Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
 • Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ BIỂU SỐ 1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 1A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TẠI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 1B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 1C HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 1D HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÕI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI NĂM 2016
 • PHỤ BIỂU SỐ 2 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 3 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 3A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 3B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 4 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI – DICH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 4A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 4B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 5 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 5A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 5B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 6 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 6A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 7 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 7A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 7B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 8 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 8A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 9 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG PHẢI ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 9A HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG ...
 • PHỤ BIỂU SỐ 9B HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP ...