến tại khu vực lân cận có biến động tăng trên 20% so với giá khởi điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại giá khởi điểm trước khi tổ chức đấu giá.

b) Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi điểm và thẩm quyền phê duyệt lại giá khởi điểm được thực hiện tương tự như quy định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.

10. Tuỳ theo đặc điểm của từng thửa đất và tình hình thực tế, biến động của giá đất trên thị trường tại địa phương, trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thoả thuận với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định bước giá phù hợp với từng thửa đất. Bước giá này phải được ghi trong quy chế cụ thể hoặc nội quy đấu giá.

Điều 11. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu; thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần; thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo nguyên tắc khách quan, trung thực và xác định đơn vị trúng thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, khi hết thời gian mời thầu mà chỉ có một đơn vị đăng ký dự thầu thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này quyết định giao cho một đơn vị cụ thể có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật để thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc tiếp tục tổ chức lại việc đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất gồm những nội dung chính như sau:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Vị trí, diện tích thửa đất đấu giá (trường hợp nhiều thửa đất thì lập phụ lục hồ sơ chi tiết đính kèm);

c) Giá khởi điểm bán đấu giá;

d) Thời gian, địa điểm thực hiện cuộc bán đấu giá;

đ) Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá theo phương án đã được phê duyệt;

e) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá theo phương án đã được phê duyệt;

g) Mức thu phí đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo phương án đã được phê duyệt;

h) Phương thức thu và xử lý tiền đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước; phương thức, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc bán đấu giá;

i) Thời hạn, địa điểm và phương thức bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá;

k) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.

4. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong trường hợp phương án đấu giá quyền sử dụng đất có phương thức giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc trong trường hợp có báo cáo của cơ quan tài nguyên và môi trường đề xuất giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Niêm yết, thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất

1. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày kết thúc đăng ký đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ít nhất 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 (ba) ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời niêm yết công khai việc bán đấu giá tại trụ sở làm việc của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá, niêm yết tại địa điểm tổ chức bán đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất đưa ra đấu giá.

Trường hợp các thửa đất được tổ chức bán đấu giá lần thứ hai trở đi (không áp dụng cho các thửa đất điều chỉnh giảm giá khởi điểm), thì thời hạn thông báo công khai việc bán đấu giá chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày kết thúc đăng ký đấu giá và ít nhất là 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 (ba) ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Nội dung thông báo và niêm yết công khai gồm:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá;

b) Địa điểm, diện tích, kích thước và mốc giới thửa đất;

c) Mục đích sử dụng đất hiện tại; quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất hoặc cho thuê đất; quy hoạch xây dựng chi tiết, điều lệ quản lý xây dựng;

d) Thời gian, địa điểm đăng ký và tiến hành cuộc bán đấu giá;

đ) Giá khởi điểm và các thông tin khác (nếu có) liên quan đến thửa đất đưa ra đấu giá.

Điều 13. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Các khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đã thông báo công khai.

2. Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu ban hành của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất);

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản (nếu đấu giá trọn khu đất gồm nhiều thửa đất ở cho người mua để kinh doanh bất động sản);

c) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân của khách hàng tham gia đấu giá (đối với tổ chức tham gia đấu giá thì người đại diện hợp pháp của tổ chức đó cung cấp bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân);

d) Bản chính văn bản uỷ quyền có chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp khách hàng tham gia đấu giá không dự và uỷ quyền cho người khác);

đ) Bản sao có chứng thực: giấy nộp tiền đặt trước (nếu chuyển khoản hoặc bảo lãnh ngân hàng), phiếu thu tiền đặt trước (nếu nộp tiền mặt);

e) Các giấy tờ khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này;

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các giấy tờ trên cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trước thời điểm kết thúc đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, ít nhất là 02 ngày làm việc.

3. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được cử một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được cử một đơn vị tham gia đấu giá.

4. Khách hàng đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp phí đấu giá và khoản tiền đặt trước:

a) Mức thu phí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

b) Khoản tiền đặt trước do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thoả thuận quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của thửa đất bán đấu giá.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tài khoản của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trước thời điểm tổ chức phiên đấu giá tối đa là 04 (bốn) ngày làm việc. Trước ngày tổ chức phiên bán đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý đảm bảo an toàn số tiền này cho đến khi nộp vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả lại cho khách hàng.

5. Xử lý tiền đặt trước:

a) Khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì số tiền đặt trước được tính vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước. Đơn vị thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trả lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

Khách hàng không trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không vi phạm các nội dung quy định tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, thì được nhận lại khoản tiền đặt trước ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc hoặc chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhưng rút lại hồ sơ đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1, Điều này.

c) Khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;

Khách hàng trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

Khách hàng vi phạm Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất như có sự thông đồng, ghìm giá, ép giá hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá tại phiên đấu giá đó, thì khoản tiền đặt trước của khách hàng thuộc về đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 14. Hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành đấu giá (được ghi trong Quy chế hoặc Nội quy tại cuộc bán đấu giá):

1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu kín.

3. Các hình thức khác do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thoả thuận quy định, nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 15. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 16. Trình tự tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Người điều hành cuộc bán đấu giá: Là đấu giá viên của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quyết định cử ra để điều hành cuộc đấu giá.

2. Cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:

a) Mở đầu cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, người điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất; công bố danh sách người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; giới thiệu thửa đất bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá;

b) Người điều hành cuộc bán đấu giá yêu cầu người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trả giá, người điều hành cuộc bán đấu giá thông báo công khai về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Nếu sau ba lần, người điều hành cuộc bán đấu giá nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì người điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được quyền sử dụng đất bán đấu giá. Sau khi người điều hành cuộc bán đấu giá công bố, người mua được quyền sử dụng đất bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất bán đấu giá.

Trong trường hợp giá trả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành.

Trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được quyền sử dụng đất bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được quyền sử dụng đất bán đấu giá.

3. Diễn biến của cuộc bán đấu giá phải được ghi vào biên bản bán đấu giá quyền sử dụng đất. Biên bản bán đấu giá quyền sử dụng đất phải có chữ ký của người điều hành cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự cuộc bán đấu giá (nếu có).

4. Kết quả cuộc bán đấu giá được ghi vào Sổ đăng ký bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất thành thì người điều hành cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất bán đấu giá.

Điều 17. Xử lý tình huống trong cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Khách hàng tham gia đấu giá nhưng trả giá bằng lời nói thấp hơn giá tối thiểu phải trả do người điều hành cuộc bán đấu giá công bố theo từng vòng đấu thì không được quyền tham gia đấu giá ở các vòng đấu tiếp theo, khách hàng đó được mời ra khỏi phòng đấu giá.

Trường hợp đấu giá bằng hình thức ghi phiếu, nếu khách hàng ghi số tiền bằng chữ và bằng số không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ làm căn cứ để xem xét tiếp tục tham gia đấu giá ở vòng tiếp theo. Nếu số tiền ghi bằng chữ không khớp thấp hơn giá khởi điểm do người điều hành cuộc bán đấu giá công bố theo từng vòng đấu thì trường hợp này không hợp lệ, khách hàng này được mời ra khỏi phòng đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả:

a) Tại cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, khách hàng trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá công bố khách hàng trúng đấu giá thửa đất đã đấu giá thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trường hợp không có khách hàng trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

b) Khách hàng trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả thì bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

3. Từ chối mua quyền sử dụng đất:

a) Tại cuộc bán đấu giá, khi người điều hành cuộc bán đấu giá đã công bố khách hàng trúng đấu giá:

Trường hợp đấu giá bằng lời nói, mà khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ chối mua thì thửa đất được bán cho khách hàng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của khách hàng từ chối mua quyền sử dụng đất.

Trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu, mà khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ chối mua nhưng có từ 02 (hai) khách hàng trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của khách hàng từ chối mua thì thửa đất được bán cho 01 (một) trong 02 (hai) khách hàng trả giá liền kề đó, người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Trường hợp khách hàng trả giá liền kề nêu tại điểm a, Khoản 3, Điều này cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của khách hàng từ chối mua quyền sử dụng đất thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

c) Trường hợp, khách hàng trả giá liền kề không đồng ý mua quyền sử dụng đất thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

4. Trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu, nếu không có khách hàng nào yêu cầu đấu giá tiếp và có từ hai khách hàng trở lên cùng trả giá cao nhất thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức đấu giá tiếp giữa những khách hàng cùng trả giá cao nhất để chọn ra khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu không có khách hàng trả giá cao hơn thì người điều hành cuộc bán đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Chỉ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi có từ 02 khách hàng trở lên đăng ký tham gia đấu giá cùng 01 (một) thửa đất. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp đấu giá không thành, phải tổ chức lần 2 (hai) thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành việc đăng tin, thông báo và tổ chức bán đấu giá lần 02 (hai). Nếu tại lần 02 (hai) mà chỉ có 01 (một) khách hàng đăng ký, tham gia đấu giá (không nhất thiết phải là khách hàng lần đầu tham gia) và trả giá không thấp hơn mức giá khởi điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập văn bản, kèm các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá (cả 02 lần tổ chức đấu giá) đề nghị cơ quan tài nguyên và môi trường trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này xem xét nếu không có dấu hiệu bất thường trong cuộc bán đấu giá thì quyết định bán cho khách hàng đăng ký, tham gia cuộc bán đấu giá đó.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này không thống nhất bán cho khách hàng trên, thì phải có văn bản phản hồi để đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và khách hàng trên được biết.

6. Trường hợp, tại cuộc bán đấu giá có những diễn biến không bình thường, như: Có dấu hiệu của hiện tượng ghìm giá, ép giá, thông đồng, có thể gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có sự trao đổi thỏa thuận để xử lý thích hợp hoặc dừng cuộc bán đấu giá.

7. Trường hợp trong cuộc bán đấu giá mà có một hoặc một số khách hàng vi phạm nội quy, quy chế đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá, không còn đủ 02 khách hàng có quyền để tiếp tục đấu giá thì cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đó coi như không thành. Khách hàng không vi phạm được nhận lại phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

Điều 18. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:

a) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

c) Hồ sơ thửa đất đấu giá;

d) Hợp đồng thuê tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá và Biên bản kết quả bán đấu giá thành công quyền sử dụng đất.

3. Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Quy chế này ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

b) Vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có);

c) Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất (nếu có); phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá: theo thông báo của cơ quan Thuế trên cơ sở quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

đ) Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá;

e) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 19. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trừ việc nộp tiền sử dụng đất và tiền mua tài sản trên đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước), cụ thể như sau:

a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

b) Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau:

- Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;

- Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

- Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

- Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền (kể cả tiền đặt trước) theo giá trị của thửa đất trúng đấu giá vào Kho bạc nhà nước. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì coi như từ chối nhận quyền sử dụng đất. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét, huỷ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

d) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo của cơ quan Thuế. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn lại, thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

đ) Sau khi nộp đủ số tiền theo giá trị của thửa đất trúng đấu giá vào Kho bạc Nhà nước, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

2. Nộp tiền sử dụng đất và tiền mua tài sản trên đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 20. Ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

1. Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

3. Khi bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế có biến động tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá; được sự thống nhất của khách hàng trúng đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số tiền sử dụng đất mà khách hàng trúng đấu giá phải nộp.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký đấu giá, trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Quyền:

a) Được khảo sát, kiểm tra thực địa đối với thửa đất bán đấu giá trước khi tham gia đấu giá;

b) Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận đất, xác lập quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định;

c) Được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Được quyền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong thửa đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài thửa đất để phục vụ cho việc sử dụng đất;

đ) Có quyền khiếu nại, tố cáo nếu có căn cứ cho rằng người điều hành cuộc bán đấu giá hoặc đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện không đúng các quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Nghĩa vụ:

a) Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi tham gia đấu giá;

b) Nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và nộp lệ phí trước bạ đất theo quy định;

c) Sử dụng đất đúng mục đích; xây dựng nhà ở, công trình và dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong thời hạn quy định của pháp luật đất đai;

d) Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức), UBND cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân), UBND cấp xã (trường hợp đấu giá quỹ đất công ích, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn) để ký hợp đồng thuê đất đối với đất thuê;

đ) Chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng trong quá trình sử dụng đất.

Điều 22. Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá.

Đối với các khoản chi khác chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước quy định thì thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định chi, nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trả cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động đấu giá:

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quản lý, sử dụng nguồn thu đúng mục đích, có trách nhiệm lập dự toán sử dụng và báo cáo quyết toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kinh phí thực hiện xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (kể cả thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện) và kinh phí kiểm tra, thẩm định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước;

5. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo cơ chế điều hành ngân sách hiện hành của Uỷ ban nhân cấp tỉnh quy định và tại Điều 1, Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 23. Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Xử lý vi phạm:

a) Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cố ý làm trái các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bồi thường các thiệt hại gây ra.

b) Khách hàng tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có hành vi vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá.

b) Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tố cáo, khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; tổ chức thực hiện hoặc lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất lập phương án xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến thửa đất bán đấu giá cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời cử đại diện tham dự cuộc đấu giá do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức;

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá, bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá, giải quyết biến động tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá và xử lý các trường hợp vi phạm trong cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Ban hành quy chế cụ thể hoặc nội quy bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định để áp dụng trong cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Giới thiệu cho khách hàng biết các thửa đất bán đấu giá, hướng dẫn thủ tục khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác nhận về các đối tượng được tham gia đấu giá và các đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 2 Quy chế này;

d) Tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản; thông báo kết quả đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã khảo sát, kiểm tra phương án giá khởi điểm của thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trình (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) và thống nhất đề xuất giá khởi điểm gởi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm hoặc phê duyệt lại giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này);

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất,phê duyệt giá khởi điểm, phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này;

c) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, đúng thời hạn và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền;

e) Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) định kỳ 06 tháng một lần về tình hình và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, những tồn tại, vướng mắc phát sinh và những đề xuất giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, các Sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra phương án giá khởi điểm của thửa đất đấu giá do Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề xuất (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có), lập thủ tục gởi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm hoặc phê duyệt lại giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này);

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan (nếu có) thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng, hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này);

c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương; thống kê, tổng hợp tình hình và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm trên địa bàn tỉnh để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo;

d) Lập thủ tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

e) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương và đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định;

5. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thanh toán các khoản phí, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tạm ứng, hoàn trả và thanh toán, quyết toán số vốn ngân sách tỉnh ứng cho các dự án đấu giá (nếu có);

c) Tổng hợp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư theo quy định;

6. Cơ quan Thuế theo dõi hướng dẫn và đôn đốc các khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện xử phạt nếu chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Các trường hợp giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất đã tổ chức đấu giá thành công trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành nhưng chưa phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện theo các quy định trước đó.

2. Đối với các thửa đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đang trong quá trình thực hiện tổ chức bán đấu giá theo Quy chế trước đó (đã đăng tin, thông báo bán đấu giá và chốt danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá) thì thực hiện theo Quy chế trước đó.

3. Đối với các thửa đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm mà giá khởi điểm này phù hợp với giá phổ biến trên thị trường nhưng chưa tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thì tiếp tục thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm đã được phê duyệt, còn những nội dung khác thì thực hiện theo Quy chế này.

4. Đối với những thửa đất còn lại của dự án chưa phê duyệt giá khởi điểm hoặc đã phê duyệt giá khởi điểm nhưng đến nay giá khởi điểm không còn phù hợp với giá phổ biến trên thị trường và chưa tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thì áp dụng thực hiện theo Quy chế này.

5. N

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

2. Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦYBAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

CăncứLuậtTổchứcHộiđồngnhândânvàỦybannhândânngày26/11/2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căncứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

CăncứNghịđịnhsố 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004củaChínhphủvềthihành Luật Đất đai;

CăncứNghịđịnhsố 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010củaChínhphủvềbánđấugiá tài sản;

Căncứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

CăncứThôngtưsố 23/2010/T T-BTPngày06/12/2010củaBộtrưởngBộTư phápQuyđịnhchitiếtvàhướngdẫnthựchiệnNghịđịnhsố17/2010/NĐ-CPngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềbán đấu giá tài sản;

Căncứ Thôngtưsố 48/2012/T T-BTCngày16/3/2012củaBộtrưởngBộTài chínhvềhướngdẫnviệcxácđịnhgiákhởiđiểmvàchếđộtàichínhtronghoạtđộngđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 02/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh về việc banhành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địabàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, các tổ chức,doanh nghiệp và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
CHỦTỊCH

NguyễnVănVịnh

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAOĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI(Ban hành kèm theo Quyết định số12/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của Ủy bannhândântỉnhLào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.Quychếnàyquyđịnhvềđấugiáquyềnsửdụngđấtđểgiaođấtcóthutiềnsử dụngđấthoặcchothuêđất(gọitắtlàđấugiáquyềnsửdụngđất)đượcápdụngthốngnhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.Cácnộidungkháccóliênquanvềđấugiáquyềnsửdụngđất;quyềnsửdụngđất và tài sản khác gắn liền với đất không quy định trong Quy chế này thì thựchiện theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cáccơquan,tổchức,hộgiađình,cánhânliênquanviệctổchứcđấugiáđểNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về đất đai có nhu cầu sử dụng đất đểthực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Việcđấugiáquyềnsửdụngđấtđượcthựchiệntheonguyêntắccôngkhai, liên tục, khách quan, trung thực,bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2.MọicuộcđấugiáquyềnsửdụngđấtđềuphảidoĐấugiáviênđiềuhànhtheođúngtrìnhtự,thủtụcquyđịnh,trừtrườnghợpđặcbiệtquyđịnhtạiĐiều20củaNghịđịnhsố17/2010/NĐ-CPngày04tháng3năm2010củaChínhphủvềbánđấugiá tài sản và các trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 4. Thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1.Ủy bannhândântỉnhquyếtđịnhgiaođất,chothuêđấttheohìnhthứcđấugiá đốivớiđấtgiaochotổchứctrongnước,người ViệtNamđịnhcưởnước ngoài;tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Ủyban nhân dân huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết địnhgiao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với đất giao cho hộ gia đình,cá nhân ngườiViệt Nam ở trong nước.

3. Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) quyếtđịnhchothuêđấttheohìnhthứcđấugiáđốivớiđấtthuộcquỹđấtnôngnghiệp sửdụngvàomụcđíchcôngíchcủaxã,phường,thịtrấnđểsảnxuấtnôngnghiệp,lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

4.Địnhmứcgiaođất,chothuêđấtvàthờihạngiaođất,chothuêđấtdocơquannhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 5. Điều kiện của các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đãcó quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạchxâydựngđiểm dâncưnôngthôn;quyhoạch xâydựngchi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Cóphương án giá khởi điểm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Có phương ánđấu giá quyềnsửdụngđất đãđượcỦybannhândâncấp cóthẩmquyền phê duyệt và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chứcđược giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

1.Tổchứcđượcgiaothựchiệnđấugiáquyềnsửdụngđấtlàtổchứcbánđấugiáchuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức bán đấu giá) theo quy định tại Nghị địnhsố17/2010/NĐ-CPngày04tháng3năm2010củaChínhphủvềbánđấugiátàisản

2.Hộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđấttrongtrườnghợpđặcbiệt(sauđâygọitắt là Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất):

a)Hộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtđượcthànhlậptrongcáctrườnghợpsau:

- Quyềnsử dụng đất có giá trị lớn: Giá khởi điểm cho toàn bộ dự án hoặc khu đất từ 300tỷ đồng trở lên;

- Quyềnsử dụng đất phức tạp theo quy định của pháp luật.

b) ThẩmquyềnquyếtđịnhthànhlậpvàthànhphầnHộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđất:ThựchiệntheoquyđịnhtạiThôngtưsố48/2012/TT-BTCngày16/3/2012 củaBộtrưởngBộTàichínhvềhướngdẫnviệcxácđịnhgiákhởiđiểmvàchếđộtài chínhtronghoạtđộngđấugiáquyềnsửdụngđấtđểgiaođấtcóthutiềnsửdụngđấthoặc cho thuê đất.

Điều 7. Cơ quan tổ chức thực hiện việc ký hợp đồng bán đấugiá quyền sử dụng đất với tổ chức bán đấu giá

1.Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấphuyện thực hiện lựa chọn ký kết hợp đồngvớitổchứcbánđấugiáquyđịnhtạiĐiều6củaQuychếnàyđểtổchứcđấugiá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền.

TrongtrườnghợpchưathànhlậptổchứcpháttriểnquỹđấtthìỦybannhândân cấpcóthẩmquyềngiaođất,chothuêđấtủyquyềnchocơquantàichínhcùngcấp thực hiện xử lý việc đấu giá quyền sửdụng đất (sau đây gọi chung là cơ quan được giaoxửlýviệcđấugiáquyềnsửdụngđất)lựachọnkýkếthợpđồngvớitổchứcbán đấu giá để thực hiện việc đấu giá quyềnsử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.CơquanđượcgiaoxửlýviệcđấugiáquyềnsửdụngđấtkýhợpđồngđấugiáquyềnsửdụngđấttheoquyđịnhtạiĐiều13củaQuychếnàyđểthựchiệnviệcđấu giá,thutiềnđấugiáquyềnsửdụngđấtcủangườithamgiađấugiávàcótráchnhiệmthanh toán khoản phí đấu giá cho tổ chức bán đấu giá đã ký hợp đồng.

Điều 8. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụngđất

Các đốitượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá quyền sửdụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

1. Cóđơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu tại hồ sơ do tổ chức bán đấu giáphát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụngđất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá quyền sử dụngđất.

2. Điềukiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

a) Đốivới tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặcphương án đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Đốivới hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thựchiệndựánhoặcphươngánđầutưtheoquyđịnhcủaphápluật.Trừtrườnghợp đấugiáquyềnsửdụngđấtđốivớidiệntíchđấtđãchiathửađểlàmnhàởcủahộgiađình, cá nhân.

3. Đốivới một (01) thửa đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân thamgiađấugiá(theohộkhẩu);mộttổchứcchỉđượcmộtđơnvịthamgiađấugiá;cóhaidoanhnghiệptrởlêncùngthuộcmột Tổngcôngtythìchỉđượcmộtdoanh nghiệpthamgiađấugiá;Tổngcôngtyvớicôngtythànhviên,côngtymẹvàcông ty con, doanh nghiệp liên doanh với mộtbên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều 9. Đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụngđất

1.Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vidân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá khôngnhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2.Người đang làm việc trong tổ chức bán đấu giá và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anhchị, em ruột của những người đó; người trực tiếp tham gia xác định, phê duyệtgiá khởi điểm, người ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.Người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 10. Hội đồng giám sát đấu giá quyền sử dụng đất

1.Hộiđồnggiámsátđấugiáquyềnsửdụngđấtthựchiệnviệcgiámsátcáccuộcđấugiáquyềnsửdụngđấtdotổchứcbánđấugiáthựchiệntheoquyđịnh;Kiếnnghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về đấugiáquyềnsửdụngđấtđểtránhlãngphí,thấtthoátvốnvàtàisảncủaNhànước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củatổ chức và công dân.

2.Hộiđồnggiámtđấugiáquyềnsdụngđấtcấptỉnhthựchiệngiámsát cáchoạt động đấu giá quyềnsdụngđất thuộcthẩm quyền cấp tỉnh vàc huyện,thànhphố.

3. Hộiđồng giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện giám sát các hoạt độngđấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền và việc đấu giá đối với đất thuộc quỹđất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sảnxuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

4. ViệctchứcthựchiệngiámttừngcuộcđấugiádochtịchHộiđồngquyếtđịnh.

Điều 11. Thẩm quyền quyết định và thành phần Hội đồng giám sát đấu giáquyền sử dụng đất

1. Hộiđồng giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Chủ tịchỦyban nhân dân tỉnh quyết định thànhlập Hộiđồnggiám sát đấu giá quyềnsửdụngđấttheođềnghịcủaGiámđốcSở Tàichính.Thànhphầnbaogồm: LãnhđạoSởTàichínhlàmchủtịchHộiđồng;cácthànhviênlàđạidiệncủacáccơ quan:SởTàinguyênvàMôitrường,SởTưpháp,Côngantỉnh,Cụcthuếtỉnhvàcác cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Hộiđồng giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện

ChủtịchỦybannhândânhuyệnquyếtđịnhthànhlậpHộiđồnggiámsátđấugiáquyềnsửdụngđấttheođềnghịcủaTrưởngPhòngTàichính-Kếhoạch.Thànhphầnbaogồm:LãnhđạoPhòng Tàichính-KếhoạchlàmchủtịchHộiđồng;cácthành viênlàđạidiệncủacáccơquan:PhòngTàinguyênvàMôitrường,PhòngTưpháp, Công an huyện, Chi cục thuế và cácđơn vị có liên quan.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦTỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 12. Giá khởi điểm, bước giá để đấu giá

1.Giá khởi điểm để đấu giá.

SởTàichínhchủtrìphốihợpvớicácSở,ngànhcóliênquanxácđịnhgiákhởi điểmcủatừngthửađấttrìnhChủtịchỦybannhândântỉnhquyếtđịnhtheoquyđịnh tạiThông tư số 48/2012/TT-BTCngày 16/3/2012 của BộTài chính.

2. Bướcgiá để đấu giá:

a) Bướcgiá được áp dụng trong các vòng đấu giá;

b) Bướcgiá do tổ chức bán đấu giá và cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyềnsửdụngđấtthốngnhấtphùhợpvớitừngcuộcđấugiá.Đấugiáviêntrongkhi điều hành cuộc đấu giá có thể điều chỉnhbước giá (có sự đồng ý của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá) cho phù hợp vớitừng vòng đấu giá.

Điều 13. Hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất

1.Hợpđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtđượckýkếtgiữatổchứcbánđấugiávàcơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hợpđồng đấu giá quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và có các nội dungchính sau đây:

a)Tên,địachỉcủacơquanđượcgiaoxửlýviệcđấugiáquyềnsửdụngđất;Tên,địa chỉ của tổ chức bán đấu giá;

b) Môtả thửa đất, diện tích, tờ bản đồ, địa chỉ;

c)Giá khởi điểm của thửa đất;

d)Thời hạn, địa điểm tổ chức đấu giá;

đ) Thờigian,địađiểmtổchứcchokháchhàngxemthửađấttrênquyhoạchvà thực địa;

e) Thờihạn,địađiểm,phươngthứcthanhtoántiềnbánđấugiáquyềnsửdụngđất trong trường hợp đấu giá thành;

g) Thờihạn,địađiểm,phươngthứcgiaoquyềnsửdụngđấtchokháchhàng trúng đấu giá;

h)Phí,chiphíbánđấugiáquyềnsửdụngđấttrongtrườnghợpđấugiáthànhvà chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đấttrong trường hợp đấu giá không thành thực hiệntheoquyđịnhtạiChươngIV- Thôngtư số48/2012/TT-BTCngày16/3/2012của BộTài chính;

i)Quyền và nghĩa vụ của các bên;

k)Tráchnhiệm do vi phạm hợp đồng;

l)Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

3.Khikýkếthợpđồngđấugiáquyềnsửdụngđất,cơquanđượcgiaoxửlýviệcđấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức bán đấu giá hồ sơvềcácthửađấtđượcđưarađấugiávàchịutráchnhiệmtrướcphápluậtvềhồsơđó.Hồ sơ bao gồm:

a)Quyếtđịnhphêduyệtquyhoạchsửdụngđấtchitiết hoặckếhoạchsửdụngđấtchitiếtcủakhuđấtđấugiá;quyhoạchchitiếtxâydựngđượccấpcóthẩmquyền phê duyệt;

b) Quyếtđịnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

c)Quyết định phê duyệt phương án giá khởi điểm;

d) Bảnđồ địa chính hoặc bản đồ quy hoạch chi tiết; mặt bằng phân thửa được duyệt.

4.Tổchứcbánđấugiácótráchnhiệmkiểmtratínhchínhxáccủacácthôngtin về hồ sơ do cơ quan được giao xử lýviệc đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp.

Điều 14. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá quyền sửdụng đất

1. Tổchứcbánđấugiácótráchnhiệmthôngbáoítnhất02lầntrởlên,mỗilần cách nhau 03 ngày trên các phương tiệnthông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyềnhình Lào Cai hoặc Báo Lào Cai hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác; Cổngthông tin điện tử tỉnh Lào Cai) và niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất tạitrụ sở của mình, trụ sở cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sửdụng đất, tại nơi tổ chức đấu giá và Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất đấu giá, thời hạn: Ba mươi(30) ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

2.Nộidungniêmyếtvàthôngocôngkhaiviệcđấugiáquyềnsdụngđấtgồm:

a)Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá;

b)Thời gian, địa điểm đấu giá;

c) Địađiểm thửa đất được đấu giá;

d) Diệntích, kích thước, mốc giới của thửa đất được đấu giá;

đ) Giákhởi điểm của từng thửa đất được đấu giá;

e) Mụcđích sử dụng hiện tại của thửa đất được đấu giá;

g)Quy hoạch chi tiết của thửa đất được đấu giá;

h) Mụcđích sử dụng theo quy hoạch của thửa đất được đấu giá;

i)Thời hạn sử dụng của thửa đất được đấu giá;

k)Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ thửađất được đấu giá;

l)Thời gian xem thửa đất được đấu giá;

m)Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá;

n) Nhữngthông tin cần thiết khác liên quan đến thửa đất được đấu giá.

3.Cơquanđượcgiaoxửlýviệcđấugiáquyềnsửdụngđấtcótráchnhiệmphối hợpvớitổchứcbánđấugiátổchứcchokháchhàngxemvềthửađấtđượcđưarađấu giátrênbảnđồquyhoạchvàthựcđịa.Thờigianchoxemtừkhiniêmyếtthôngbáo đấu giá đến trước khi tổ chức cuộc đấugiá quyền sử dụng đất hai (02) ngày.

Điều 15. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1.NgườithamgiađấugiácóđủđiềukiệntheoquyđịnhtạiĐiều8củaQuychếnàythựchiệnđăngkývàhoàntấtthủtụcđăngkýtrongthờihạndotổchứcđấubánđấu giá hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

2.Người tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a)Phí tham gia đấu giá:Thực hiện theoquy định pháp luật về phí, lệ phí;

b) Tiềnđặttrước:Khiđăngkýthamdựđấugiáquyềnsửdụngđất,tổchức,hộ gia đình, cá nhân phải nộp một khoản tiềnđặt trước cho tổ chức bán đấu giá hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, cụthể:

STT

Giá trị thửa đất, lô đất theo giá khởi điểm

Mức thu (% theo giá khởi điểm của thửa đất, lô đất)

1

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

15%

2

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

13%

3

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

11%

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

9%

5

Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng

7%

6

Trên 300 tỷ đồng

5%

Trườnghợpngườithamgiađấugiáquyềnsửdụngđấtlàngườitrúngđấugiáthìkhoản tiền đặt trước được trừ vào số tiền sử dụng đất mà người đó phải nộp chocơ quan nhà nước.

c) Tổchứcbánđấugiá,Hộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtchỉđượcthutiềnđặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn bốn(04) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Điều 16. Tổ chứccuộc đấu giá

1. Địađiểm đấu giá

Cuộcđấu giá quyền sử dụng đất có thể được tổ chức tại trụ sở của tổ chức bán đấugiá, tại nơi có đất hoặc tại một địa điểm khác theo thỏa thuận của tổ chức bánđấu giá và cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2.Hình thức đấu giá

Tổ chứcbán đấu giá, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có thể lựa chọn một trong cáchình thức đấu giá sau để tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Đấugiá trực tiếp bằng lời nói;

b) Đấugiá bằng bỏ phiếu.

Điều 17. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá quyền sửdụng đất

1. ViệctiếnhànhcuộcđấugiátàisảnphảituântheothủtụcbánđấugiátàisảnquyđịnhtạiĐiều34củaNghịđịnhsố 17/2010/NĐ-C P,QuychếnàyvàNộiquydotổ chức bán đấu giá tài sản quy định.

2.Thủ tục mở cuộc bán đấu giá:

-Đếngimcuộcđấugiá,Đấugiáviên,ngườiđiềuhànhcuộcđấugiácủa Hộiđồngđấugiáquyềnsdụngđất(sauđâygọichunglàngườiđiềuhànhcuộc đấugiá)giớithiệubảnthân,ngưigiúpviệcvàcthànhviêncủatchứcnđấu giá(nếucó);

-Côngbốdanh sách người đăng kýtham giađấu giá và tiến hành điểm danh người tham gia đấu giá để xác định ngườiđủ điều kiện tham gia đấu giá;

- Giớithiệu toàn bộ thông tin về thửa đất đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, thông báobước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

- Giảiđáp các vấn đề những người tham dự cuộc đấu giá quan tâm;

-Côngbốthànhphầncủa Tổkiểmphiếu(nếutổchứcđấugiábằngbỏphiếu), thànhphầnbaogồm:Ngườiđiềuhànhcuộcđấugiá,đạidiệncơquancóthẩmquyềngiao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất và đại diện người tham gia cuộc đấugiá tiến hành kiểm phiếu.

3.Tiếnhành đấu giá.

a)Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói:

Ngườiđiều hành cuộc đấu giá nhắc lại giá khởi điểm yêu cầu người tham gia đấugiábắtđầutrảgiátừgiákhởiđiểm.Saumỗilầnngườithamgiađấugiátrảgiá,Người điều hành cuộc đấu giá nhắc lại ngay giá đã trả cho những người tham giacuộc bán đấu giá biết; cuộc bán đấu giá được tiến hành liên tục cho đến ngườitham giađấugiátrảgiácaonhấtvàsaukhingườiđiềuhànhcuộcđấugiánhắclạigiácaonhất đã trả ba lần, mỗi lần cách nhau ba mươi (30) giây mà không có người trảgiá cao hơnthì người điều hành cuộcđấu giá công bố giá trúng đấu giá và người trúng đấugiá. Tạithờiđiểmcôngbố,ngườitrúngđấugiáđượccoilàđãchấpnhậngiaokết hợp đồng trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4.Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng:

a)Người điều hành cuộc đấu giá phát phiếu trả giá (theo mẫu của tổ chức bán đấugiápháthành)vàhướngdẫnngườithamgiađấugiághiđầyđủcácthôngtinvàgiámuốntrảvàophiếucủamình.Thờigiantốiđacủamộtvòngđấugiálànămphútkể từ lúc phát phiếu trả giá đến khi thu phiếu về;

b)Ngườiđiềuhànhcuộcđấugiáchỉcôngbốmứcgiátrảcaonhấtcủatừngvòng đấu,khôngcôngbốcụthểtênngườitrảgiácaonhất,mứcgiácaonhấtđãtrảởvòngtrước cộng với bước giá là giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo;

c)Cuộcbánđấugiáđượctiếnhànhliêntụcchođếnkhikhôngcònaicóyêucầutrả giá tiếp thì người có mức trả giá cao nhất (cao hơn giá khởi điểm hoặc bằnggiá khởi điểm của vòng đấu đó) là người trúng đấu giá;

d)Người điều hành cuộc đấu giá công bố mức giá trúng đấu giá và người trúng đấugiácủavòngđấucuốicùng.Tạithờiđiểmcôngbố,ngườitrúngđấugiáđượccoi là đã chấp nhận giao kết hợp đồngtrúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 18. Xử lý các trường hợp phát sinh trong cuộc đấu giá

1.Người trả giá cao giá nhất rút lại giá đã trả:

Tạicuộcđấugiá,ngườiđãtrảgiácaonhấtmàrútlạigiáđãtrảtrướckhingườiđiều hành đấu giá công bố người trúng đấu giá thửa đất đã đấu giá, thì cuộc đấugiá vẫntiếptụcvàbắtđầutừgiácủangườitrảgiáliềnkềtrướcđó.Trongtrườnghợp khôngcóngườitrảgiátiếpthìcuộcđấugiácoinhưkhôngthành.Ngườirútlạigiá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiềnđặt trước.Khoảntiềnđặttrướccủangườirútlạigiáđãtrảthuộcvềtổchứcbánđấugiá.

2.Từ chối trúng đấu giá:

a)Trongcuộcđấugiá,khingườiđiềuhànhphiênđấugiáđãcôngbốngườitrúng đấu giá mà người này từ chối, thì thửađất được ưu tiên cho người trả giá liền kề trúngđấugiá,nếugiáliềnkềđócộngvớikhoảntiềnđặttrướcítnhấtbằnggiáđãtrảcủa người từ chối trúng đấu giá;

b)Đốivớicuộcđấugiábằnghìnhthứcbỏphiếukín,trongtrườnghợpcóngười từ chối trúng đấu giá nêu tại Điểm a Khoản này mà có từhai (02) người trở lên trả giáliềnkềbằngnhau,thìngườiđiềuhànhcuộcđấugiátổchứcbốcthămđểchọnrangười trúng đấu giá;

c) Trườnghợpgiáliềnkềcộngvớikhoảntiềnđặttrướcnhỏhơngiáđãtrảcủa người từ chối trúng đấu giá, hoặc trườnghợp người trả giá liền kề không đồng ý trúngđấugiáthìcuộcđấugiáđượccoilàkhôngthành.Ngườitừchốitrúngđấugiákhông được hoàn trả khoản tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước được nộp vàongân sách nhà nước.

Điều 19. Phê duyệt kết quả đấu giá

1.Trongthờihạn03ngàymviệcktngàykếtthúcphiênđấugiáquyềnsử dụngđất. TchứcnđấugiáhoặcHộiđồngnđấugiáquyềnsdụngđấtcó tráchnhiệm chuyển toàn bhsơ phiênđấu giám theodanh sách người trúng đấu giáquyền sdụng đất chocơ quanđược giao ký kết hợpđồng đấu giá quyền sdụngđất.

2.Thờithờihạn05ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượchồsơ,biênbảnvàdanhsách người trúng đấu giá quyền sửdụngđất dotổchức bán đấu giá hoặc Hội đồng bánđấugiáquyềnsửdụngđấtchuyểngiao,cơquanđượcgiaokýkếthợpđồngđấugiáquyềnsửdụngđấthoànchỉnhhồsơđấugiátrìnhChủtịchỦybannhândâncùng cấp phê duyệt kết quả đấu giá.

3. Nộidung phê duyệt kết quả đấu giá gồm:

a) Họtên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ hợp pháp khác thay thế)củangườitrúngđấugiá(đốivớitổchứclàtêntổchức,ngườiđạidiệntheophápluật của tổ chức);

b)Vị trí thửa đất;

c) Diệntích đất, loại đất;

d)Giá trúng đấu giá;

đ)Tổngstiềnphảinộpongânsáchnhànước,thờihạnnộp,phươngthứcnộp;

e)Tráchnhiệm và nghĩa vụ của các bên;

g)Các nội dung cần thiết khác (nếu có).

4. Chậmnhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quảtrúng đấu giá, Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan được giao xửlýviệcđấugiáquyềnsửdụngđấtphốihợpvớitổchứcbánđấugiáphảigửithông báo kết quả phê duyệt trúng đấu giácho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giábiếtvàhướngdẫnthựchiệnviệcnộptiềnsửdụngđấthoặcthuêđấtđãtrúngđấugiá vào ngân sách nhà nước và các khoản lệ phí khác (nếu có).

Điều 20. Nộp tiền trúng đấu giá và xử lý, thanh toán tiền đặttrước

1. Nộptiền trúng đấu giá

a)Thờihạnnộptiềntrúngđấugiáđốivớithửađấtđấugiávớimụcđíchsửdụngđất là đất ở hộ gia đình, cá nhân, thửa đất có quy mô nhỏ (không bao gồm cáckhu đô thị; tiểu khu đô thị, khu nhà ở thương mại) thì trong thời hạn mười lămngày (15 ngày)làm việc kểtừngàynhậnđượcQuyếtđịnhphêduyệtkếtquảtrúngđấugiá, thôngbáotrúngđấugiácủacơquannhànướccóthẩmquyền,tổchức,cánhântrúng đấugiáquyềnsửdụngđấtcótráchnhiệmnộptiềnsửdụngđấthoặcthuêđấtđãtrúng đấugiávàongânsáchnhànước(sốtiềnđặttrướckhiđăngkýđấugiásẽđượckhấutrừvàosốtiềnsửdụngđấthoặcthuêđấtphảinộp,saukhiđãtrừcáclệphíphảiđóng theo quy định).

Sauthờihạn 15 ngày làmviệcnêutrêntổ chức,cánhân trúng đấugiáquyền sử dụngđấtkhôngnộpđủtiềnsửdụngđấthoặcthuêđấtđãtrúngđấugiávàongânsách Nhà nước thì coi như từ chối trúng đấugiá đối với thửa đất đó.

b)Thờihạnnộptiềntrúngđấugiáđốivớithửađấtđấugiávớimụcđíchsửdụng đất để thực hiện các dự án khu đô thị,khu nhà ở thương mại, dự án tiểu khu đô thị, thì trong thời hạn ba tháng (03tháng) kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt kếtquảtrúngđấugiá,thôngbáotrúngđấugiácủacơquannhànướccóthẩmquyền,tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụngđấthoặcthuêđấtđãtrúngđấugiávàongânsáchnhànước(sốtiềnđặttrướckhiđăng ký đấu giá sẽ được khấu trừ vào số tiềnsử dụng đất hoặc thuê đất phải nộp, sau khi đã trừ các lệ phí phải đóng theoquy định).

Sauthời hạn ba tháng (03 tháng) nêu trên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sửdụngđấtkhôngnộpđủtiềnsửdụngđất hoặc thuê đất đãtrúngđấugiá vàongân sách nhà nước thì coi như từ chối trúng đấu giá đối với thửađất đó.

2. Xửlý tiền đặt trước

a) Tổchứcbánđấugiátàisản,Hộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtphảihoàntrả toàn bộ khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá ngay saukhi phiênđấugiákếtthúc,chậmnhấtlàhai(02)ngàylàmviệckểtừngàyphiênbánđấugiákếtthúcvànộpvàongânsáchnhànướckhoảntiềnđặttrướccủangườitrúngđấu giátrongthờihạnhai(02)ngàylàmviệckểtừngàynhậnđượcquyếtđịnhphêduyệt kết quả bán đấu giá của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

b)Người tham gia đấu giá được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợpsau:

- Cuộcđấu giá không được tổ chức;

-Tham gia đấu giá nhưng không trúng đấugiá;

- Thamgiađấugiánhưngxinhủybỏđăngkýthamgiađấugiátrongthờihạnđăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo.

c)Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trườnghợp sau:

-Ngườiđăngkýthamgiađấugiáquyềnsửdụngđấtđãnộpkhoảntiềnđặttrước nhưng không tham gia cuộc đấu giámà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

-Ngườiđãđăngkýthamgiađấugiánhưngtạiphiênđấugiárútlạiđăngkýthamgia đấu giá;

- Ngườitham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc trả giá vòng sau thấp hơngiá cao nhất của vòng trước trực tiếp;

-Ngườitrảgiácaonhấtrútlạigiáđãtrảhoặcngườitừchốitrúngđấugiá;ngườibịhủykếtquảtrúngđấugiádoviphạmquyđịnhvềthờihạnnộptiềntrúngđấugiá;

- Ngườivi phạm Nội quy, Quy chế đấu giá.

Điều 21. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất cho người trúngđấu giá

1.Saukhingườitrúngđấugiáđãnộpđủsốtiềntrúngđấugiáquyềnsửdụngđất vào ngân sách nhà nước theo quy định,cơ quan được giao nhiệm vụ xử lý việc đấu giáquyềnsửdụngđấtphốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrườnghoặcPhòng Tài nguyênvàMôitrườngcấphuyện,Ủybannhândâncấpxãnơicóthửađấttrúngđấu giá tiến hành bàn giao đất tại thực địacho người trúng đấu giá.

2.Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan có thẩm quyềnvà biên lai xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất vào ngânsách nhà nước của người trúng đấu giá, cơ quan được giao nhiệm vụ xử lý việc đấugiá quyềnsửdụngđất cótrách nhiệm hoànthiện hồsơcủa người trúngđấugiá và nộpmột(01)bộhồsơvềSở TàinguyênvàMôitrườnghoặcPhòng Tàinguyênvà Môi trường cấp huyệntheo phân cấp quản lý.

Hồ sơgồm có:

a) Biênbản trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);

b) Chứngtừ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bảnchính);

c)Biên bản bàn giao đất (bản chính);

d)Thông báo trúng đấu giá (bản chính);

đ) Đơnxin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá (theo mẫu).

3.Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SởTài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tham mưucho Ủy ban nhân dân cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá theo thẩm quyền.

4. Tổchức, hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thờigian và địa điểm ghi trong giấy hẹn.

Điều 22. Hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

1. Kếtquả đấu giá quyền sử dụng đất bị hủy trong các trường hợp sau:

a)Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về niêm yết, thông báocông khai việc đấu giá quyền sử dụng đất theo thời gian quy định;

b)Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục đấugiá;

c) Lậpdanh sách khống những người đăng ký tham gia đấu giá;

d)Cóhànhvigiandốiđểthamgiahoặcchophépngườikhácthamgiacuộcđấu giá trái với quy định về người khôngđược tham gia đấu giá;

đ) Cócăn cứ chứng minh người tham gia đấu giá thông đồng dìm giá;

e) TổchứccuộcđấugiámàkhôngcóĐấugiáviênđiềuhành.Trừtrườnghợp đấu giá do Hội đồngbán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện;

g) Tổchức,cánhântrúngđấugiáquyềnsửdụngđấtnhưngkhôngnộpđủtiền sử dụng đất hoặc thuê đất đã trúng đấugiá vào ngân sách nhà nước trong thời gian quy định tại Điều 19 của Quy chếnày;

h)HợpđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtbịTòaántuyênbốvôhiệuhoặcbịhủytheo quy định của pháp luật

2.Trongtrườnghợpkếtquảđấugiábịhủytheoquyđịnhtạikhoản1,Điềunày,thìviệcxửlýđượcthựchiệntheoquyđịnhtạiKhoản2Điều48Nghịđịnh17/2010/NĐ-CPvàphápluậtcóliênquan.Việchủykếtquảđấugiáđượcthựchiệntheotrình tự, thủ tục của pháp luật quy định.

3.Việctổchứcđấugiálạiquyềnsửdụngđấtđãbịhủykếtquảbánđấugiáđượcthực hiện theo trình tự như đối với bán đấu giá lần đầu.

Điều 23. Các trường hợp không tổ chức cuộc đấu giá

1.Khihếtthờihạnthôngbáo,niêmyếtcôngkhaiviệcđấugiáthửađấttheoquy định mà không có người đăng ký hoặc chỉcó một người đăng ký đấu giá hoặc có nhiềungườiđăngkýthamgiađấugiánhưngchỉcómộtngườithamgiacuộcđấugiáthì không tổ chức cuộc đấu giá đối với thửa đất đó.

2.Đốivớimột thửa đất chỉ có nhữngcá nhân cócùngquan hệ huyết thống (bố, mẹ, convà anh em ruột; quan hệ hôn nhân là vợ, chồng) cùng tham gia đấu giá thì khôngtổ chức cuộc đấu giá thửa đất đó.

3. Cáctrường hợp bất khả kháng như:Thiêntai, hỏa hoạn và các rủi ro khác.

4. c trườnghợp khôngtchứccuộc đấu giá quy địnhtại Khoản1, 2,3 Điều này thì tchức nđấu giáthông o bằng n bảncho ngườiđã đăngký vàcơ quanđãkýhợpđồngđấugiávviệckhôngtchứccuộcđấugiá,đồngthờitrả lạihsơcho nđã kýhợp đồngđấu giáquyền sdụng đất trongthời gian chậm nhấtbangàymviệc,trtrườnghợpcncóthỏathuậnhoặcphápluậtcóquy địnhkhác.

Điều 24. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Cácchi phí liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo Nghị quyếtcủaHộiđồngnhândântỉnh,quyếtđịnhcủaỦybannhândântỉnhvàThôngtư số 48/2012/TT-BTC của BộTàichính.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá

1. Tổchức bán đấu giá được lựa chọn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có quyền:

a) Nhậnhồ sơ, ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

b)Thu khoản tiền đặt trước, phí đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tiếp nhậnhồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Đượccung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ liên quan đến thửa đất đấu giá;

d)Phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

đ) Yêucầu cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất thanh toán chi phí đấugiá theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 48/2012/T T-BTC của Bộ Tài chính;

e) Quảnlý, sử dụng phí tham gia đấu giá theo quy định về phí, lệ phí;

g) Thựchiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng (nếu có).

2.Nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá được lựa chọn thực hiện đấu giá quyền sử dụngđất:

a)Xây dựng Nội quy cho từng cuộc đấu giá phù hợp với Quy chế này và các văn bảnpháp luật có liên quan, Nội quy cuộc đấu giá bao gồm những nội dung chủ yếu sauđây:

- Điềukiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

-Về phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước củathửa đất;

-Về cách thức đấu giá;

-Về bước giá của thửa đất;

- Cácnội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá.

b)Niêmyết,thôngbáocôngkhai,nhậnhồsơđăngkýthamgiađấugiá,tổchức xem xét hiệntrạng thửađất đấugiá vàgiảiđápcác thắc mắc cóliên quan; tổchức cuộc đấu giá và hoàn thiện hồ sơ cuộc đấu giá quyền sử dụngđất;

c) Thựchiệnviệcđấugiáquyềnsửdụngđấttheonguyêntắc,trìnhtự,thủtục quyđịnhtạiQuychếnàyvàcácquyđịnhvềđấugiácóliênquan.Chịutráchnhiệm về kết quả cuộc đấu giá;

d)BồithườngthiệthạidolỗicủaĐấugiáviênvàcácnhânviênkháccủatổchức mình gây ra trong quá trình thực hiệnviệc đấu giá;

đ)Thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồngđấu giá (nếu có).

3. Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất:

Quyềnvà nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt đượcthực hiện theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Điều 26. Quyềnvà nghĩa vụ của ngườiđăng ký đấu giá, trúngđấu giá quyền sử dụng đất

1.Quyền.

a)Đượckhảosát,kiểmtrathựcđịađốivớithửađấtbánđấugiátrước khitham gia đấu giá;

b) Đượcgiao đất đúng diện tích và vị trí theo sơ đồ đã trúng đấu giá;

c) Đượccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

d) Cóquyền khiếu nại, tố cáo nếu có căn cứ cho rằng Đấu giá viên, các thành viêntrong tổ chức bán đấu giá hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiệnkhông đúng các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất;

đ)Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.Nghĩa vụ.

a) Chấphành nghiêm túc quy định tại Nội quy,Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất khi tham gia đấu giá;

b)Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối vớithửa đất trúng đấu giá;

c) Sửdụng đất đúng mục đích, xây dựng nhà ở, công trình theo quy hoạch đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 27. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. SởTư pháp:

a)ThammưuchoỦybannhândântỉnhbanhànhcácvănbảnvềđấugiáquyền sử dụng đất;

b) Chủtrì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quychế này;

c) Hướngdẫn nghiệp vụ cho các tổ chức bán đấu giá;

d)Kiểmtra,thanhtravàxửlýviphạmvềtổchức,hoạtđộngđấugiátheothẩmquyền;

đ) Tổnghợpkếtquảthựchiệnđấugiáquyềnsửdụngđấtđểgiaođất,chothuêđất trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. SởTài chính:

a)Chủtrìphốihợpvớicáccơquanliên quanthẩm địnhtrìnhChủtịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định mức giá khởi điểm cho các thửa đất để đấugiá quyền sử dụng đất theo quy định;

b)Chủtrì,phốihợpvớiSởTàinguyênvàMôitrườngvàcáccơquancóliên quanxâydựngvàtrìnhChủtịchUBNDtỉnh phêduyệt phươngánđấugiáđốivới các dự án đấu giá quyền sử dụngđất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh;

c)TrìnhỦybannhândântỉnhquyếtđịnhthànhlậpHộiđồngđấugiáquyềnsử dụng đất trong trường hợp đặc biệt thuộcthẩm quyền cấp tỉnh;

d) Hướng dẫnc cơquan, đơn vcó liênquan vtrình tự, thtục ydựng giákhởiđiểmtheoquyđịnh;Hướngdẫnybannhânncấphuyện:Lậpphươngán đấu giá quyền sdụngđất, quản lý và sdụng tiền thu được tđấu giáquyền sdụng đất theo quyđịnh của Luật Ngân sáchNhà nướcvà quyđịnh tại Quy chế này; Hướngdẫn tchức, cá nhân trúng đấugiá nộptiền o ngân sách nhànước theoquyđịnh;

đ)Thanhtra,kiểmtraviệcthu,nộp,sửdụngtiềnthuđượctừhoạtđộngđấugiá quyền sử dụng đất;

e)TrìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng giám sát đấugiáquyềnsửdụngđấtcấptỉnh;Banhànhquyđịnhvềchứcnăng,nhiệmvụcủa Hội đồng giám sát đấu giá quyền sử dụngđất cấp tỉnh.

3. SởTài nguyên và Môi trường:

a)Chủtrì,thammưuchoỦybannhândântỉnhlậpquyhoạch,kếhoạchsửdụngđất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch hàng năm để đấu giá;

b)Tổchứcthẩmđịnh,trìnhỦybannhândântỉnhxétduyệtquyhoạch,kếhoạchsửdụngđấtcủa các huyện,thành phốđểđấugiá vàkiểm tra việcthực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

c)TrìnhỦybannhândântỉnhquyếtđịnhgiaođất,chothuêđất,thuhồiđất,cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền;

d)Phốihợpvớicácsở,ngànhliênquanhướngdẫnvàchỉđạoVănphòngđăngkýquyềnsửdụngđấtcáchuyện,thànhphốcấpGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất cho người trúng đấu giá theo quy địnhcủa pháp luật;

đ) Hướng dẫn,kiểm tra chđầu tưtrong quá trình triển khaithực hiện dán đảm bảođúng quy hoạch sdụngđất, kế hoạch sdụngđất đượccấp cóthẩm quyềnphêduyệt.

4. SởKế hoạch và Đầu tư:

a)Thammưu,giúpỦybannhândântỉnhxâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế- xãhộicủađịaphươngphùhợpvớiquyhoạchsửdụngđất,quyhoạchxâydựng,tạocơ sở cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

b)Hàngnăm,tổnghợpcác danhmục, kết quảthực hiện các dựánđầutưbằngnguồn vốn sử dụng quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, báo cáo UBND tỉnh.

5. SởXây dựng:

a) Hướngdẫn, kiểm tra chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án sử dụngđấtthuộctrườnghợpđấugiáquyềnsửdụngđất,đảmbảotheođúngquyhoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt;

b)Kiểmtra,giámsátthựchiệnquyhoạchkiếntrúcđượcduyệt;xửlýcáctrườnghợp vi phạm.

6.Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Phốihợpvớicácsở,ngànhliênquanhướngdẫnchỉđạoKhobạcNhànướccấphuyện thu, nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giáquyền sử dụng đất.

7. Cụcthuế tỉnh:

a)PhốihợpvớiKhobạcNhànướctỉnh,Sở TàinguyênvàMôitrườnghướngdẫnvàchỉđạoChicụcthuế cấphuyệnvàcác đơnvịcóliên quantrongviệc luân chuyểnhồsơ,thu,nộptiềntrúngđấugiávàcáckhoảnthukháccủangườitrúngđấu giá; thông báo nộp tiền theo quy địnhhiện hành;

b)Theodõi,kiểmtra,đônđốcviệcthu,nộptiềntrúngđấugiáquyềnsửdụngđất vào ngân sách nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.Lậpkếhoạchsửdụngđấtđểđấugiákhigiaođấtcóthutiềnsửdụngđấthoặccho thuê đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Lập, thẩmđịnh vàphê duyệtphương án bồi thường giảiphóng mặt bằng thửađấtthuhồiđquyhoạchđưarađấugiátheothẩmquyền;tchứcgiảiphóng mặtbằngtheoquyđịnhcủaphápluật.Thẩmđịnhvàphêduyệthsơthiếtkế, dtoán ydựng htầng khuquy hoạchchia thửađất ở đđưa ra đấugiá theothẩmquyền.

3.Phêduyệtphươngánđấugiáquyềnsửdụngđất,kếtquảtrúngđấugiáquyềnsửdụngđấtdotổ chức bán đấu giá thực hiện thuộc thẩmquyền. Quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giátheo thẩm quyền.

4. Chỉđạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Phốihợp với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện niêm yết việc đấu giá quyềnsử dụng đất đối với thửa đất được đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá vàtại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất đấu giá; thôngbáo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường, thị trấn vềviệc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất được đấu giá;

b) Phốihợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, xác định vị trí,kích thước, diện tích, mốc giới của thửa đất trên địa bàn xã, phường, thị trấnđược đấu giá; tổ chức công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện việc bàn giao đấttrên thực địa, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá theo quy định củapháp luật về đất đai.

Điều 29. Điều khoản thi hành

1. Xửlý vi phạm.

a) Tổchứcbánđấugiá,Hộiđồngđấugiáquyềnsửdụngđấtcốýlàmtráicác quy định về đấu giá quyền sử dụng đất,có hành vi vi phạm quy định về đấu giá quyềnsửdụngđấtthìtùytheomứcđộvàtínhchấtviphạmsẽbịxửlýtheoquyđịnhcủa pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;

b)Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có hành vi vi phạm Quy chế này và phápluật về đấu giá, thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hànhchínhhoặcbịtruycứutráchnhiệmhìnhsự,nếugâythiệthạithìphảibồithườngtheo quy định của pháp luật.

2. Giảiquyết khiếu nại, tố cáo.

Cáckhiếunại,tốcáocóliênquanđếnquátrìnhtổchứcthựchiệnđấugiáquyền sử dụng đất được giải quyết theo quyđịnh của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về đất đai, pháp luật về bánđấu giá.

Trongquátrìnhtriểnkhaithựchiệnnếucókhókhăn,vướngmắccácngành,các cấpphảiphảnánhkịpthờivềUBNDtỉnh(quaSởTưphápđểtổnghợp,xemxét trình UBND tỉnh) để sửa đổi, bổ sungđiều chỉnh Quy chế cho phù hợp./.

3. Quyết định 46/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên ngày 31 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂGIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ANGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Qũy đất tại tờ trình số 26/TT-PTQĐ ngày30 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trênđịa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nộivụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngànhcó liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên - MT; Bộ Nội vụ;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TT.HĐND;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh; Website An Giang;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG(ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việcđấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặcthuê đất theo quy định của Luật Đất Đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dựán đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt.

Điều 2. Giảithích từ ngữ :

Các từ ngữ trong quy chế này đượchiểu như sau :

1. Người tham gia đấu giálà cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được phép tham gia đấu giá để được giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định pháp luật.

2. Người trúng đấu giá làtổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trả giá cao nhất được chấp nhận trongphiên đấu giá và được ghi nhận trong biên bản trúng đấu giá được Chủ tịch Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất phê duyệt.

3. Giá khởi điểm là giában đầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định làm cơ sở tổ chức cuộc bán đấugiá quyền sử dụng đất.

4. Phí đấu giá là khoảntiền thu cho mỗi thửa đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, được dùng đểchi phí cho việc tổ chức đấu giá. Khoản thu này không hoàn trả cho người thamgia đấu giá.

5. Tiền đặt trước là khoảntiền do người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp cho Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất trước khi tổ chức đấu giá.

6. Bước giá tối thiểu (mỗilần trả giá) là khoản chênh lệch giá tối thiểu giữa hai lần phát giá liền kềnhau. Ở mỗi vòng trả giá, mức giá của người trả sau phải cao hơn mức giá củangười trả trước kế đó tối thiểu bằng bước giá quy định trong hồ sơ đấu giá.

7. Giá trúng đấu giá là mứcgiá cao nhất mà người trúng đấu giá đã trả ở vòng cuối cùng của phiên đấu giá.

Điều 3. Thẩmquyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai với loại đất nào,dự án nào thì có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối vớiloại đất đó, dự án đó.

Điều 4. Điềukiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá:

1. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất. Đối với đất ở phải có chứng chỉ quy hoạch cho từng khu dân cư. Đốiđất xây dựng công trình phải có các thông số về mật độ xây dựng, chiều cao côngtrình và các thông số hạ tầng kỹ thuật khác do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2. Đã được bồi thường giải phóngmặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Đốitượng được tham gia đấu giá:

1. Các đối tượng quy định tạikhoản 2, Điều 1 quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi bảo đảm các điềukiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính, có nhu cầu sử dụng đất để thựchiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt.

2. Một hộ gia đình chỉ được mộtcá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; cóhai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanhnghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ vàcông ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thìchỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3. Tùy theo tính chất, đặc điểmvà quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá, các đối tượng tham gia đấu giá, nhà đầutư sẽ được xác định cụ thể trong thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đăng trêncác phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Quyềnlợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá :

1. Quyền lợi của người trúng đấugiá:

a) Người trúng đấu giá được xácnhận kết quả trúng đấu giá được giao cột mốc và diện tích đất để tiến hành khaithác sử dụng đất theo mục đích quy định trong hồ sơ đấu giá, sau khi đã thanhtoán 60% (sáu mươi phần trăm) giá trị trúng đấu giá.

b) Người trúng đấu giá được quyềnsử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất (nếu đã được Nhà nước đầu tư) hoặc kết nốihạ tầng kỹ thuật trong khu đất với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung của tỉnhnhư đường giao thông, điện, cấp-thoát nước, viễn thông,... (nếu Nhà nước chưa đầutư).

c) Người trúng đấu giá sau khi hoànthành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của người trúng đấugiá:

a) Người trúng đấu giá phải trựctiếp nộp tiền sử dụng đất (tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào Kho Bạc nhà nước. Chứngtừ nộp tiền vào Kho Bạc nhà nước là giấy nộp tiền bằng tiền mặt hoặc bằng chuyểnkhoản, phải ghi rõ tên người sử dụng đất, số tiền thực nộp vào ngân sách nhà nướctheo chương, loại, khoản tương ứng, mục 009 “tiền sử dụng đất”.

b) Tuân thủ đúng theo quy hoạchvề mục đích sử dụng, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, các thông số hạ tầngkỹ thuật khác và tiến độ đầu tư xây dựng đã được quy định trong hồ sơ đấu giá.Thời gian phải tiến hành đầu tư xây dựng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kểtừ ngày người trúng đấu giá được bàn giao đất theo Điểm a, Khoản 1 của Điều 6quy chế này. Nếu có lý do kéo dài thời gian triển khai dự án đầu tư, ngườitrúng đấu giá phải báo cáo giải trình và phải được cấp có thẩm quyền chấp thuậnbằng văn bản.

c) Thực hiện các quy định củaNhà nước về quản lý đất đai, môi trường, quản lý quy hoạch đầu tư, kiến trúc vàxây dựng.

Điều 7. Giákhởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất:

1. Giá khởi điểm do Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất xác định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trướckhi tổ chức đấu giá.

2. Giá khởi điểm được xác địnhsát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điềukiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mớicủa thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đấtdo UBND tỉnh ban hành hàng năm.

3. Tùy theo tính chất và yêu cầuđầu tư của dự án, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có phương án cụ thể trìnhUBND tỉnh xem xét để có chính sách giá thích hợp đối với từng khu đất đưa ra đấugiá.

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 8.Thành lập Hội đồng đấu giá:

1. Hội đồng đấu giá cấp tỉnh dolãnh đạo UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng, các thành viên gồm: đại diện sở Tàichính, sở Tài Nguyên và Môi trường, sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phát triểnQũy đất, Cục Thuế và các thành viên khác do UBND tỉnh quyết định.

2. Hội đồng đấu giá cấp huyện gồmlãnh đạo UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và đại diện các phòng, ban chứcnăng của huyện như thành phần hội đồng đấu giá cấp tỉnh.

Điều 9.Thông báo tổ chức bán đấu giá :

1. Trước khi tiến hành đấu giá tốithiểu 30 (ba mươi) ngày, Hội đồng đấu giá thông báo công khai thửa đất tổ chứcđấu giá ít nhất 02 (hai) lần trong thời gian 02 (hai) tuần trên phương tiệnthông tin đại chúng như đài truyền hình địa phương, báo địa phương, các phươngtiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấugiá và UBND cấp huyện nơi có thửa đất đấu giá.

2. Nội dung thông báo gồm quy hoạchsử dụng khu đất, diện tích khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, kháiquát hiện trạng thửa đất, sơ đồ vị trí khu đất, thời hạn đăng ký tham gia đấugiá, đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm đăng ký, thờiđiểm đấu giá và các thông tin khác liên quan đến thửa đất. Tùy đặc điểm của thửađất đưa ra đấu giá, UBND tỉnh quyết định việc công bố công khai hoặc không côngbố công khai giá khởi điểm.

Điều 10. Hồsơ đăng ký tham gia đấu giá :

1. Đối với tổ chức kinh tế: Hồsơ gồm bản sao (có kiểm tra đối chiếu với bản chính):

a) Giấy phép đăng ký kinh doanhcủa cơ quan có thẩm quyền.

b) Các loại giấy tờ chứng minhnăng lực tài chính của người tham gia đấu giá tối thiểu phải bằng 30% (ba mươiphần trăm) giá khởi điểm của gói đấu giá.

c) Giấy giới thiệu người đại diệncho tổ chức tham gia đấu giá (đối với tổ chức).

2. Đối với cá nhân trong nướcđăng ký tham gia đấu giá:

a) Phải có đơn xin tham gia đấugiá có xác nhận thường trú của ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

b) Sau thời gian tiếp nhận hồ sơđăng ký tham gia đấu giá kết thúc, Hội đồng đấu giá sẽ căn cứ hồ sơ tiếp nhận đểkiểm tra, xác minh và xét duyệt các đối tượng đăng ký đủ tư cách và điều kiệntham gia đấu giá trong thời gian tối đa không quá 10 (mười) ngày.

c) Căn cứ danh sách xét duyệt, Hộiđồng đấu giá sẽ gởi thông báo mời dự phiên đấu giá chính thức và hồ sơ đấu giácụ thể đến những người đủ tư cách và điều kiện tham gia đấu giá (có ghi rõ ngàytổ chức đấu giá, ngày nộp tiền đặt trước) trong thời gian tối đa 07 (bảy) ngàykể từ ngày danh sách người tham gia đấu giá được xét duyệt chính thức.

3. Mọi sự điều chỉnh tên củangười tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn đóng tiền đặttrước chưa kết thúc. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng Giám đốc,Giám đốc,...) nếu không trực tiếp dự đấu giá phải có văn bản ủy quyền hợp lệtheo quy định cho người khác đủ năng lực dự đấu giá.

Điều 11.Phí đấu giá:

1. Hội đồng sẽ thu phí đấu giá củangười đăng ký tham gia đấu giá; khoản thu này không hoàn trả cho người nộp,dùng để chi phí cho việc tổ chức đấu giá. Mức thu cụ thể áp dụng quyết định doUBND tỉnh ban hành theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Một đợt đấu giá có thể gồmnhiều thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, người đăng ký tham gia đấu giábao nhiêu thửa đất thì đóng phí tương ứng với số thửa đất đăng ký dự đấu giá.

3. Phí đấu giá được thu khi ngườitham gia đấu giá đến đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 12. Tiềnđặt trước:

1. Hội đồng sẽ thu tiền đặt trướcbằng 5% (năm phần trăm) trên giá khởi điểm của thửa đất đưa ra đấu giá. Khoảntiền này được thu dưới hình thức tiền đồng Việt Nam hoặc giấy bảo lãnh dự đấugiá, đây là khoản tiền bảo lãnh trách nhiệm do ngân hàng (nơi người tham gia đấugiá đăng ký giao dịch) cấp chứng từ xác nhận bảo lãnh dự đấu giá với mức tương ứnggiá trị nêu trên, có hiệu lực tối thiểu là 3 (ba) tháng.

2. Người đăng ký tham gia đấugiá bao nhiêu thửa đất thì đóng tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất thamgia đấu giá.

3. Hội đồng chỉ giải quyết chongười tham gia đấu giá được rút lại tiền đặt trước trong khoảng thời gian cònđược phép nộp tiền đặt trước theo hồ sơ đấu giá. Quá thời hạn đóng tiền đặt trước,mọi trường hợp xin rút lại tiền đặt trước sẽ không được giải quyết.

a) Thời gian nộp tiền đặt trướcđược thông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá và phải nộp chậm nhất là 02 (hai)ngày trước khi phiên đấu giá chính thức tiến hành.

b) Tiền đặt trước của ngườitrúng đấu giá được tính chung vào số tiền 30% (ba mươi phần trăm) giá trị trúngđấu giá mà người trúng đấu giá phải thanh toán đợt đầu theo quy định.

c) Người đã đăng ký dự đấu giá,đã nộp tiền đặt trước mà không tham gia phiên đấu giá, xem như tự ý bỏ cuộc vàbị mất khoản tiền đặt trước.

d) Tiền đặt trước của những ngườidự đấu giá nhưng không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấugiá kết thúc.

Chương III

THỂ THỨC TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤUGIÁ

Điều 13. Điềuhành phiên đấu giá:

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất phân công người điều hành phiên đấu giá và thư ký ghi biên bản phiên đấugiá.

2. Người điều hành phiên đấu giátiến hành giới thiệu các thành phần tham dự (gồm các thành viên Hội đồng đấugiá, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan,...), điểm danh những ngườitham gia đấu giá, giới thiệu các thửa đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất,phổ biến các quy định về đấu giá và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấugiá (nếu có).

Điều 14. Nộiquy phiên đấu giá:

1. Một tổ chức chỉ được cử tốiđa không quá 03 (ba) người dự phiên đấu giá. Người cùng đơn vị chỉ được trao đổinội bộ, không được trao đổi với đơn vị khác, không được sử dụng điện thoại di độngđể trao đổi trong phòng đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải mangtheo giấy giới thiệu và giấy chứng minh nhân dân của người được giới thiệu dự đấugiá (đối với tổ chức) hoặc giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và bảnsao biên nhận tiền đặt trước.

Trong quá trình đấu giá, ngườitham gia trả giá phải giữ trật tự chung, không được thương lượng trao đổi lẫnnhau.

2. Hình thức tổ chức đấu giá : Đấugiá bằng bỏ phiếu kín hoặc đấu giá công khai bằng lời.

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếpthì người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

b) Đấu giá công khai bằng lời đượctổ chức làm nhiều vòng. Thời gian tham gia trả giá cho mỗi vòng không quá 05(năm) phút.

Tùy theo tính chất và quy mô củathửa đất đưa ra đấu giá, thời gian trả giá sẽ được xác định cụ thể và công bốtrước khi tiến hành đấu giá chính thức.

Người điều hành nhắc lại giá khởiđiểm của thửa đất đưa ra đấu giá trước khi đấu giá, mức chênh lệch cho mỗi lầntrả giá và mời những người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá.

Người tham gia đấu giá trước khitrả giá phải đưa cao số thứ tự và trả giá mình muốn mua bằng miệng.

Người điều hành nhắc lại số thứtự của người tham gia đấu giá và mức giá của người vừa trả giá.

c) Bước giá tối thiểu mỗi lần trảgiá ở mức từ 0,1% đến 1% (một phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đưa ra đấugiá và sẽ được xác định cụ thể trong hồ sơ đấu giá.

d) Người tham gia đấu giá phảitham gia trả giá ngay từ vòng đầu. Trường hợp bỏ 01 (một) vòng (không tham giatrả giá) thì xem như bỏ cuộc và mất quyền tham gia trả giá ở các vòng sau.

đ) Trường hợp ở vòng đấu giá đầutiên, sau 05 (năm) phút, nếu không có người trả giá thì khoản tiền đặt trước củacác người tham gia đấu giá sẽ bị tịch thu vì người tham gia đấu giá đã đượcthông báo mức giá khởi điểm của gói đấu giá và đã chấp nhận tham gia trả giá ởvòng đầu. Nếu không có người trả giá, phiên đấu giá xem như không thành và Hộiđồng đấu giá sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại ở một thời điểm khác.

e) Nếu ở những giây phút cuốicùng của một vòng đấu, có nhiều người trả giá cùng lúc, người điều hành phiên đấugiá sẽ ghi nhận tất cả và lần lượt mời từng người trả giá dù có quá thời gianquy định.

Trường hợp ở vòng đấu cuối cùngchỉ còn hai người trả giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ công bố tên ngườitrúng đấu giá, nếu sau 03 (ba) lần nhắc lại giá người đã trả cao nhất, mỗi lầncách nhau 30 (ba mươi giây), người thứ hai (đang giữ mức giá thấp hơn) không tiếptục trả giá ; người này không có quyền khiếu nại về việc không trúng đấu giá.

3. Tại phiên đấu giá, nếu ngườiđã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả, thì việc đấu giá được tổ chức lại ngayvà bắt đầu từ giá đã trả trước đó.

Người rút lại giá đã trả khôngđược tiếp tục tham gia trả giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

4. Người điều hành đấu giá cóquyền tạm ngưng phiên đấu giá, lập biên bản xử lý trong các trường hợp sau :

a) Người tham gia đấu giá có ý địnhcản trở, ngăn cản, phá rối quyền đấu giá của người khác sẽ được nhắc nhở, nếutiếp tục vi phạm, sẽ bị truất quyền tham gia trả giá.

b) Người tham gia đấu giá cóhành vi mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc dìm giá, sẽ bị truất quyền thamgia trả giá.

c) Trường hợp rút lại mức giá đãtrả, người tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo Khoản 3, Điều 14 của quy chế này.

d) Nếu phát hiện có hiện tượng cấukết giữa những người tham gia đấu giá để dìm giá trong phiên đấu giá.

Điều 15.Các trường hợp không tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất:

1. Trường hợp đã hết thời hạnthông báo nhưng chỉ có 01 (một) người tham gia đấu giá, chủ tịch hội đồng đấugiá tổ chức cuộc họp hội đồng, nếu người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiệndo quy chế bán đấu giá đặt ra thì hội đồng tiến hành làm văn bản trình UBND tỉnhbán chỉ định cho người đó (Áp dụng khoản 5, điều 2, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhhướng dẫn thi hành Luật Đất Đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP v/v chuyển côngty nhà nước thành công ty cổ phần). Riêng đối với trường hợp chỉ có 01 (một)đơn của các hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá nền đất dự án khu dân cư thìchủ tịch hội đồng đấu giá được quyền bán chỉ định cho hộ gia đình, cá nhân đó.

2. Trường hợp có 01 (một) nhà đầutư nghiên cứu lập dự án trên khu đất do Trung tâm Phát triển Qũy đất quản lý, hộiđồng đấu giá sẽ tiến hành công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sauthời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng nếukhông có ai nộp đơn thì hội đồng đấu giá sẽ tiến hành làm văn bản trình UBND tỉnhchỉ định cho nhà đầu tư đó và nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm.

3. Trường hợp UBND tỉnh chỉ địnhnhà đầu tư lập dự án ưu đãi đầu tư, hội đồng sẽ tiến hành công bố trên cácphương tiện thông tin đại chúng. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố trêncác phương tiện thông tin đại chúng nếu không có nhà đầu tư nào đăng ký thì hộiđồng đấu giá sẽ tiến hành làm văn bản trình UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư đó cókèm theo chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư hiện hành áp dụng trên địabàn tỉnh An Giang.

Điều 16.Phương thức thanh toán đối với người trúng đấu giá:

1. Người trúng đấu giá sẽ đượcngười điều hành phiên đấu giá mời ký vào Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất saukhi kết thúc phiên đấu giá.

2. Trong thời gian 30 (ba mươi)ngày kể từ ngày ký biên bản đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phảithanh toán đủ 30% (ba mươi phần trăm) giá trị trúng đấu giá [(trong đó đã tính5% (năm phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đưa ra đấu giá mà người trúng đấugiá đã nộp)].

Đối với số tiền còn lại, tùytheo tính chất, đặc điểm và quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá, phân kỳ thanhtoán tiếp theo sẽ được Hội đồng đấu giá xác định cụ thể trong hồ sơ đấu giátheo phương án đấu giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 17. Quảnlý tiền thu được và khoản được trích từ đấu giá Quyền sử dụng đất:

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đấugiá Quyền sử dụng đất sau khi trừ đi các khoản thanh toán giá trị công trìnhxây dựng kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư và các khoản tiền ứng trước để bồi thường,hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi ... được nộp vào ngân sách nhà nước và đượcsử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

2. Toàn bộ số phí đấu giá thu đượctheo điều 11, chương II quy chế này, sau khi trừ đi chi phí hoạt động của hội đồngđấu giá số còn lại để lại cho Trung tâm Phát triển Qũy đất để trang trải cho hoạtđộng sự nghiệp của đơn vị.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Xửlý vi phạm đối với người trúng đấu giá:

1. Sau khi phiên đấu giá kếtthúc, nếu người trúng đấu giá từ chối ký vào Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất(theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 quy chế này), khoản tiền đặt trước của ngườitrúng đấu giá sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách nhà nước.

Hội đồng đấu giá sẽ ra văn bản hủybỏ kết quả trúng đấu giá. Trong trường hợp này, người trả mức giá thấp hơn, xếpthứ tự tiếp theo (theo biên bản trúng đấu giá) sẽ được Hội đồng đấu giá trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt chọn người trúng đấu giá bổ sung với điều kiện sốtiền chênh lệch giữa hai lần trả giá không quá 5% (năm phần trăm) giá trị trúngđấu giá. Nếu số tiền chênh lệch giữa hai lần trả giá lớn hơn 5% (năm phầntrăm), Hội đồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại ở một thời điểm khác.

2. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày,người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá đợt đầu theo quy định (30% giátrị trúng đấu giá), khoản tiền đã nộp (5% giá trị khởi điểm của gói đấu giá) sẽbị tịch thu.

3. Đối với các đợt thanh toánsau theo phân kỳ đã được quy định trong biên bản đấu giá quyền sử dụng đất ký kếtgiữa Hội đồng và người trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá thanh toán chậmtheo tiến độ quy định, người trúng đấu giá phải chịu nộp phạt là 0,05%/ngày(1,5%/tháng) tính trên số tiền chậm thanh toán. Nếu chậm thanh toán quá 6 (sáu)tháng so với tiến độ quy định trong biên bản đấu giá quyền sử dụng đất, Hội đồngđấu giá sẽ ra văn bản hủy bỏ kết quả đấu giá và tiến hành đấu giá lại.

Người trúng đấu giá vi phạm điềukiện thanh toán chỉ được nhận lại phần tiền đã thanh toán sau khi trừ 5% (mườiphần trăm) số tiền đã nộp và số tiền phạt tương ứng nêu trên.

4. Sau thời hạn từ 12 (mười hai)tháng kể từ ngày được giao đất trống (tùy theo tính chất và quy mô của từng dựán), người trúng đấu giá không tiến hành thực hiện dự án theo quy hoạch sẽ bịthu hồi đất và chỉ được trả lại 50% (năm mươi phần trăm) khoản tiền người trúngđấu giá đã nộp.

5. Nếu việc xây dựng không theođúng quy hoạch hoặc sai mục đích sử dụng đất, người trúng đấu giá buộc phảitháo dỡ phần vi phạm và tiến hành xây dựng lại theo đúng quy hoạch chi tiết đãđược phê duyệt. Trong trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch, ngườitrúng đấu giá phải giải trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt điềuchỉnh trên cơ sở xác định các nghĩa vụ tài chính mà người trúng đấu giá đã,đang và sẽ thực hiện sau khi được phép điều chỉnh quy hoạch.

Các biện pháp xử lý vi phạm nêutrên sẽ được cụ thể hóa trong hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất được ký kết giữaHội đồng đấu giá và người trúng đấu giá sau khi phiên đấu giá thành căn cứ biênbản trúng đấu giá.

Điều 19. Xửlý vi phạm đối với cán bộ, công chức tham gia tổ chức đấu giá:

Cán bộ, công chức không thực hiệnđầy đủ trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái cácquy định về đấu giá gây thiệt hại cho Nhà nước và các bên có liên quan, tùytheo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồithường thiệt hại theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 20. Xửlý khiếu nại:

Trong trường hợp các bên thamgia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo Luật khiếu nại-tố cáo đúngtrình tự pháp luật quy định. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giảiquyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại,tố cáo thì các bên tham gia đấu giá có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21.Trách nhiệm của các ngành có liên quan:

Cơ quan được giao nhiệm vụ thườngtrực của hội đồng đấu giá giúp hội đồng đấu giá tổ chức đấu giá quyền sử dụng đấttheo đúng trình tự quy định, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chuẩn bịnội dung họp Hội đồng để xét duyệt danh sách các người đủ tư cách và điều kiệntham gia đấu giá, lập phương án đấu giá chi tiết thông qua Hội đồng đấu giá đểtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập biên bản trúng đấu giá thành trình Chủ tịchHội đồng phê duyệt.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trườngcăn cứ biên bản đấu giá quyền sử dụng đất và các hồ sơ có liên quan để tổ chứcbàn giao đất ngoài thực địa, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền ký Quyết địnhgiao quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá sau khi người trúng đấu giá nộptiền theo tiến độ quy định tại biên bản đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 22.Trong các phiên đấu giá, nếu có phát sinh các trường hợpđặc biệt chưa thuộc các quy định nêu trên, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấptỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétgiải quyết trong thời gian tối đa không quá 10 (mười) ngày./.

4. Quyết định 32/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤTCÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướngdẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủvề bán đấu giá tài sản;

Xét Tờ trình số 468/STP-TTDVBĐGTS ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM); - Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh, Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng Văn bản);
- Lưu: VT, KSTTHC. HK
E:\2011\trien khai van ban

PHÓ CHỦ TỊCH
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm2011 của UBND tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức,cá nhân có liên quan trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Quy chế này áp dụng đối với:

a) Các cơ quan có thẩm quyềngiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

b) Các cơ quan, tổ chức được Nhànước giao quản lý quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụngtài sản Nhà nước;

c) Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản,doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản);Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt theo Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (gọitắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP );

d) Các tổ chức, hộ gia đình, cánhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

đ) Các tổ chức, cá nhân có liênquan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Đấu giá quyền sử dụng đấtlà việc lựa chọn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có năng lực để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo phương thức đấu giá công khai, theonguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

2. Người trúng đấu giá quyềnsử dụng đất là người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm bán đấu giá quyềnsử dụng đất, được ghi trong biên bản đấu giá và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Đốitượng được tham gia đấu giá

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng đượcnhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định củaLuật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ởtheo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các tổ chức, cá nhân nướcngoài thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đốitượng không được tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hànhvi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tạithời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chứcthực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sảntrong trường hợp đặc biệt; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của ngườiđó; người trực tiếp giám định, định giá quyền sử dụng đất, cha, mẹ, vợ, chồng,con, anh, chị, em ruột của người đó.

Điều 5. Điềukiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Đối với các trường hợp chưa cóquy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết được duyệtthì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cưnông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Đã được bồi thường, giảiphóng mặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Điềukiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Điều3 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị tham gia đấugiá theo mẫu do tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồngbán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt phát hành, trong đó có nội dungcam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính:

a) Đối với tổ chức, nhà đầu tư:Phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầutư theo quy định của pháp luật;

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân:Phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầutư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làmnhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấugiá không cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được mộtcá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấugiá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đạidiện doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đó tham gia đấu giá; đối vớidoanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham giađấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cáctrường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộgia đình, cá nhân;

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê, trừ trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

c) Đầu tư kết cấu hạ tầng đểchuyển nhượng hoặc cho thuê;

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốncho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

đ) Sử dụng quỹ đất làm mặt bằngxây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

e) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

2. Giao đất theo hình thức khácnay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng.

3. Đấu giá quyền sử dụng đất đểcho thuê đất, bao gồm cả việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụngvào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, nuôi trồng thủy sản.

4. Các trường hợp khác do Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Điều 8. Xácđịnh giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Việc xác định giá khởi điểm đấugiá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhànước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

Điều 9. Xâydựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Cơ quan quản lý quyền sử dụng đấtcó trách nhiệm xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, lấy ý kiến các cơquan có liên quan, hoàn chỉnh dự thảo phương án và trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, phê duyệt.

Chương II

HỒ SƠ CHUYỂN GIAO, TRÌNHTỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 10. Hồsơ chuyển giao để đấu giá

Tổ chức quản lý quyền sử dụng đấtcó yêu cầu đấu giá quyền sử dụng đất phải lập và chuyển giao cho tổ chức có chứcnăng đấu giá 01 (một) bộ hồ sơ, gồm:

1. Văn bản của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt cho phép đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụngđất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sơ đồ vị trí khu đất đấu giá(có thể hiện kích thước từng cạnh thửa đất).

4. Văn bản xác định giá khởi điểmđấu giá của từng lô đất hoặc toàn bộ các lô đất của cơ quan có thẩm quyền.

5. Các loại giấy tờ khác có liênquan (nếu có).

Điều 11. Quảnlý khu đất (thửa đất) bán đấu giá

Cơ quan quản lý quyền sử dụng đấtcó trách nhiệm quản lý quyền sử dụng đất đấu giá cho đến khi bàn giao quyền sửdụng đất trên thực địa cho người trúng đấu giá.

Điều 12. Hợpđồng bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng bán đấu giá quyền sửdụng đất được ký kết giữa tổ chức quản lý quyền sử dụng đất với tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt(theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ) để thực hiện việc bán đấugiá quyền sử dụng đất;

2. Hợp đồng bán đấu giá quyền sửdụng đất phải được lập thành văn bản và có các nội dung chính được quy định tạikhoản 2 Điều 25 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ;

3. Khi ký kết hợp đồng bán đấugiá quyền sử dụng đất, tổ chức quản lý quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấpcho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trongtrường hợp đặc biệt các giấy tờ văn bản được quy định tại Điều 10 của Quy chếnày.

Điều 13.Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trước khi tiến hành đấu giá30 (ba mươi) ngày, tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hộiđồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thông báo công khai thửa(lô) đất bán đấu giá ít nhất 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 (ba) ngày trênphương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương; đồng thời niêmyết công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trụ sở làm việc của tổ chứcbán đấu giá, nơi có thửa (lô) đất bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn nơi có thửa (lô) đất bán đấu giá.

2. Niêm yết, thông báo công khaivề việc bán đấu giá quyền sử dụng đất có các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bánđấu giá;

b) Thời hạn, địa điểm bán đấugiá;

c) Diện tích, kích thước, mụcđích sử dụng đất, thời hạn sử dụng còn lại của quyền sử dụng đất;

d) Giá khởi điểm của quyền sử dụngđất bán đấu giá;

đ) Địa điểm, thời hạn đăng kýtham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Thời gian, địa điểm tiến hànhđấu giá;

g) Những thông tin cần thiếtkhác liên quan đến quyền sử dụng đất bán đấu giá.

3. Khi niêm yết tại nơi có bất độngsản thì tổ chức bán đấu giá hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợpđặc biệt lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết trong hồ sơ hoặc lập văn bảncó xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấugiá về việc đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 14.Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượng có đủ điều kiệnquy định tại Điều 6 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăngký trong thời hạn do tổ chức bán đấu giá thông báo.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá quyền sử dụng đất phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước,như sau:

a) Tiền đặt trước do tổ chức thựchiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trongtrường hợp đặc biệt và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tốithiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của quyền sử dụng đất bán đấugiá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyềnsử dụng đất hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt;

b) Mức phí tham gia đấu giá đượcthực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

3. Người tham gia đấu giá tài sảncó thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

4. Trong trường hợp người thamgia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước thì khoản tiền đặt trước được trừ vàogiá trúng đấu giá; nếu không trúng đấu giá, thì khoản tiền đặt trước được trả lạicho người tham gia đấu giá ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

5. Trong trường hợp người đăngký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấugiá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc vềtổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồng bán đấu giátài sản trong trường hợp đặc biệt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 15.Hình thức và trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá

1. Hình thức bán đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệphoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt có thể lựa chọn mộttrong các hình thức đấu giá sau đây để tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lờinói;

b) Đấu giá bằng bỏ phiếu;

c) Các hình thức khác do ngườicó tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấugiá tài sản trong trường hợp đặc biệt thỏa thuận.

2. Trình tự tiến hành cuộc bán đấugiá:

a) Việc tiến hành cuộc bán đấugiá quyền sử dụng đất phải tuân theo thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tạiĐiều 34 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ,quy chế bán đấu giá tài sản do tổ chức bán đấu giá tài sản quy định.

b) Đấu giá viên công bố bước giángay từ khi bắt đầu cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và có thể điều chỉnh bướcgiá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc bán đấu giá.

c) Đối với hình thức đấu giá trựctiếp bằng lời nói, đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm, yêu cầu người tham giađấu giá bắt đầu trả giá từ giá khởi điểm. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trảgiá, đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trảcao nhất, mỗi lần cách nhau khoảng ba mươi giây. Sau ba lần nhắc lại, nếu khôngcó người trả giá tiếp thì đấu giá viên công bố kết quả.

d) Đối với hình thức đấu giá bằngbỏ phiếu thì số vòng bỏ phiếu, cách thức tiến hành bỏ phiếu phải được tổ chứcbán đấu giá tài sản hoặc đấu giá viên thỏa thuận với người có tài sản bán đấugiá.

Trong trường hợp thực hiện cáchthức bỏ phiếu nhiều vòng thì mỗi người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếutrả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khithu hết các phiếu đã phát, đấu giá viên công bố mức giá trả cao nhất của vòng bỏphiếu mà không công bố tên của người đã trả giá cao nhất, tiếp tục phát phiếucho những người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo. Cuộcbán đấu giá kết thúc khi không còn ai yêu cầu trả giá tiếp.

đ) Các hình thức đấu giá khác dongười có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồngbán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thỏa thuận phải tuân theo nguyêntắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Điều 16. Xửlý một số tình huống phát sinh trong quá trình đấu giá

1. Rút lại giá đã trả:

Tại cuộc bán đấu giá quyền sử dụngđất, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điềuhành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì cuộcbán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như khôngthành.

Người rút lại giá đã trả bị truấtquyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoảntiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về tổ chức thực hiện việc bánđấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặcbiệt.

2. Từ chối mua tài sản bán đấugiá:

a) Tại cuộc bán đấu giá, khi đấugiá viên điều hành cuộc bán đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người nàytừ chối thì quyền sử dụng đất được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kềđó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Đối với cuộc đấu giá bằng hìnhthức bỏ phiếu, trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lêncùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhấtbằng giá đã trả của người từ chối mua thì quyền sử dụng đất được bán cho mộttrong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọnra người mua được quyền sử dụng đất bán đấu giá.

Trong trường hợp giá liền kề cộngvới khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bánđấu giá coi như không thành.

b) Trong trường hợp người trảgiá liền kề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

c) Khoản tiền đặt trước của ngườitừ chối mua theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này được tịch thu sung quỹNhà nước.

Điều 17.Xem xét, phê duyệt kết quả đấu giá

1. Trong thời hạn 05 (năm) ngàylàm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá thành công, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệphoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt gửi văn bản về kếtquả đấu giá (kèm theo biên bản đấu giá) đến cơ quan quản lý quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được biên bản đấu giá và văn bản về kết quả đấu giá của tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợpđặc biệt, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất có văn bản trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan quản lý quyền sử dụng đấttrình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả đấu giá. Nộidung phê duyệt kết quả đấu giá gồm:

a) Họ và tên, địa chỉ, số chứngminh nhân dân của người trúng đấu giá hoặc giấy tờ hợp pháp khác thay thế (ghirõ tên của tổ chức, cá nhân, số tài khoản);

b) Vị trí thửa đất;

c) Diện tích đất, loại đất;

d) Giá trúng đấu giá;

đ) Tổng số tiền phải nộp vàongân sách nhà nước và phương thức nộp;

e) Trách nhiệm và nghĩa vụ củacác bên;

g) Các nội dung cần thiết khác.

Điều 18.Thanh toán tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá

Người trúng đấu giá phải thanhtoán tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá theo đúng số tiền, thờihạn, phương thức, địa điểm thanh toán được quy định tại quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Tổ chức đã thực hiện việc đấugiá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá 01 (một) bộ hồsơ gồm có:

a) Văn bản công nhận kết quảtrúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sửdụng đất;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặctrích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;

c) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụtài chính (nếu có).

2. Căn cứ vào Quyết định phê duyệtkết quả đấu giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận người trúngđấu giá đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quyết định phê duyệtkết quả đấu giá, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đấugiá, cơ quan Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền có trách nhiệm:

a) Phối hợp với cơ quan quản lýquyền sử dụng đất, chính quyền cơ sở và các cơ quan có liên quan bàn giao đấttrên thực địa cho người trúng đấu giá và lập hồ sơ địa chính theo quy định củapháp luật.

b) Trình cơ quan nhà nước có thẩmquyền quyết định cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụquy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này đảm bảo theo đúng quy định pháp luật đấtđai hiện hành.

Điều 20. Trảlại hồ sơ chuyển giao đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành hoặc khôngcó người đăng ký tham gia đấu giá

Trường hợp đấu giá không thànhhoặc trong thời gian thông báo công khai theo quy định mà không có người đăngký tham gia đấu giá, thì tổ chức đã thực hiện việc bán đấu giá ra thông báo bằngvăn bản cho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất biết để hai bên ký Biên bản đấugiá không thành hoặc Biên bản không có khách hàng tham gia đấu giá và tiến hànhgiao trả lại hồ sơ.

Điều 21.Thanh toán chi phí đấu giá

1. Trong trường hợp đấu giáthành, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất (đã ký hợp đồng đấu giá) thanh toáncho tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất các chi phí sau đây:

a) Phí đấu giá theo quy định củapháp luật;

b) Các chi phí thực tế, hợp lýcho việc đấu giá quyền sử dụng đất do người có quyền sử dụng đất đấu giá và tổchức thực hiện việc bán đấu giá đã thỏa thuận.

2. Trong trường hợp đấu giákhông thành, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất (đã ký hợp đồng đấu giá) phảithanh toán cho tổ chức thực hiện việc đấu giá các chi phí quy định tại Điểm bKhoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật cóquy định khác.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦACÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN

Điều 22. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thành lập Hội đồng định giáquyền sử dụng đất hoặc giao cho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất thuê tổ chứccó đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá quyền sử dụng đất. Quyếtđịnh giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Phê duyệt kết quả đấu giá quyềnsử dụng đất theo quy định.

3. Chỉ đạo thực hiện công tác đấugiá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra và xử lývi phạm về đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương theo thẩm quyền.

5. Định kỳ báo cáo về tổ chức vàhoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh về Bộ Tư pháp và Bộ Tài chínhđể tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 23. SởTư pháp

1. Sở Tư pháp tham mưu cho Ủyban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đấu giá quyềnsử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ; đồng thời, thựchiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo các tổ chức có chứcnăng bán đấu giá phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiệnthống nhất việc chuyển giao, bảo quản, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theođúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quyết định số 216/2005/QĐ-TTgngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế này;

b) Chủ trì phối hợp với các sở,ngành có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địaphương theo quy định của pháp luật về bán đấu giá và Quy chế này;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn khác theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Tham gia xây dựng phương án đấugiá quyền sử dụng đất.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Căn cứ vào kế hoạch, phươngán đấu giá và hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất: tổ chức thông báo công khaiviệc đấu giá; phát hành hồ sơ đấu giá; xây dựng Thể lệ từng cuộc đấu giá theoquy định của pháp luật và theo phương án bán đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt;

b) Phối hợp với cơ quan quản lýquyền sử dụng đất hướng dẫn, giới thiệu khách hàng xem, tìm hiểu về đất đấugiá;

c) Thực hiện trình tự, thủ tục đấugiá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và Quy chế này;

d) Có văn bản về kết quả đấu giácho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất đấu giá để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

Điều 24. SởTài chính

1. Chủ trì phối hợp với các cơquan liên quan xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởiđiểm đấu giá quyền sử dụng đất sau khi nhận được văn bản xác định giá của tổ chứcthẩm định giá (đối với trường hợp thuê tổ chức thẩm định giá).

2. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh thành lập Hội đồng định giá để xác định giá. Hội đồng xác định giá cótrách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm đấugiá quyền sử dụng đất.

3. Tham gia xây dựng phương án đấugiá quyền sử dụng đất.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốcviệc thu, nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước theo quy định của phápluật và hướng dẫn các đơn vị quyết toán sau khi thanh lý hợp đồng.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhkiểm tra việc thực hiện cơ chế tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụngđất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 25. SởTài nguyên và Môi trường

1. Định kỳ hàng năm phối hợp vớicác sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt danh mục quỹ đất cần đấu giá.

2. Tham gia xây dựng phương án đấugiá quyền sử dụng đất.

3. Phối hợp, chỉ đạo các cơquan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ đất trúng đấu giá, bàn giao đất trên thựcđịa, giao hồ sơ về đất và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) cho ngườitrúng đấu giá theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh.

4. Chỉ đạo Trung tâm Phát triểnQuỹ đất tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch phát triểnquỹ đất, kế hoạch và phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quảnlý và phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt;

b) Tham dự các cuộc đấu giá quyềnsử dụng đất đối với quỹ đất thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Hướng dẫn Phòng Tài nguyên vàMôi trường các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác có liên quan đến đấugiá quyền sử dụng đất ở địa phương và hoàn thành hồ sơ về đất đai theo quy địnhcủa pháp luật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầutư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch sử dụng đất,kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. SởKế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó cóquy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tạo cơ sở cho việc đấu giá quyền sửdụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Giới thiệu các chính sáchkhuyến khích, ưu đãi đầu tư, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu và tham gia đấugiá quyền sử dụng đất.

3. Tham gia xây dựng phương án đấugiá quyền sử dụng đất.

Điều 27. SởXây dựng

1. Tham gia xây dựng phương án đấugiá quyền sử dụng đất.

2. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầutư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy hoạch xâydựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 28. Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Rà soát, lập danh mục quỹ đấtthuộc thẩm quyền quản lý cần đấu giá, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường đểtrình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Xây dựng phương án đấu giáquyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cácsở, ngành liên quan để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Tham dự các cuộc đấu giá quyềnsử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền.

5. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầutư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy hoạch đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Báo cáo kết quả đấu giá quyềnsử dụng đất trên địa bàn định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Tổchức thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp vớicác Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh vềSở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

5. Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊDUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ, LÀM CĂN CỨ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤTĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANHHÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giáđất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Công văn số 1762/STP-XDVB ngày 20/11/2014 về việc tham mưu giải quyết đềnghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tạiVăn bản số 1575/BQLKKTNS-TNMT ngày 30/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tếNghi Sơn phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất,tiền thuê đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn có giá trị (tínhtheo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên và chịu trách nhiệmtrước pháp luật và UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này và cácquy định hiện hành của pháp luật, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tổ chứctriển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện gửi CụcThuế tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh.

Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môitrường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụđược giao hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thực hiện; đồng thời thựchiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnhThanh Hóa; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng